Anbefaling 3: Relationsopbygning mellem voldsudsat og fagprofessionel

Sørg for at opbygge en god relation og tillid mellem voldsudsatte personer og fagprofessionelle i indsatsen for at sikre, at den voldsudsatte kan åbne op omkring sin situation og kan indgå konstruktivt i indsatsen.

Som grundlag for at den voldsudsatte person åbner op om en voldssituation og modtager den tilbudte støtte, er det afgørende at skabe tryghed og tillid i relationen mellem voldsudsatte og fagprofessionelle. Samtidig med at vold er et tabubelagt emne, har nogle voldsudsatte ikke erkendt den voldelige relation, de har været og/eller fortsat er i. Derudover taler mange voldsudsatte personer om volden for første gang, når de retter henvendelse til fagprofessionelle eller opspores via kontakt til andre aktører.

I mødet med fagprofessionelle er det derfor afgørende, at voldsudsatte ikke møder fordomme eller mistillid. En del af relationsopbygningen handler om, at den voldsudsatte person føler sig lyttet til og mødes af anerkendelse omkring den specifikke voldssituation. At opbygge tillid ved anerkendelse af den voldsudsatte persons situation handler bl.a. om at kunne forstå de modsatrettede følelser af kærlighed, frygt og afhængighed, der kan være til den voldsudøvende, og som er kendetegnende for at være udsat for vold i nære relationer.

Det kan også være svært at bryde forholdet, hvis der er fælles børn involveret. Relationsopbygningen og tilliden ligger altså i at anerkende den ambivalente situation, den voldsudsatte person er i, og samtidig understøtte, at der findes en vej ud af volden.

En god og tillidsfuld relation kan være en afgørende faktor for, at den voldsudsatte erkender volden og for at bryde med det tabu, mange voldsudsatte oplever.

Når der er tale om relationsopbygning mellem fagprofessionel og voldsudsatte migrantkvinder kan det være svært at etablere tillid, da migrantkvinder kan have en internaliseret frygt og systemangst. Her kan det være særligt vigtigt, at der er fokus på den kulturelle forståelse, eller at den fagprofessionelle og den voldsudsatte person har samme baggrund.

Relationsopbygning mellem voldsudsatte personer og fagprofessionelle bør være et vedvarende fokus før, under og efter den voldsudsattes forløb. En god relation kan have afgørende betydning for den indledende opsporing/erkendelse af volden samt som led i en virksom indsats.

Nedenfor fremhæves to måder, hvorigennem en god relationsopbygning kan etableres:

  • Åben, anonym rådgivning
    Hvis den voldsudsatte kan have svært ved at fortælle om volden eller ønsker at være anonym, er det relevant, at der er en mulighed for at henvende sig anonymt vedrørende egen voldssituation. Det kan være med til at åbne op for kontakt og skabe tillid til en videre hjælp. På samme måde kan telefonisk eller ambulant personlig rådgivning være en vej ind, hvor der skabes tidlig tillid, så den voldsudsatte ønsker at indgå i videre støtte hvis relevant.
  • Anerkendelse og respekt for alvoren i den voldsudsatte persons situation
    Det kan være med til at danne en tillidsfuld relation at tale om faktuelle forhold omkring volden frem for baggrunde for volden. I den sammenhæng kan det fremhæves, at den voldsudsatte person ikke står alene med oplevelsen, men at andre kvinder har oplevet lignende forhold. Dette kan bl.a. gøres gennem mere uformelle, indledende samtaler.

Uanset hvordan der arbejdes med relationsopbygning, er det vigtigt, at de fagprofessionelle har tilstrækkelig viden om målgruppen for vold i nære relationer, og at relationsarbejdet er fagligt understøttet. I den sammenhæng er det relevant at gøre brug af supervision, så fagprofessionelle har mulighed for at få sparring på de møder, de har med voldsudsatte personer.

I denne anbefaling om relationsopbygning er det helt centralt at have viden om vold i nære relationer og de dynamikker, der kan være tilstede ved voldsudsættelse.

  • På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside findes mere viden om vold i nære relationer.

Læs mere om vold i nære relationer på sbst.dk

  • På Danners hjemmeside findes viden om voldsspiralen.

Læs mere om voldsspiralen på Danners hjemmeside

  • I antologien ’Vold i familien. Viden for fagfolk’ kan der bl.a. også hentes teoretisk viden om voldsspiralen. Antologien præsenterer desuden en række kapitler, der alle giver perspektiver på vold i familien og giver forskellig viden til fagfolk.

Læs antologien på Lev Uden Volds hjemmeside

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen