Fokusområde

Anbringelse af børn og unge

Når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets/den unges særlige behov for støtte, kan der træffes afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. Anbringelse skal som udgangspunkt ske i samarbejde mellem kommunen og familien, men kan også ske uden samtykke.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om børn og unge i anbringelse er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om anbringelse af børn og unge, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Om børn og unge i anbringelse

Kommunen kan træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, når det anses for at være af væsentlig betydning for barnets/den unges særlige behov for støtte.

Anbringelse sker som udgangspunkt i samarbejde mellem kommunen og forældrene. Unge, der er fyldt 15 år, skal selv give samtykke.

Anbringelse uden forældrenes og den unges samtykke kan dog ske, hvis der er åbenbar risiko for, at barnets/den unges sundhed eller udvikling ellers lider alvorlig skade.

Undersøgelse, plan og tilsyn

Inden anbringelsen skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse af barnet/den unges forhold. Ved akutanbringelser kan denne undersøgelse dog udarbejdes samtidig med eller lige efter anbringelsen.

Hvis anbringelsen sker på grund af overgreb eller utilstrækkelig omsorg for barnet eller den unge, skal kommunen også iværksætte en undersøgelse af søskende i husstanden under 15 år.

Ved anbringelse af et barn eller en ung skal der udarbejdes en plan med konkrete mål for barnets eller den unges trivsel og udvikling. Barnet/den unge og forældrene skal inddrages mest muligt i formuleringen af målene. Den anbringende kommune skal løbende følge op og føre tilsyn med barnets eller den unges trivsel og udvikling i anbringelsesforløbet.

Anbringelsessteder

Børn og unge kan anbringes i plejefamilier, børne- og ungehjem, på egne værelser/kollegier eller på efterskoler, kostskoler mv.

Anbringelsesstedet skal varetage omsorg og sikre tryghed, trivsel og udvikling for barnet eller den unge og med udgangspunkt i den plan, der er lagt for anbringelsen, arbejde målrettet med at understøtte udvikling i gode sociale fællesskaber, læring, uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.

Søg efter anbringelsessteder på Tilbudsportalen

Det rette match mellem et barn og et anbringelsessted er en væsentlig faktor for den gode anbringelse og er med til at sikre stabilitet for barnet og forebygge sammenbrud.

Læs mere om matchning her (pdf)

Når et barn eller en ung anbringes, skal kommunen tage stilling til, hvor barnet eller den unge skal gå i skole.

 Stabilitet og kvalitet i skoleforløbet er en afgørende faktor for trivsel for børn og unge både under anbringelsen og senere i livet. Det er derfor også som udgangspunkt et selvstændigt hensyn at undgå skoleskift, hvis det er praktisk muligt.

 Der kan dog også være forhold, der taler for et skoleskift. Ved valget af skoletilbud er det derfor altid vigtigt at have god information om barnets/den unges tidligere skolegang og vurdere, om der er brug for yderligere for at få et dækkende billede af læring, trivsel mv.

Læs mere om anbragte børn og unges skolegang i materialet for indsatsen styrket læringsmiljø

For at understøtte kontinuitet og opretholdelse af barnets relation til forældrene er det væsentligt at overveje, hvordan forældrene bedst muligt kan inddrages. Kommunen kan understøtte forældrene på forskellig vis umiddelbart op til og under anbringelsen.

Kommunen skal tilbyde forældrene en støtteperson og der skal udarbejdes en særskilt plan for støtte til forældrene.

Læs mere om støtte til forældre, hvis barn er anbragt her

Når en ung der er anbragt fylder 16 år, skal der udarbejdes en ungeplan, der tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov, og som understøtter en god overgang til voksenlivet.

Fokus skal være på den unges udvikling og trivsel, uddannelse eller beskæftigelse og øvrige relevante forhold såsom anskaffelse af selvstændig bolig.

Læs mere i barnets lov §§ 108-110.

Anbragte unge, der fylder 18 år, kan have behov for at få forlænget anbringelsen. Kommunen kan forlænge anbringelsen frem til den unge fylder 23 år og kan også give andre former for ungestøtte, der bidrager til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Læs mere om ungestøtte i barnets lov §§ 113-123.

Anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet tre publi­kationer med anbefalinger til god kvalitet i anbrin­gelsen.  Formålet med anbefalingerne er at sætte en fag­lig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i børnenes og de unges hverdag, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelserne.

Læs anbefalingerne her

Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Partnerskab om Børnene Først har udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. Anbefalingerne er målrettet både ledere og medarbejdere, der arbejder på myndighedsområdet i landets kommuner, og er udarbejdet for at klæde kommunerne på til at arbejde med børneinddragelse i forbindelse med barnets lov.

Læs anbefalingerne her

Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes arbejde med overgreb mod børn og unge.

Læs anbefalingerne her