Fokusområde

Voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD kan give problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet i forskellige grader og kombinationer. Personer med ADHD vil ofte have behov for støtte og behandling for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vær opmærksom på at 'Viden og temaer' linker til 'Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser'.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Voksne med ADHD

Diagnosen ADHD dækker over forskellige grader af vanskeligheder, der har at gøre med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

ADHD kategoriseres internationalt som en hyperkinetisk forstyrrelse. Årsagen til ADHD er ikke kendt. Man ved, at der er en arvelig sammenhæng, men både biologiske, sociale og miljømæssige forhold kan ligeledes have betydning for, om udfordringerne udvikler sig i en grad, der matcher de diagnostiske krav.

I WHOs seneste klassifikationssystem ICD-11, der også skal udrulles i Danmark, vil der være tre undergrupper for ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser:

  1. En gruppe, der først og fremmest har opmærksomhedsforstyrrelse (uopmærksomhed)
  2. En gruppe, der først og fremmest er hyperaktive og impulsive
  3. En gruppe, der har en kombination af opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet

For at diagnosen ADHD kan stilles, skal symptomerne på ADHD have været til stede allerede i barndommen – dog kan ADHD for nogen først komme til udtryk senere i livet, og mange får derfor først diagnosen som voksne.

I ICD-10 var det et krav, at adfærden skulle iagttages på flere arenaer – fx skole/job og hjem. Dette er ændret i ICD-11 til, at symptomerne skal udvises på tværs af adskillige arenaer, samtidig med at det præciseres, at dette kan variere som følge af struktur og krav i de forskellige kontekster.

Mange personer med ADHD har i tillæg en anden diagnose, fx angst, depression eller autisme.

Det er vigtigt, at personer med ADHD får tilbudt relevant støtte og behandling så tidligt som muligt, da dette ofte er en forudsætning for, at de får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Kernesymptomerne på ADHD er vanskeligheder med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

Problemer med opmærksomhed kan fx vise sig ved, at personen ofte afledes af det, der sker i omgivelserne og/eller af egen tankevirksomhed. Fokus tabes let, og det kan være svært at opretholde koncentration. Det kan være svært at komme i gang med opgaver, og endnu sværere at fortsætte og færdiggøre opgaver, hvis man bliver afbrudt i sine gøremål.

Problemer med impulskontrol kan betyde, at man har svært ved at holde egne reaktioner tilbage. Det bliver øjeblikkets impuls, der er styrende for ens handlinger. Impulsivitet kan også vise sig ved, at en person har svært ved at vente, kommer til at afbryde og handler uden tanke for konsekvenserne. Det kan være svært at tænke langsigtet, og det kan være vanskeligt at gennemføre planlagte opgaver.

Problemer med hyperaktivitet kan komme til udtryk som fysisk kropslig uro, men den kan også være verbal, med megen snak. Især hos voksne kan hyperaktiviteten også komme til udtryk som tankemylder eller rastløshed.

Selvom ikke to mennesker er ens, er det generelle billede, at mennesker med ADHD oplever mange udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at deltage i samfundslivet.

Udfordringerne kan blive forstærket af, at ADHD ofte forekommer sammen med andre kognitive udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder.

Mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser har i markant lavere grad end den øvrige del af befolkningen gennemført uddannelse, og er ligeledes i markant lavere grad i beskæftigelse.

Unge og voksne med ADHD har desuden i højere grad end andre udfordringer med relationer, lavt selvværd, work-life balance, forældreskab, sundhed, misbrug og kriminalitet.

Der er store menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at få identificeret den enkelte borgers udfordringer så tidligt i livet som muligt og få tilrettelagt effektive indsatser, der både har fokus på personen og omgivelserne.

Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats

Læs Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til, hvordan sociale indsatser kan samarbejde traumebevidst med voksne borgere. Anbefalingerne er særligt rettet mod ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker i socialt udsatte positioner. 

Læs mere om anbefalingerne her