Anbefaling 6: Involvering af forældre og netværk i afdækningen af barnet eller den unges perspektiv

Involverer forældre og netværk i afdækningen af barnets eller den unges perspektiv, så der opnås værdifuld viden om barnet eller den unge, der kan understøtte barnets eller den unges oplevelse af inddragelse samt støtte og tryghed.

Forældre og andre personer i barnets eller den unges netværk, der har et indgående kendskab til barnet eller den unge, kan, ved at bringe deres viden om barnet eller den unge i spil, understøtte, at barnets eller den unges perspektiv synliggøres og bliver hørt. Forældre eller andre voksne i barnets eller den unges netværk kan blandt andet bidrage til at skabe tryghed for barnet eller den unge, hjælpe barnet eller den unge med at formidle sit perspektiv og dermed tage aktiv del i at understøtte barnet eller den unge i at samarbejde med rådgiveren.

Hvor nogle børn eller unge oplever det som fremmende for deres deltagelse, at forældre eller en anden fra barnets eller den unges netværk understøtter barnet eller den unge i at deltage, kan det for andre børn eller unge opleves som en barriere for deltagelsen. Det er derfor væsentligt for barnets eller den unges inddragelse, at I som rådgiver har fokus på at undersøge, om barnet eller den unge ønsker, at forældre eller netværk skal involveres i barnets eller en unges inddragelse.

I de særlige tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke kan inddrages aktivt, eller hvor barnets eller den unges inddragelse er begrænset – eksempelvis på grund af kognitive og kommunikative udfordringer, eller barnets eller den unges eget ønske om ikke at deltage, kan forældre eller netværk forsøge at tale barnets eller den unges stemme og fremsætte barnets eller den unges synspunkter.

 Hvad betyder det for praksis?

  • I bør som rådgivere i samarbejde med barnet eller den unges afdække, om barnet eller den unge ønsker at deltage i samtaler og dialog alene, sammen med forældre eller sammen med andre voksne fra barnets eller den unges netværk.

  • Hvis barnet eller den unge ønsker deltagelse af forældre eller netværk i samtaler og dialog med rådgiver, er det en god ide at spørge, hvilke konkrete voksne barnet eller den unge ønsker skal deltage, samt hvordan disse voksne bedst bidrager til at under- støtte barnet eller den unge i dialogen med rådgiveren.

  • Forældres eller netværkspersoners rolle er i denne sammenhæng at støtte barnet eller den unge i at komme til orde og udtrykke egne synspunkter. Det er derfor væsentligt, at I som rådgivere får afstemt og tydeliggjort den voksnes rolle for at forebygge, at den voksne kommer til at fremkomme med sit eget perspektiv på barnet eller den unge og barnets eller den unges behov frem for barnets eller den unges eget.

  • I de tilfælde, hvor barnets eller den unges direkte deltagelse er vanskeliggjort eksempelvis på grund af alder eller kognitive og kommunikative udfordringer er det vigtigt, at forældrene eller andre netværkspersoner tager udgangspunkt i, hvordan den voksne forestiller sig, at det ser ud, når situationen iagttages fra barnets eller den unges position.

  • Det er vigtigt at skabe en fælles forståelse for vigtigheden af, at barnet eller den unge inddrages. I dialogen med forældrene, kan I med fordel have opmærksomhed på, at forældrene selv føler sig inddraget og hørt i myndighedsarbejdet, så det gensidige samarbejde styrkes til gavn for både barnet eller den unge og forældre.

  • Som rådgiver bør I have opmærksomhed på, om barnet eller den unge oplever det som en støtte at have forældre eller netværkspersoner med, eller om barnet eller den unge eksempelvis står i en loyalitetskonflikt i forhold til forældre eller netværk, som betyder, at barnet eller den unge undlader at give udtryk for egne holdninger og oplevelser. Hvis I vurderer, at sidstnævnte er tilfældet, bør I understøtte at dette dilemma håndteres eksempelvis ved at have dialogen med barnet eller den unge om, hvordan barnet eller den unge helst ser, at dilemmaet håndteres.

 

Det inddragende netværksmøde

I Favrskov Kommune har rådgiverne arbejdet målrettet med at afdække og inddrage netværket omkring børn og unge. Gennem brug af det inddragende netværksmøde har kommunen formået at øge børnenes og de unges oplevelse af at blive set, hørt og forstået. Netværksmøderne har desuden styrket relationen og samarbejdet mellem rådgiver, familie og barn eller ung.

Det inddragende netværksmøde er en metode, som kan medvirke til en god dialog og et konstruktivt samarbejde med barn og familie. Både barnets eller den unges professionelle og personlige netværk deltager i mødet, og det er barnet eller den unge selv, der udpeger, hvem der skal deltage. Barnet eller den unge vil som udgangspunkt altid deltage i det inddragende netværksmøde.

Det inddragende netværksmøde afholdes af en ekstern mødeleder og har tre faser: 1) Beskrivelse af den aktuelle situation, 2) Ønsker til fremtidig situation og 3) Aftaler fremadrettet.

Læs mere om Favrskov Kommunes arbejde med det inddragende netværksmøde i Praksiseksempler på kommunernes inddragelse af børn og unge.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger og praksiseksempler om børneinddragelse i sagsbehandling'.

Hent praksiseksempler her

Hent publikationer her