Anbefaling 4: Trygge fysiske rammer

Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens oplevelse af fysisk og psykisk tryghed.

Tryghedsskabende rammer kan medvirke til at sænke borgerens alarmberedskab og stresstilstand i kroppen. De kan også bidrage til, at borgeren oplever en større grad af kontrol og livskvalitet.

De rette fysiske rammer er med til at skabe øget tryghed og sikkerhed for både borgeren og for jer som medarbejdere og ledere. De kan have indvirkning på jeres muligheder for at indgå i et positivt samarbejde med hinanden. De fysiske rammer kan desuden bidrage til at forebygge traumereaktioner og de uønskede konfrontationer og magtanvendelse, som kan ske på baggrund af dem.

Selv om det er individuelt, hvordan de fysiske rammer påvirker den enkelte borger, er der en række generelle opmærksomhedspunkter, som er vigtige at tage højde for:

Spørg borgeren om ønsker til, hvor et møde skal afholdes

Det indebærer, at du taler med borgeren om hvilket mødested vedkommende foretrækker, før I mødes. Det kan fx være virtuelt, udenfor, hjemme hos borgeren eller et andet sted, hvor vedkommende føler sig hjemme. Det er vigtigt at have en åbenhed over for borgerens ønsker, men vær samtidig opmærksom på at præsentere realistiske muligheder.

Tilpas så vidt muligt rammerne for et møde til borgerens ønsker

Det kan du som medarbejder gøre ved at spørge borgeren, om der er noget ved rummet eller jeres placering i det, som bør tilpasses for at bidrage til borgerens tryghed. Hvis I er indendørs, kan du også spørge, om døren skal være åben eller lukket og om gardinerne skal trækkes for. For nogle kan det være afgørende at blive skærmet fra støj og indtryk udefra og have en oplevelse af at kunne være anonym.

Brug viden om hvad der har betydning i indretningen

Det indebærer, at I som arbejdsplads tager højde for hvad der kan virke positivt og tryghedsskabende i oplevelsen af det fysiske rum. Det kan fx handle om at skabe:

  • Hjemlig og ikke-institutionel indretning, der giver en følelse af at høre til
  • Rummelighed, overskuelighed og udsyn, men også mulighed for at sidde afskærmet
  • Indirekte belysning og mulighed for lysdæmpning af elektroniske lyskilder
  • Indretning med rolige farver
  • Akustik, der dæmper støj, og mulighed for at afspille musik
  • Naturlignende omgivelser med brug af planter og naturmaterialer i indretningen, sansehaver og mulighed for at bruge den fri natur.

Vær opmærksom på køn, kultur og sprog i indretningen

Det kan I som arbejdsplads gøre ved at undersøge, om der er kønsmæssige, kulturelle eller sproglige forhold, som kan have betydning for den enkeltes oplevelse af at høre til og føle sig tryg. I kan fx spørge ind til borgerens ønsker i forbindelse med samtalesituationer, aktiviteter og måltider.

Nogle kan opleve, at mennesker af et bestemt køn kan udløse og forstærke et traume. De kan derfor have behov for at kunne trække sig til et særskilt rum for at føle sig trygge. Nogle kan også have behov for at praktisere deres religion i et adskilt rum.  

 

 

 

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne'.

Hent publikationen