Anbefaling 4: Koordineret samarbejde mellem aktører

Koordiner samarbejdet mellem kommunens aktører i enkeltsager og på tværs af sektorer, så voldsudsatte personer rettidigt modtager den rette hjælp fra de rette instanser, og så koordineringen bidrager til, at indsatsen til den voldsudsatte bliver effektiv og målrettet.

Forskning viser, at voldsudsatte personer ofte har samtidige problemstillinger, som har betydning for, hvordan den voldsudsatte kan hjælpes ud af volden, og hvordan der evt. støttes op om andre problemstillinger som fx beskæftigelse, forældrerolle eller misbrug. Det er derfor nødvendigt, at tilrettelæggelsen af en indsats integrerer aktører hele vejen rundt om borgeren, for at den voldsrelaterede indsats kan være virkningsfuld.

For at en indsats til voldsudsatte er effektiv og målrettet, er det væsentligt, at koordinering i den enkelte sag sker på tværs af sektorer og mellem forskellige aktører internt i kommunen.

På tværs af sektorer kan der koordineres mellem kommune, region, stat, civilsamfundsorganisationer og private tilbud. Internt i kommunen kan der koordineres mellem fx forvaltninger, sociale boligområder, sociale institutioner, sundhedsområdet med flere. Koordinering skal ske med den rette timing og skal foregå kontinuerligt før, under og efter et forløb eller indsats.

Koordineringen og samarbejdet mellem aktører er en afgørende forudsætning for en virksom indsats.

Det er væsentligt at sikre, at de medarbejdere, der møder eller opsporer voldsudsatte borgere i forskellige dele af kommunens ’indgange’, kender støttemuligheder for borgeren og ved, hvortil de skal henvise og koordinere.

Det hænger sammen med anbefalingen om at lave fælles retningslinjer i forbindelse med opsporing, så den enkelte medarbejder ved, hvordan der skal handles, når der er tale om sager om vold i nære relationer. Nedenstående punkter er væsentlige at overveje i sammenhæng med et koordineret samarbejde mellem aktører:

 • Helheldssyn på borgeren
  Det er vigtigt at have blik for borgerens samlede situation og ikke alene selve voldsproblematikken samt at tage afsæt i borgerens håb, drømme og ressourcer. En helhedsorienteret afdækning og indsats kan være med til at reducere de barrierer, der kan stå i vejen for en vellykket indsats. Det kan fx handle om bolig, økonomi, bekymringer for eventuelle børns situation, uddannelse, job osv.

 • Støttende organisationskontekst
  På det organisatoriske niveau er det nødvendigt med en støttende organisationskontekst med tilstrækkelige ressourcer, ledelsesfokus og kompetencer til at sætte fokus på vold som særskilt problemstilling.

 • Retningslinjer
  Der skal gerne være retningslinjer, der beskriver rollefordeling og ledelsesansvar både i egen organisation og mellem sektorer, og som beskriver arbejdsgange i organisationen for sager om vold i nære relationer.

 • Fælles kompetenceudvikling
  På det fagprofessionelle niveau kan koordineringen ske gennem fælles kompetenceudvikling, som sætter fokus på aktørernes samarbejde, ansvarsområder og snitflader i og på tværs af sektorer.

 • Rutinemæssig praksis for koordinering
  Etabler rutinemæssig praksis, hvor sagsbehandling koordineres på tværs af voksenområdet.

 • Tænk alle relevante aktører ind i koordineringen
  Koordiner mellem alle nødvendige aktører på tværs af afdelinger i kommunen og andre sektorer, som fx praktiserende læge, psykiatri og civilsamfundsorganisationer.
 • Lav evt. en handleplan for borgerens forløb, hvor der tages stilling til en koordineret sagsbehandling ift. afklaring af borgerens behov, en koordineret indsats og en klar plan for borgerens fortsatte udvikling ved afslutning på en indsats.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen