Anbefaling 15: Individuel og tilpasset støtte til forældre til anbragte børn og unge

Tilbyd forældre til anbragte børn og unge en individuel og tilpasset støtte, der matcher deres ressourcer og udfordringer, så de styrkes i at se og udnytte egne ressourcer.

For mange forældre er anbringelsen af deres barn forbundet med en stor sorg. Nogle forældre kan desuden have svært ved at acceptere anbringelsen af deres barn og den faglige vurdering, der ligger til grund for anbringelsen. En anbringelse er et stort indgreb i et barns og en families liv – og vil altid være – og indebærer forskellige dilemmaer, udfordringer og usikkerheder.

Samtidig er enhver anbringelse unik, fordi alle børn, unge og familier er forskellige, og fordi ønsker og behov kan ændre sig over tid. Derfor er jeres løbende socialfaglige vurdering og tætte samarbejde med et barn eller en ung, familie samt anbringelsessted helt central.

Uanset den forventede varighed eller årsag til en anbringelse er det vigtigt at huske og anerkende, at der kan være betydningsfuld relation mellem barnet eller den unge og forældrene. Du bør derfor være nysgerrig på relationen og spørge barnet eller den unge om, hvordan de ønsker, denne relation skal være, og hvordan du kan støtte barnet eller den unge heri.

Støtte til forældrene under en anbringelse kan iværksættes som støtteperson og som hjælp til forældrene. Fælles er, at støtten så vidt muligt skal medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen, med henblik på at hjælpe forældrene til at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Det kan bidrage til et bedre samarbejde, færre konflikter og mere ro for det enkelte barn eller den enkelte unge i anbringelse, hvis du støtter og aktivt samarbejder med forældrene.

Det er vigtigt at have et helhedsorienteret blik på de udfordringer og eventuelle andre indsatser, der kan være i forældrenes liv. Hav også fokus på at inddrage forældrene selv i formuleringen af problemstillinger og mål for indsatsen for at understøtte motivation og engagement i indsatsen.

Forældrehandleplanen kan danne afsæt for en systematisk og løbende dialog med forældrene om, hvorfor barnet eller den unge er anbragt, og hvilke forandringer der skal ske, for at barnet eller den unge kan komme hjem, eller hvad der skal til for at bidrage til et trygt samvær med barnet eller den unge.

En målrettet støtte til forældrene – præciseret i en forældrehandleplan – kan være med til at styrke forældrenes forældrekompetencer og derigennem sikre mere ro og stabilitet omkring børnene eller de unge under og efter deres anbringelse.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

 • Informere forældrene om deres ret til en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, ligesom du skal træffe afgørelse om at tilbyde dem en. Støttepersonen kan medvirke til, at forældrene støttes i at forholde sig til anbringelsen, at samarbejdet mellem forældrene og børne- og ungerådgiver forbedres, at forældreskabet under anbringelsen forbedres, at kontakten mellem barnet eller den unge og forældrene styrkes, og at forældrene på sigt kan få barnet eller den unge hjem igen.

  I sager, hvor der ikke er udsigt til, at barnet eller den unge kan hjemgives, vil forældrene ofte stadig spille en væsentlig rolle for barnet eller den unge. Her skal du forholde dig til, om der bør iværksættes støtte, eventuelt med henblik på at styrke samværet med barnet eller den unge, som kan bidrage til en positiv udvikling for barnet.

 • Udarbejde en særskilt forældrehandleplan i samarbejde med forældrene, og som tydeliggør anbringelsesgrundlaget og det overordnede formål med anbringelsen, og hvad forældrene ønsker at arbejde henimod. Forældrene bør vide, at målene ikke nødvendigvis handler om, hvad der skal til for at få hjemgivet barnet.

 • Formulere mål sammen med forældrene og ved at:

  Lade forældrene selv komme med forslag til målene.

  Formulere målene kort og i et sprog, som forældrene selv bruger. Det er vigtigt at sikre, at alle har samme forståelse af ordene – undgå faglige begreber.

  Formulere konkrete, handlingsanvisende mål, hvor det er tydeligt, hvad forældrene gerne vil arbejde med. Det kan være en fordel at arbejde med meget kortsigtede mål.

  Formulere maksimalt tre mål for de næste 1-2 måneder og derefter revidere målene sammen forældrene.

 • Sikre, at samværskonsulenten, familieplejekonsulenten og anbringelsesstedet får indsigt i de mål, der vedrører samvær og samarbejde, såfremt forældrene giver samtykke til det. Det vil bidrage til, at alle relevante parter kan støtte op om forældrenes arbejde med målene og forældrenes ønsker til udvikling.
 • Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet tre udgivelser med anbefalinger på anbringelsesområdet: Anbefalinger om den gode anbringelse, Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen og Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse. Alle udgivelser kan findes på www.sbst.dk.

 • Social- og Boligstyrelsen har sammen med fire kommuner udviklet en indsats til forældre med børn anbragt uden for hjemmet. Indsatsen er tilpasset forældrenes situation og sætter fokus på forældrenes ressourcer og en aktiv inddragelse i anbringelsesforløbet.

 • Social- og Boligstyrelsen har udviklet et dialogredskab til understøttelse af kommunens dialog med barnet eller den unge, forældre og anbringelsessted for at sikre, at de relevante parter inddrages i hverdagslivets beslutninger under en anbringelse.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen