Anbefaling 18: Afslutning af sagen, når formålet med indsatsen / indsatserne er opnået

Afslut sagen, når formålet med indsatsen/indsatserne er opnået, så barnet eller den unge eller familien ikke unødigt modtager en indsats eller har en åben sag.

En indsats skal afsluttes, når formålet er opnået. For nogle familier kan det være et mål i sig selv, at indsatsen afsluttes, mens det for andre kan give anledning til bekymring. Det er derfor vigtigt, at du er tydelig omkring, hvad der ligger til grund for din vurdering af, at en indsats skal afsluttes. Barnets eller den unges holdninger og synspunkter skal inddrages, når indsatsen er på vej mod ophør.

Da barnet eller den unge og familien kan have opbygget en tæt relation til eksempelvis et anbringelsessted, en kontaktperson eller en familiebehandler, er det vigtigt, at barnets eller den unges og familiens perspektiv inddrages, forud for at indsatsens ophør planlægges, så de får lejlighed til at udtale sig og forberede sig på, at indsatsen ophører.

Ofte vil det være relevant, at du opnår samtykke hos barnet eller den unge og forældrene til at orientere relevante aktører om, at indsatsen ophører, og hvad de skal gøre, hvis de igen bliver bekymret for barnet eller den unge og familien. Nogle kommuner vælger altid at afholde afsluttende møder, mens andre orienterer pr. brev om indsatsens ophør. Det vigtigste er, at afslutningen sker på systematisk vis.

Det kan også være relevant at sikre overgangen til en hverdag uden den hidtidige indsats. Der kan derfor være behov for at indgå fælles aftaler med relevante aktører, som fx skole- og dagtilbud, jobcenter eller misbrugsbehandling, der sikrer koordinering i det videre forløb for barnet eller den unge. Det er også vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis der igen opstår bekymring for barnets eller den unges trivsel eller udvikling.

For børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, er det desuden særlig vigtigt at planlægge, hvordan der kan samarbejdes med anbringelsesstedet eller plejefamilie om, at hjemgivelsen bliver så skånsom som muligt for barnet eller den unge. Hvis barnet eller den unge i forbindelse med hjemgivelse skal skifte dagtilbud eller skole, kan den gode overgang til det nye tilbud understøttes via samarbejde med det professionelle netværk, som er tæt på barnet eller den unge.

Det er her særlig væsentligt, at relevante oplysninger om barnets eller den unges skolegang og undervisningsmæssige behov overdrages til det nye skoletilbud. Det private netværk vil ligeledes kunne bidrage til, at barnet eller den unge får en god opstart det nye sted, fx ved at følges med barnet eller den unge eller på anden vis bidrage til tryghed og kendskab.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Indkalde til et afsluttende netværksmøde for at afslutte sagen og i den forbindelse sikre fokus på eventuelle overgange til fx almenområdet, voksenområdet eller det private netværk. Hvis det ikke er muligt at afholde et møde, bør du sende et brev til relevante parter.

  • Med udgangspunkt i de formulerede mål, som kan fremgå af barnets plan eller ungeplanen, beskrive, hvordan barnets eller den unges situation, adfærd, trivsel m.v. er ændret, og at formålet med indsatsen er opnået. Målene fra barnets plan og ungeplanen er styrende for den løbende opfølgning og dermed også for afslutningen.

    Selvom der ikke foreligger en plan, skal du i sagen dokumentere den ændrede situation og din socialfaglige vurdering af, at formålet med indsatsen er opnået, og beskrive, hvorfor sagen kan afsluttes.

  • Sikre dig, at de relevante parter støtter op om barnets eller den unges og familiens trivsel og samlede situation efter indsatsens ophør, herunder hvad de skal gøre, hvis de igen bliver bekymret for barnet eller den unge. Du bør også have dialog med barnet eller den unge om, hvilke muligheder der er tilgængelige, fx efter ophør af anbringelsen.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen