Anbefaling 7: Målrettet understøttelse af borgerens mestring og handlekompetencer

Fokuser på den voldsudsatte persons ressourcer, styrker og handlemuligheder i opsporende, rådgivende, støttende og behandlende indsatser, så den voldsudsatte sættes i stand til at mestre egen tilværelse og får opbygget handlekompetence til at bryde med volden og til at kunne leve et liv uden vold.

For at kunne bryde med volden og opnå at leve et liv uden vold er det afgørende, at voldsudsatte personer har motivation og styrke til at bryde med volden og tror på, at de evner at mestre egen tilværelse og har handlekompetence og selvtillid til at gøre det.

Netop selvtillid, mestring og handlekompetencer kan være nedbrudt og svækket af at være udsat for vold. Psykisk vold kan være direkte målrettet nedbrydelse af den voldsudsattes selvtillid, tillid til egne evner og til at kunne handle selvstændigt. Voldsudsatte personer kan have lavt selvværd som en konsekvens af voldsudsættelsen og/eller som følge af en opvækst med omsorgssvigt eller vold i hjemmet.

Voldsudsatte skal på den ene side anerkendes for at være ofre for en urimelig handling og anden side for at være ressourcestærke, handlekra på den ftige personer, der evner at mestre egen livssituation.

Flere studier underbygger, at indsatser og tilgange, der understøtter voldsudsatte personers ressourcer, styrker og handlemuligheder, har en positiv virkning i forhold til at øge voldsudsattes mestring, handlekompetencer og selvtillid. Recovery- og rehabiliterende tilgange, der understøtter voldsudsattes mestring og handlekompetence, er derfor afgørende for at understøtte voldsudsatte i at kunne bryde med volden og opnå et liv uden vold.

En målrettet understøttelse af voldsudsatte personers mestring og handlekompetencer sker i opsporende, rådgivende, støttende og behandlende indsatser med brug af socialfaglige og psykologiske tilgange som fx kognitiv terapi, psykoedukation, mentalisering, coaching og mestringsstøtte.

Understøt voldsudsatte personers mestring og handlekompetencer gennem individuelle forløb og gennem gruppeforløb. Ved gruppeforløb er det vigtigt, at medarbejderne har kompetencer til at facilitere gruppeforløb. Anvend recovery- og rehabiliterende tilgange og tilgange, som understøtter,
at den voldsudsatte (gen-)etablerer troen på sig selv og træner færdigheder til mestring og handling.

Socialstyrelsen har udarbejdet otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. De otte principper danner en fælles forståelsesramme. Det kan være relevant at forholde sig til principperne i forbindelse med understøttelse af voldsudsattes mestring og handlekompetencer.

Mange kommuner arbejder allerede med recovery- og rehabiliterende tilgange og har fokus på borgeres mestring og handlekompetencer. Ligesom de øvrige anbefalinger, der vedrører borgerens forløb (erkendelse, netværk og spejling), kan denne anbefaling omsættes i kommuners eksisterende socialfaglige, støttende og rådgivende arbejde. Det er dog afgørende, at der er et særligt fokus på voldsudsættelse, voldens dynamikker og konsekvenser.

Det kan også være relevant at samarbejde med civilsamfundsorganisationer med et tilbud til voldsudsatte, fritidsaktiviteter eller andre aktører om forløb, hvori træning af mestring og handlekompetencer indgår. Det er væsentligt, at medarbejdere, der arbejder med voldsudsattes mestring og handlekompetencer, har voldsfaglig viden og kompetencer. I anbefalingerne om aktivering af netværk, relationsopbygning og opsporing er der henvist til hjemmesider og udgivelser, hvor der kan findes relevant faglig viden om vold i nære relationer og voldens mekanismer.

I opsporende indsatser handler arbejdet med mestring og handlekompetencer om at understøtte, at borgeren begynder at se sig selv som en, der kan handle på egen hånd. Det skal åbne op for borgerens tro på at kunne mestre egen tilværelse. Understøttelsen skal gerne foregå kontinuerligt i mødet med den voldsudsatte og indgå i hele borgerens forløb, i starten af den voldsudsattes forløb, undervejs i forløbet og som afslutning på et indsatsforløb.

  • Socialfaglige praksisser, hvor medarbejderne har voldsspecifikke kompetencer og mestrer tilgange, der understøtter recovery, empowerment, mestrings- og handlekompetencer hos den voldsudsatte.
  • Socialstyrelsens vejledning til at arbejde recovery-orienteret rehabiliterende ”Recoveryorienteret rehabilitering. Vejledning til praksis.”

Læs "Recoveryorienteret rehabilitering. Vejledning i praksis" på sbst.dk

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen