Anbefaling 6: Inddrag barnets eller den unges forældre

Inddrag barnets eller den unges forældre, og vær anerkendende og åben, så der skabes en tillidsfuld samarbejdsrelation.

Forældre er centrale i deres børns liv, og hjælp efter barnets lov bygger på forældrenes ansvar, jf. § 1, stk. 2. Du bør være åben og anerkendende i kontakten og relationen til barnets eller den unges forældre. Forskning viser, at forældre kan have mange og forskelligartede reaktioner og følelser, og særligt angst og frygt er gennemgående. Følelserne er afgørende for, hvordan forældrene reagerer og ser på den hjælp, de tilbydes. Samtidig står forældre ofte i meget pressede livssituationer.

Samarbejdet mellem forældrene og dig kan være sårbart, og det kan blive udfordret, hvis du ikke erkender og italesætter det ulige magtforhold, der er til stede i relationen. Når samarbejdet fungerer, kan det fx være medvirkende til at give barnet eller den unge ro og tryghed til at fungere i sit hverdagsliv og være medvirkende til at skabe en positiv relation til forældrene.

De faktorer, der får barnet eller den unge til at opleve sig inddraget, gælder derfor i vid udstrækning også for forældrene – respekt, empati, gennemsigtighed, forudsigelighed, kontinuitet m.v. Gennemsigtighed i sagsbehandlingen, tydelige sagsskridt, formål med møder og samtaler kombineret med løbende fokus på gentagen og tydelig information til forældrene samt forældrenes adgang til information kan samlet set bidrage til et godt forældresamarbejde.

I særlige situationer kan det være nødvendigt at begrænse inddragelsen af forældrene eller af familiens netværk, fx i sager om overgreb, hvor forældrene er under mistanke. I disse sager må forældre og netværk indledningsvist ikke inddrages. Det kan også være sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I den type sager bør du søge faglig sparring hos enten VISO eller de regionale sikkerhedskonsulenter.

Barnets, den unges og forældrenes forståelse og motivation er afgørende for, at indsatser kan iværksættes og på sigt understøtte en varig forandring for barnet eller den unge. Hvis der ikke er enighed i eller forståelse for, hvorfor der er bekymring for barnet eller den unge, og hvilke forandringer der vurderes afgørende og nødvendige for barnets eller den unges videre udvikling og trivsel, kan det vanskeliggøre samarbejdet.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Tale løbende med forældrene om, hvordan de oplever barnets eller den unges og familiens situation og relationen til dig. Det er vigtigt, at du spørger til familiens følelsesmæssige oplevelser eller reaktioner på at have en myndighed involveret i deres liv.

  • Være bevidst om din myndighedsrolle, og hvordan det ulige magtforhold kommer til udtryk i denne specifikke sag. Det er vigtigt for forældrene, at du italesætter, hvad din myndighedsrolle indebærer samt deres muligheder for indflydelse på en anerkendende og respektfuld måde.

  • Have fokus på at styrke den fælles forståelse af barnets eller den unges og familiens samlede situation og behov. Der skal i videst muligt omfang tages afsæt i familiens egne ønsker til forandring, og hvordan de selv kan være med til at skabe denne. Her kan du med fordel også inddrage det private netværk, da deres perspektiver også kan være medvirkende til at sikre opbakning til den valgte indsats.

  • Løbende tale med forældrene om sagsforløbet og de enkelte sagsskridt, du planlægger. Informér dem om, hvad de kan forvente – hvornår I skal mødes og med hvilket formål, og hvem der deltager. Informationen bør også gives mundtligt, så du understøtter, at forældrene forstår den skriftlige information. Du skal også hjælpe forældrene til at forstå, hvad der er din bekymring, og give dem mulighed for, at de løbende kan følge med i, om bekymringen bliver større eller mindre.

  • Etablere en fælles forståelse af, at barnet eller den unge skal inddrages gennem samarbejde med forældrene. Det gælder især i tilfælde, hvor forældrene er i tvivl om, hvorfor du vil inddrage barnet eller den unge, og sår tvivl om, hvorvidt inddragelsen er gavnlig. Her er din opgave at give plads til forældrenes perspektiv på børneinddragelsen og samtidig forklare forældrene om baggrunden for at inddrage barnet eller den unge, og at inddragelsen er til barnets eller den unges bedste samt om deres ret til at blive inddraget.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen