Anbefaling 1: Grundviden og specialiseret viden

Sørg for, at fagprofessionelle – med afsæt i deres faglige grundviden og adgang til specialiseret viden – kan skabe trivsels- og udviklingsfremmende rammer for børn og unge med ADHD og/eller autisme.

Børn og unge med ADHD og/eller autisme eller lignende vanskeligheder i alderen 0-18 år er en stor gruppe af børn og unge, der kan have mange forskellige udfordringer og behov. For at kunne møde barnets/den unges behov og tilpasse metoder og indsatser til den enkelte, er det nødvendigt med forskellige niveauer af viden: fra faglig grundviden hos den fagprofessionelle om pædagogiske eller socialfaglige metoder samt et basalt kendskab til ADHD og autisme over til den mere specialiserede og dybdegående viden, specifikt om ADHD og/eller autisme.

Det nødvendige niveau af viden kan variere, afhængig af rolle i forhold til målgruppen og den fagprofessionelles arbejdssted. Jo større funktionsnedsættelse barnet eller den unge har, jo mere højtspecialiseret viden og indsats kræver det af de fagprofessionelle, der er omkring barnet/den unge. Det er væsentligt, at den basale viden kan suppleres til et specialiseret niveau gennem vejledning internt, fra fx specialskoler eller PPR, eller eksternt gennem børne- og ungdomspsykiatrien eller VISO. Viden på rette niveau giver den fagprofessionelle mulighed for at møde børn og unge i forhold til deres faktiske udviklingsniveau, som kan afvige fra de traditionelle udviklingsteoretiske definitioner og udviklingstrin. Derved kan der skabes de rette rammer for børnene og de unge, samt gives mulighed for at handle hensigtsmæssigt på observeret adfærd – til gavn for børnene og de unges udvikling og trivsel.

De forskellige grader af viden om pædagogiske og socialfaglige metoder og om ADHD og/eller autisme er vigtige for at kunne forstå barnets behov, perspektiv, adfærd og eventuelle belastningssymptomer samt reaktioner, som fx skolefravær eller tegn på mistrivsel. Viden på begge niveauer kan ligeledes, på hver sin måde, gøre, at der er en forståelse for at skulle tilpasse rammer, kommunikation eller skabe forudsigelighed, fx i relationer, for børnene og de unge. Viden kan også medvirke til, at der kan handles, hvis barnet får brug for andre indsatser eller tilbud.

Ledelse

Det anbefales, at der både overordnet og i specifikke enheder, fx myndighed, på skoler og i dagtilbud mv., tages stilling til, hvilket niveau af viden der er nødvendigt i forhold til at kunne arbejde med målgruppen, samt hvordan det sikres, at der er adgang til viden på flere niveauer, hvis behovet opstår. Afhængigt af arbejdssted og rolle ift. målgruppen kan der være behov for viden om målgrupperne og socialfaglige og pædagogiske tilgange på flere niveauer:

 • Grundviden dækker over de fagprofessionelles grundlæggende pædagogiske eller socialfaglige viden samt et basalt kendskab til autisme og ADHD. På dette vidensniveau har de fagprofessionelle viden om kernesymptomer ved ADHD og autisme, men har ikke nødvendigvis en stor bredde eller dybde i deres viden om konkrete indsatser.
 • På det specialiserede vidensniveau er der en stor bredde og dybde i den fagprofessionelle eller organisationens viden om autisme og/eller ADHD. Særligt viden om den del af målgruppen, man som fagprofessionel/organisation selv arbejder med, fx på en specialskole eller specialbørnehave, i PPR eller som familiebehandler o.a., samt konkret viden om effektive eller vidensbaserede indsatser.

Når der er taget stilling til det nødvendige vidensbehov i organisationen og på relevante områder, anbefales det, at der udarbejdes handleprocedurer, som understøtter viden og adgang til viden. I den forbindelse kan det overvejes, hvordan kompetenceudvikling og adgang til viden kan systematiseres, så viden ikke går tabt ved fx personaleomsætning, samt hvordan samarbejde med fx PPR og børne- og ungdomspsykiatrien, som har den relevante viden, kan understøtte viden og adgang til viden. I den forbindelse kan hentes inspiration fra STIME, som er et tværsektorielt samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og tyve kommuner i Region Hovedstaden omkring børn og unge i mistrivsel.

Det anbefales, at handleprocedurerne indeholder:

 • Beskrivelse af adgang til specialiseret viden
  Handleprocedurerne kan fx indebære, at kolleger med særlig viden (nøglepersoner) inddrages ved tilrettelæggelse af indsatser. Det er vigtigt, at disse nøglepersoner er tilgængelige for alle medarbejdere. Kan den specialiserede viden ikke findes, via nøglepersoner i den enkelte organisation, kan der sikres adgang til specialiseret viden på anden vis, fx via PPR.
 • Beskrivelse af brugen af viden og omsætningskompetence
  Handleprocedurerne kan fx indeholde en beskrivelse af brugen af intern eller ekstern efteruddannelse, kurser og supervision ved behov – samt en beskrivelse af, hvordan viden fra kurser eller efteruddannelse bredes ud i relevante dele af organisationen, og hvordan det understøttes, at viden omsættes og anvendes i praksis. Ledelsen har derved ikke kun fokus på, at medarbejderne tilegner sig viden, men også på, at medarbejderne har omsætningskompetence og kan anvende viden og skabe ny praksis.

Medarbejder

Fagprofessionelle kan have behov for viden på forskellige niveauer for at kunne udføre deres arbejde omkring målgruppen. En fagprofessionel, ansat i et alment tilbud, skal derfor ikke nødvendigvis have samme niveau af viden som en fagprofessionel, ansat på et højt specialiseret tilbud. Socialrådgivere kan på samme vis have brug for viden på forskellige niveauer.

Det er dog væsentligt, at der, i den samlede personalegruppe eller nære organisation, er grundviden om:

 • Pædagogiske og socialfaglige metoder til at skabe rammer, der fremmer trivsel, livskvalitet, mestring, udvikling, læring og meningsfuld deltagelse for børn og unge med ADHD og/eller autisme i det tilbud eller socialfaglige praksis, man som fagprofessionel er en del af.
 • Basalt kendskab til kernesymptomer ved ADHD og autisme samt disses varierende udtryk, herunder at den enkeltes funktionsniveau ikke kan opfattes statisk, men løbende må følges og egen praksis derudfra justeres.
 • Viden om relationsdannelse og skabelse af fællesskaber med afsæt i målgruppens vilkår og behov.
 • Handleveje, når et barn eller ung udviser adfærd, der kræver, at der igangsættes nye tiltag, herunder at kunne foretage en analyse af adfærden.

For at supplere niveauet af grundviden er det væsentligt, at medarbejderne har adgang til andre fagprofessionelle, fx via PPR, børne- og ungepsykiatrien, familiehuse, terapeuter (fx ergo- eller fysioterapi) eller andre, der har:

 • Dybdegående og bred viden om ADHD og/eller autisme, herunder individuelle variationer og bredde inden for spektrene samt behov og ressourcer.
 • Viden om sanseregulering og kropsbevidsthed hos målgruppen samt om hjælpemidler.
 • Viden om komorbiditet (samtidige tilstande og tillægsdiagnoser) hos målgruppen, fx børn og unge med samtidig udviklingshæmning, angst, depression osv.
 • Viden om køn og forskel i kønnenes udtryksform.
 • Viden om hvordan forældre kan støttes i deres forældreskab.
 • Viden om pædagogiske og socialfaglige metoder, specifikt målrettet børn og unge med ADHD og/eller autisme.

For fagprofessionelle med specialiseret viden, der fungerer som rådgivere for andre fagprofessionelle, eventuelt uden for egen organisation, er det vigtigt, at de kan omsætte deres viden til andre kontekster end deres egen, og fx omsætte viden fra et højtspecialiseret specialtilbud eller familiebehandling til rådgivning i en almen børnehave eller til sagsbehandlere.

Nr. 1: STIME

I STIME arbejder kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien sammen på nye måder om at udvikle og implementere en systematisk opsporing og screening samt en tidlig og relevant indsats. Målgrupperne, som der arbejdes med i STIME, er bl.a. børn og unge i psykisk mistrivsel og børn og unge med udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet.

Læs mere på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside

For mere viden om autisme og ADHD kan der hentes inspiration til mere viden i afsnittet ”læs mere” sidst i udgivelsen 'Anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD og/eller autisme'.

Ift. yderligere viden om det tværgående samarbejde kan der hentes inspiration i anbefaling 3.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD og/eller autisme'.

Hent publikationen