Anbefaling 4: Opbygning af en tillidsfuld relation mellem barn eller ung og rådgiver

Arbejder fokuseret med at opbygge en tillidsfuld relation til det enkelte barn eller ung, så barnet eller den unge føler sig tryg i samarbejdet.

Den tillidsfulde relation kan understøtte barnets eller den unges engagement i eget forløb og vilje til at samarbejde. Desuden, at barnets eller den unges perspektiv kommer i fokus og bliver et styrende element i sagsbehandlingen. Tilliden i relationen bidrage til at øge barnets eller den unges selvfølelse, selvtillid og sikkerhed i forløbet, fordi der i tilliden ligger et element af anerkendelse og respekt.

Barnets eller den unges oplevelse af at have en positiv og tillidsfuld relation til jer kan også bidrage til at øge barnets eller den unges generelle tillid til ´systemet´ og de professionelle voksne omkring barnet eller den unge og smitte af på barnets eller den unges samlede oplevelse af at være blevet hørt og inddraget i egen sag som helhed.

Med udgangspunkt i Lundys model kan I som rådgivere anses som tilhører(e), der ind- tager en nøgleposition i forhold til at lytte til barnet eller den unge og understøtte, at barnet eller den unge bliver hørt. Den positive og tillidsfulde relation mellem barnet eller den unge og jer som rådgivere har da afgørende betydning for barnets eller den unges deltagelse i sagsbehandlingen og barnets eller den unges oplevelse af at være blevet inddraget.

Det kræver fokuseret relationsarbejde at skabe et fundament for dialog og tillid, som både understøtter, at barnet eller den unge kan komme til orde og føle sig hørt, og at I som rådgivere kan opnå forståelse for og inddrage barnets eller den unges perspektiver på eget liv og egen situation i sagsbehandlingen.

Børn og unge fremhæver tilgængelighed, kendskab og kontinuitet i relationen som betydningsfulde faktorer for, hvorvidt de oplever at kunne etablere en tryg og tillidsfuld relation til den professionelle voksne, og hvorvidt de føler sig hørt og inddraget.

Hvad betyder det for praksis?

Arbejdet med at skabe trygge og tillidsfulde relationer til det enkelte barn eller ung kræver, at de organisatoriske rammer understøtter dette. Der skal være mulighed for at kunne arbejde løbende og fleksibelt med inddragelse og have den fornødne tid til at etablere den tillidsfulde relation.

Relationelle kompetencer

  • Det handler om at være aktivt lyttende, opmærksomme og interesserede i mødet med barnet eller den Det understøtter barnets eller den unges positive oplevelse af relationen, når I udviser oprigtig interesse for at høre om og forstå de bekymringer og ønsker, som fylder hos barnet eller den unge selv. Her ligger både en opmærksomhed over for det, som barnet eller den unge eksplicit udtrykker og italesætter, men også en opmærksomhed over for det eventuelt usagte. For bar- net eller den unge vil muligheden for at få kontakt med jer direkte eller telefonisk, når barnet eller den unge oplever, at det er relevant, også være af betydning for opbygningen af en god relation.

  • Ydmyghed og respekt over for både barnets eller den unges livssituation, privatliv og barnets eller den unges egne synspunkter og ønsker er også væsentligt for etableringen af en positiv og tillidsfuld relation. Dette indebærer også at kunne rumme barnets eller den unges fortællinger uden eksempelvis at blive skræmt af det, som barnet eller den unge fortæller.

  • Barnet eller den unge bør blive mødt med en empatisk, indlevende og personlig tilgang, hvor I sætter jer i barnets eller den unges sted. Det kan her være fremmende for den positive relation, hvis barnet eller den unge oplever, at I som rådgivere kan relatere jer til barnets eller den unges situation. Når I interesserer jer for og spørger ind til barnets eller den unges livsverden (indefra-perspektivet) – altså barnets eller den unges hverdagsliv, tanker og bekymringer – bør I give noget igen, som modsvarer de personlige fortællinger, I gerne vil have fra barnet eller den unge.

Kendskab og kontinuitet

  • Behovet for kontinuitet i relationen mellem barn eller ung og rådgiver hænger sammen med behovet for, at I som rådgivere forpligter jer over for barnet eller den unge og etablerer forbindelse via kendskabet til barnet eller den unge – og barnets eller den unges kendskab til jer. Forpligtelsen indebærer, at stille sig til rådighed og dedikere tid til barnet eller den unge, at I er tilgængelige og pålidelige, og at I står klar til at hjælpe, når behovet opstår. Arbejdet med at etablere forbindelse til barnet eller den unge indebærer blandt andet, at I anvender det kendskab til barnet eller den unge, som løbende opbygges, aktivt ind i samtalen med barnet eller den unge, så I følger op på tidligere samtaleemner og samtalen personliggøres.

Tættere på familien

Gennem projektet Tættere på Familien har Aarhus Kommune arbejdet fokuseret med relationen mellem rådgiver og familier på børnehandicapområdet. Ved at afsætte tid alene til at skabe en god relation til familierne bliver børns og unges behov afdækket bedre, og de får den rigtige støtte og indsats fra start.

Tættere på Familien inddrager principperne fra Sverigesmodellen på børnehandicapområdet. Metoden indebærer, at rådgiveren skal arbejde tættere på den enkelte familie for at opnå en større forståelse for barnet og dets virkelighed.

Tættere på familien bygger på tre overordnede principper: 1) Et tilpasset sagstal, 2) Et kontinuerligt fokus på faglig sparring og 3) Egenpraksis for rådgiverne.

Læs mere om Aarhus Kommunes arbejde med Tættere på familien i Praksiseksempler på kommunernes inddragelse af børn og unge.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger og praksiseksempler om børneinddragelse i sagsbehandling'.

Hent praksiseksempler her

Hent publikationer her