Anbefaling 7: Afdækning og inddragelse af barnets eller den unges og familiens private og professionelle netværk

Afdæk og inddrag barnets eller den unges og familiens private og professionelle netværk, så der tidligt skabes et tæt samarbejde og fælles forståelse af barnets eller den unges og familiens situation.

Netværket omkring et barn eller ung har unik viden, erfaring og ressourcer, som kan være hjælpsomt for familien og for din sagsbehandlingsproces. Det private netværk er gennemgående i barnets eller den unges liv og vil også være der, når børne- og ungerådgiveren forlader barnets eller den unges liv igen.

Det professionelle netværk kan bestå af fx barnets eller den unges lærer, forældrenes beskæftigelsesrådgiver eller andre, der som en del af deres arbejde er i kontakt med barnet, den unge eller familien. Som oftest vil det professionelle netværk også have kontakt med barnet eller den unge, efter deres sag hos kommunen er afsluttet.

Det private og det professionelle netværk vil have kendskab til og relation med barnet eller den unge eller familien i forskellige kontekster. Derfor skal du altid, i samarbejde med barnet eller den unge og familien, afdække deres private og professionelle netværk. Det er forskelligt, hvem der indgår i det enkelte barns eller den enkelte unges netværk, og det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd eller geografisk nærhed, der afgør, hvem barnet eller den unge ser som en del af sit netværk.

Det private og professionelle netværk kan både bidrage med vigtig viden om barnet eller den unge og familien, være en del af at etablere de rigtige løsninger, og de kan i høj grad bidrage til, at der skabes et trygt rum for inddragelse af det enkelte barn eller den enkelte unge. Det tværfaglige samarbejde med fx sundhedspleje, dagsinstitution og skole spiller også en væsentlig rolle.

Det professionelle netværk har viden om barnets eller den unges trivsel og udvikling i hverdagslivet, og det vil derfor være betydningsfuldt, at de indgår i samarbejdet om løsning af barnets eller den unges eller familiens udfordringer.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Tale med barnet eller den unge om, hvem der er vigtige voksne, som de ønsker skal inddrages. Du bør være opmærksom på, at barnets eller den unges relationer kan ændre sig, hvorfor du bør undersøge relationerne løbende. Du bør også være opmærksom på, at relationer kan være både fysiske og virtuelle.

  • Afdække og inddrage personer i barnets eller den unges familie og netværk, som kan understøtte barnets eller den unges mulighed for at udtrykke sig. Det kan være forældre, anden familie eller professionelle som fx pædagoger i dag- eller fritidstilbud, en lærer fra skolen, der ser barnet eller den unge ofte, og som kan bidrage til et mere helhedsorienteret billede af barnet eller den unge og eventuelt indgå som støtte i hverdagslivet.

  • Inddrage det private og professionelle netværk i drøftelser af, hvordan barnets eller den unges eller familiens problemer kan imødekommes, hvis barnet eller den unge og forældrene giver samtykke hertil. Netværket kan være en god støtte for barnet eller den unge og familien, og de kan til tider supplere iværksatte indsatser eller bidrage med andre former for hjælp, fx i forhold til barnets eller den unges skolegang.
  • Netværkskort eller genogrammer kan bruges til at kortlægge barnets eller den unges private og professionelle netværk.

  • Netværksinddragende metoder som fx familierådslagning eller det netværksinddragende møde kan bidrage til at inddrage barnets eller den unges netværk i beslutninger og afgørelser for at aktivere netværkets ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet eller den unge.

  • Den metodiske tilgang Åben Dialog kan anvendes til at inddrage relevante fagprofessionelle og det private netværk og understøtte dialogisk praksis og samtale særligt i forhold til de unge.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen