Anbefaling 8: Udarbejdelse af faglige udredninger i umiddelbar forlængelse af bekymring

Udarbejd faglige udredninger i umiddelbar forlængelse af, at der opstår en bekymring, så barnet eller den unge og familien tilbydes hjælp hurtigst muligt.

Det er væsentligt, at barnet eller den unge og familien får hjælp hurtigst muligt, og inden problemerne udvikler sig yderligere. Barnet eller den unge og forældrene skal derfor ikke være i en lang undersøgelsesfase i de tilfælde, hvor der ikke er behov for det.

Derudover skal barnet eller den unge og forældrene ikke opleve, at der indhentes og anvendes unødige informationer i oplysningen af deres sag. Hurtig håndtering og vurdering af oplysninger om barnets eller den unges og familiens situation og forhold er vigtig for at sikre den relevante støtte rettidigt. Der bør ikke gå unødig tid, fra du får kendskab til en bekymring, til det besluttes, hvad der videre skal ske og hvordan.

Tid er en central faktor, når børn, unge og familier har brug for hjælp. Erfaringer fra taskforcen viser, at der i mange kommuner er gået for lang tid, fra kommunen får kendskab til bekymring for barnet eller den unge, til at barnet eller den unge og familien tilbydes hjælp.

Det kan have den konsekvens, at udfordringerne eskalerer, at barnets eller den unges og familiens situation forværres, eller at der iværksættes indsatser, der ikke længere er aktuelle for familien. Blandt andet giver flere både tidligere og nuværende anbragte unge udtryk for, at de ville ønske, at de gerne ville have været anbragt tidligere, end de reelt blev anbragt.

For forældrene har tid og tempo også en betydning for deres tillid til både børne- og ungerådgiveren og myndighedsafdelingen som helhed og for, om de oplever at have indflydelse og blive taget alvorligt. Det handler både om, at der ikke skal gå for lang tid, før forældrene inddrages, og familien tilbydes støtte, og også at det ikke går så stærkt, at det opleves, som om der ikke er tid til de socialfaglige og individuelle vurderinger.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Afholde en samtale med barnet eller den unge og forældrene i umiddelbar forlængelse af, at du har modtaget oplysninger om dem. Du bør vurdere, om du skal tale med barnet eller den unge eller forældrene først, eller om du vil tale med dem sammen.

  • Foretage en screening ud fra de foreliggende oplysninger efter samtalerne med barnet eller den unge og forældrene og vurdere, hvad der skal være det næste skridt i sagen. Det vil sige at du skal lave en skriftlig socialfaglig vurdering af, om der skal udarbejdes en afdækning, en børnefaglig undersøgelse, om der skal iværksættes en tidlig forebyggende indsats, eller om sagen skal lukkes. Det skal være tydeligt, hvilke oplysninger du har lagt vægt på i din vurdering.

  • Planlægge den faglige udredning i samarbejde med barnet eller den unge og forældrene, så det er tydeligt for både barnet eller den unge, forældrene og dig, hvad der skal ske i løbet af den faglige udredning og hvornår. Det bør både fremgå, hvornår der skal afholdes samtaler, hvornår og hvilke oplysninger der skal indhentes, samt der skal afsættes tid til de administrative opgaver. Gør det tydeligt for barnet eller den unge og forældrene, hvornår de kan forvente at få resultatet af den faglige udredning.

  • Fokusere på tempo i den faglige udredning, så der er flow i sagsforløbet, og så barnet eller den unge og forældrene oplever, at der bliver handlet rettidigt på deres udfordringer og behov. Det må ikke gå så stærkt, at barnet eller den unge eller forældrene ikke kan følge med, men det må heller ikke trække i langdrag, da det kan være følelsesmæssigt belastende for barnet eller den unge og forældrene at indgå i den faglige udredning. Desuden er det vigtigt at belyse og håndtere udfordringer, inden de udvikler sig og bliver endnu mere komplekse.

  • Lave en faglig udredning af et omfang og grundighed, der modsvarer problemstillingens kompleksitet. Det betyder, at du i samarbejdet med barnet eller den unge og forældrene skal forholde dig til, hvornår problematikken er tilstrækkeligt belyst, så den faglige udredning hverken over- eller underbelyser sagen.

  • Tale med barnet eller den unge og forældrene om resultatet af den faglige udredning, og hvad der sker efterfølgende.
  • Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet skabeloner til screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse, der understøtter ICS-metoden. Skabelonerne findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

  • En undersøgelsesplan kan støtte børne- og ungerådgiveren til tidligt i den faglige udredning at planlægge, hvornår og hvordan noget skal undersøges, hvem det er nødvendigt at tale med, og hvornår undersøgelsen er færdig. Undersøgelsesplanen kan ligeledes bidrage til større tillid og gennemsigtighed i samarbejdet mellem barnet eller den unge, forældre og børne- og ungerådgiveren.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen