Anbefaling 11: Socialfaglige vurderinger ud fra et tilstrækkeligt oplyst grundlag

Foretag socialfaglige vurderinger ud fra et tilstrækkeligt oplyst grundlag, så det rette match mellem behov og støtte sikres.

Hjælp og støtte skal altid tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges og familiens behov, forhold og forudsætninger. Det har til formål at sikre det rette match mellem behov og den støtte, der iværksættes.

Den socialfaglige vurdering skal foretages, når der modtages nye oplysninger, der er relevante for barnets eller den unges forhold og trivsel. De nye oplysninger kan bidrage til vurderingen af både barnets eller den unges behov for støtte, for matchet mellem indsats og behov, og om en igangværende indsats medfører den ønskede forandring for barnet eller den unge og familien.

Den socialfaglige vurdering skal redegøre for årsagen til barnets eller den unges udfordringer og skal ikke alene omhandle barnets eller den unges adfærd. Barnets eller den unges adfærd er ofte et symptom på de udfordringer, som barnet eller den unge er en del af, og som de forsøger at håndtere ud fra deres individuelle strategier.

Vurderingen skal også indeholde en tydelig beskrivelse af de udfordringer og ressourcer, der ses på baggrund af den analyse, der er udarbejdet. Det er også i den faglige vurdering, der skal tages stilling til, om eventuelle støttende indsatser, der er igangsat sideløbende med den børnefaglige undersøgelse, skal fortsætte og hvorfor.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Beskrive, hvad der ligger til grund for, at du vurderer oplysningerne om barnets eller den unges situation og forhold, som du gør. Det bør fremgå, hvad der er udslagsgivende for vurderingen, og hvilke forhold du har lagt vægt på.

  • Formulere den socialfaglige vurdering så præcist, så det er tydeligt, hvad din vurdering er, og hvad vurderingen giver anledning til. Når det vurderes, at der er et behov for støtte, skal du pege på, hvilken støtte der er behov for, samt hvordan det private og det professionelle netværk kan bidrage til at afhjælpe udfordringerne.

  • Tale med barnet eller den unge og lade deres holdning og synspunkter til den faglige vurdering fremgå tydeligt i din dokumentation. Du skal ligeledes vurdere, hvornår der er behov for to børne- og ungerådgivere til en samtale.

  • Inddrage forældrene og lade deres synpunkter og holdninger til den faglige vurdering fremgå tydeligt i din dokumentation. I de tilfælde, hvor vurderingen adskiller sig fra barnets eller den unges eller forældrenes, er det særlig vigtigt, at du er tydelig og kan begrunde fagligt, hvad der ligger til grund for vurderingen. Samtidig er det vigtigt, at du er tydelig om, hvordan deres synspunkter og holdninger indgik i din vurdering.

  • Vurdere, om der er behov for at lave en børnefaglig undersøgelse af andre børn i familien.

  • Forholde dig kritisk til eget arbejde. Det er en god øvelse og en kvalitetssikring af dit arbejde, hvis du enten alene eller med en kollega ser på, om der er en rød tråd fra din afgrænsning af problemstillingen til din beskrivelse, analyse og din faglige vurdering. Hvis en kollega uden indgående kendskab til sagen kan følge systematikken fra beskrivelse og analyse til faglig vurdering, er der grund til at antage, at barnet eller den unge og forældrene også vil kunne følge systematikken.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen