Anbefaling 1: Viden og kompetencer til at handle traumebevidst

Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.

Når du som medarbejder eller leder anvender din viden om traumer, kan det hjælpe borgeren på vejen mod recovery. Du bliver i stand til at genkende og respondere på tegn på traumer hos et menneske. Du kan også spørge til borgerens historik på en måde, som er tryg for vedkommende. Dermed kan du forebygge traumereaktioner hos dig selv og borgeren.

Du vil derfor få bedre forudsætninger for at kunne samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes perspektiver og behov. Du vil også vide, hvornår der er behov for at involvere eller henvise til andre, fx en kollega, en leder eller en psykolog.

Når du og dine kolleger er opkvalificeret i traumebevidsthed, påvirker det ikke kun den sociale indsats men også jeres arbejdsmiljø. Når du oplever at være fagligt klædt på til at arbejde med borgere med traumer, kan det øge din arbejdsglæde og bidrage til, at du bliver bedre i stand til at passe på dig selv og dine kolleger.

Virksomme tilgange, metoder og redskaber kan hjælpe med at konkretisere og sætte en fælles retning for, hvordan der arbejdes traumebevidst på din arbejdsplads. De kan desuden bidrage til en mere ensartet tilgang til samarbejdet med borgeren.

Alle, som kommer i kontakt med borgere på arbejdspladsen, spiller en vigtig rolle i at implementere tilgangen. Det gælder fx både dig, som er sekretær, rengøringsmedarbejder, fagprofessionel og leder. Du har en betydning for, om der skabes de rutiner, som er nødvendige for, at borgeren kan have tillid, tryghed og kontrol og ønsker at tage imod hjælp. Det er derfor vigtigt, at hele arbejdspladsen får styrket sin traumebevidsthed, så tilgangen integreres i alle arbejdsgange, som har betydning for den sociale indsats.

 

På de fleste arbejdspladser vil man have behov for at styrke det generelle videns- og kompetenceniveau om traumer og traumebevidsthed for at kunne arbejde med de øvrige anbefalinger.

Der er ikke nogen facitliste for, hvordan opkvalificeringen skal tilrettelægges. Den bør tilpasses til de arbejdsopgaver og den faglige viden, som arbejdspladsen har. Hvis der på arbejdspladsen er fagpersoner, som har specialiseret faglig viden om traumer og traumereaktioner, kan disse medarbejdere stå for opkvalificeringsaktiviteter. På andre arbejdspladser vil der være behov for at indhente viden og evt. få ekstern kompetenceudvikling.

 For at alle på arbejdspladsen kan arbejde traumebevidst, skal du som leder understøtte følgende:

Styrk det generelle videns- og kompetenceniveau på arbejdspladsen

Det indebærer, at alle på arbejdspladsen får styrket deres viden om og erfaring med:

  • Hvad traumer er, og hvilken betydning traumer kan have for den enkelte borgers følelser, handlinger og udfordringer
  • Hvordan forskellige traumer og traumereaktioner kan komme til udtryk.
  • Hvordan man kan forebygge borgerens traumereaktioner og forholde sig hensigtsmæssigt til dem, når de opstår
  • Hvordan man kan tale med en borger om dennes traumer og traumereaktioner ud fra den faglighed og funktion, man har
  • Hvordan man kan møde og støtte borgeren ud fra både vedkommendes udfordringer og behov og også ressourcer, håb og drømme
  • Hvordan arbejdspladsen kan skabe støttende rammer for medarbejderen og lederen og dermed forebygge belastningsreaktioner
  • Hvordan arbejdspladsen kan understøtte, at medarbejderen og lederen med traumer kan bruge sine erfaringer på en hensigtsmæssig måde i samarbejdet med borgeren.

Tilrettelæg opkvalificering og løbende opfølgning

Når opkvalificeringsprocessen indledes med et kursus, som skal styrke alles kompetencer til at arbejde traumebevidst, får arbejdspladsen et fælles fagligt fundament at arbejde ud fra. Det er vigtigt, at der derefter er rammer for, at I løbende kan styrke jeres refleksion og læring i forhold til, hvordan I kan arbejde traumebevidst i netop jeres praksis. Opkvalificeringsaktiviteterne styrkes af, at borgere og andre med erfaringer med traumer deltager i tilrettelæggelsen af dem og også bidrager med deres viden og perspektiver i undervisningen.

Skab struktur for den faglige dialog og refleksion

Det kan gøres ved, at refleksion over arbejdet med traumebevidsthed bliver et fast punkt på personalemøder. Der kan også udpeges nøglemedarbejdere med et særligt højt videns- og kompetenceniveau, som understøtter traumebevidsthed i det daglige arbejde, fx gennem kollegial sparring. Derudover er det vigtigt, at medarbejdergruppen kan få supervision. Supervision kan skabe rammer for refleksion og læring og være med til at forebygge psykiske belastninger. Borgeren kan med fordel inviteres med til supervision om egen sag for at skabe mere gennemsigtighed og ligeværdighed i relationen til medarbejderen.

Brug virksomme tilgange, metoder og redskaber som et fælles omdrejningspunkt

I kan som arbejdsplads gøre brug af virksomme tilgange, metoder og redskaber, som kan styrke arbejdet med den traumebevidste tilgang. De kan samtidig fungere som et afsæt for udvikling af en stærk faglighed om recovery-orienteret rehabilitering. Det er vigtigt at skabe rammer for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at bruge de valgte tilgange, metoder og redskaber. Det kan gøres ved, at medarbejderne får tid til at øve sig i brugen af dem og til fælles faglig refleksion og supervision. Hvis der er behov for det, kan der også igangsættes undervisningsforløb.

 

Forskellige tilgange, metoder og redskaber kan understøtte arbejdet med anbefaling 1:

The Knowledge and Skills Framework

Redskabet består af et interaktivt dokument, der giver en introduktion til hvilken viden og hvilke kompetencer, der er nødvendige for at arbejde traumebevidst. Redskabet tager højde for, at medarbejdere har forskellige funktioner, og at ikke alle har borgerkontakt. Redskabet er på engelsk.

Find redskabet på Education for Scotland National Trauma Training Programme's hjemmeside

Online undervisningsvideoer fra ”National Trauma Training Programme, Scotland”

Videoerne indeholder viden om traumer og om at arbejde traumebevidst. De omfatter også refleksionsspørgsmål som kan bruges til at understøtte en traumebevidst praksis. Videoerne og spørgsmålene er på engelsk.

Se videoerne på Education for Scotland National Trauma Training Programme's hjemmeside

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne'.

Hent publikationen