Anbefaling 6: Fokus på at den voldsudsatte erkender volden

Etabler en praksis, hvor sagsbehandlere og socialfaglige medarbejdere giver rådgivning og støttende samtaler, der tilvejebringer voldsudsatte personers erkendelse af volden, så voldsudsatte kan bryde med volden, få bearbejdet volden og opnå et liv uden vold.

Personer, der udsættes for vold i nære relationer, har ikke nødvendigvis selv erkendt voldsudsættelsen. Voldens mekanismer kan gøre, at den voldsudsatte selv føler sig skyldig i at være blevet udsat for de voldelige handlinger og er skamfuld over det. Som følge af voldsudsættelsen kan den voldsudsatte bagatellisere, bortforklare og normalisere volden. Normalisering af volden sker gradvist over tid, og voldsudsatte kan påvirkes til at miste troen på sig selv og opleve, at selvværdet bliver nedbrudt.

At arbejde med erkendelse af volden handler om at arbejde med den voldsudsattes selvforståelse. Det handler om, at den voldsudsatte ser sig selv som en, der har været udsat for vold, at den voldsudsatte kan fralægge sig skylden og ansvaret for voldsudsættelsen og kan se den voldsudøvende som en, der havde magten til at udøve vold.

Erkendelse af vold er et nødvendigt første skridt, for at den voldsudsatte person kan bryde med volden, og erkendelsen kan være en beskyttelsesfaktor for at undgå tilbagefald til volden.

Erkendelse af voldsudsættelsen er en forudsætning for at kunne modtage rådgivning og støtte. Hvis personen ikke erkender, at det er vold, han/hun er eller har været udsat for, er det usandsynligt, at personen vil søge hjælp eller fortsætte med at modtage hjælp til at bryde med voldsudsættelsen.

Det er væsentlig at bemærke, at det kan kræve tid og tålmodighed at arbejde med erkendelse hos voldsudsatte personer.

Erkendelsen af volden er både relevant i det opsporende arbejde og i konkrete indsatser og forløb. Den voldsudsatte persons erkendelse af volden kan nemlig være en kontinuerlig proces, som omfatter bearbejdning af følelser, traumer, skyld og skam. Flere undersøgelser peger på, at det at blive udsat for vold i nære relationer er traumatisk for den udsatte.

Det Nationale ”Traume-Bevidst Tilgang”-Center har udgivet en beskrivelse af Traume-bevidst-tilgang, som inkluderer seks principper om 1) sikkerhed, 2) pålidelighed og gennemsigtighed, 3) peer-støtte, 4) samarbejde, fællesbeslutningstagning og gensidighed, 5) empowerment, 6) kulturelle, historiske og kønsmæssige problemstillinger. 

Det er derfor vigtigt at have en praksis, hvor erkendelse belyses både i opsporing af voldsudsatte og i selve indsatsen, der ydes til voldsudsatte.

Arbejdet med erkendelse kan ske gennem rådgivende og støttende samtaler og gennem behandlende indsatser, hvor socialfaglige og psykologiske tilgange anvendes.

Erkendelse af volden kan hænge sammen med anbefalingen om spejling, da spejling i fx gruppeforløb med andre voldsudsatte personer kan understøtte arbejdet med den voldsudsattes selvforståelse, samtidig med at den voldsudsatte ikke føler sig alene i erkendelsen.

Anbefalingen om erkendelse af volden kan med fordel indgå i kommunale forløb, som er målrettet voldsudsatte personer. Det kan også være relevant at samarbejde med civilsamfundsorganisationer med et tilbud til voldsudsatte personer om forløb, hvori arbejdet med erkendelse varetages. Anbefalingen indgår som en del af individuelle eller gruppebaserede forløb. Det er væsentligt, at medarbejdere, der arbejder med voldsudsattes erkendelse af voldsudsættelse, har voldsfaglige kompetencer.

Viden om virksomme metoder ift. erkendelse af volden er sparsom, men i en screeningsrapport om vold i nære relationer fra 2020 fandt man, at noget tyder på, at følgende metoder kan være virksomme eller gavnlige i indsatsen til voldsudsatte personer. På tidspunktet for screeningen var der ikke viden om, hvorvidt andre metoder kan være virksomme. Nedenfor er de metoder, man fandt i screeningen, listet:

  • Anvendelse af samtaleteknikker og socialfaglige og psykologiske tilgange, som fx den motiverende samtale (MI), kognitiv terapi, psykoedukation, mentalisering og mestringsstøtte.
  • Til gruppeforløb kan den psykoedukative metode, Circle of Security, fx anvendes.
  • Erkendelse  af vold kan desuden ske gennem den internetbaserede rådgivningstjeneste, MIRA, som indeholder rådgivning om voldsudsættelse og erkendelse af at være udsat for vold.

I screeningen peges der desuden på, at fokus på traumer er vigtigt at være opmærksom på. Inspiration til at arbejde med en traumebevidst tilgang kan findes her:

Rapport om Traume-Bevidst Tilgang af Nationalt TBT-Center

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen