Anbefaling 1: Et fælles børnesyn på tværs af det samlede børne- og ungeområde i kommunen

Arbejder med at udvikle et fælles tidssvarende børnesyn på tværs i organisationen, så børnesynet bliver rettesnor for en fælles praksis for børneinddragelse.

Et fælles børnesyn, som går på tværs af det samlede børne- og ungeområde i kommunen, kan understøtte, at de børn, I som kommune er i kontakt med, oplever at blive mødt med samme tilgang og forståelse af, hvordan de kan byde ind og få indflydelse på forhold i eget liv. Et fælles børnesyn giver fælles fodslag i samarbejdet med børnene, i det tværfaglige samarbejde og i samarbejdet med forældre og netværk.

I et fælles børnesyn kan I som ledelse sætte en retning for arbejdet med børneinddragelse i praksis, hvilket bidrager med tydeligt ledelsesansvar og ledelsesopbakning.

Et børnesyn handler om, hvilket perspektiv vi har på børn og unge og dermed den måde, vi opfatter børn og unge på. Børnesynet har indvirkning på, hvordan vi møder børnene og de unge og således den praksis, vi møder dem med.

Når vi arbejder med inddragelse af barnet eller den unge, tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn eller den enkelte unge, den situation, som barnet eller den unge befinder sig i, og de muligheder, der er til stede i inddragelsen af barnet eller den unge. Den faglighed, dømmekraft og refleksion, vi som fagpersoner praktiserer, er væsentlig for, hvordan inddragelsen af det enkelte barn eller den enkelte unge falder ud. I dette arbejde kan der være brug for at have noget at læne sig op ad.

Foruden relevant lovgivning på området kan et fælles børnesyn netop sætte retning for, hvordan børns eller unges inddragelse skal forstås og integreres i vores praksis. Vi ved, at børnesynet er kulturelt og historisk defineret og derfor hele tiden er i bevægelse. Det betyder, at flere børnesyn kan være til stede på samme tid hos jer som ledere og medarbejdere i organisationen. Disse børnesyn kan være modstridende og skabe uenigheder og forskellige praksisser i inddragelsen af børn eller unge.

En fælles bevidsthed om og tydeliggørelse af jeres børnesyn kan derfor være med til at: 

  • skabe klarhed over formålet med inddragelsen
  • sætte en værdimæssig rettesnor for god praksis for inddragelse
  • styrke grundlaget for, at børnesynet implementeres og indlejres i praksis.

 

 Hvad betyder det for praksis?

  • I arbejdet med et fælles tværgående børnesyn er det relevant at tage udgangspunkt i viden om et tidssvarende børnesyn. Der kan desuden tages udgangspunkt i relevant lovgivning, herunder barnets lov samt i lokale politikker og strategier inden for det samlede børne- og ungeområde i I kan bl.a. finde viden om et tidssvarende børnesyn i Lundys model og i partnerskabets udfoldelse af et tidssvarende børnesyn, som I kan finde i indledningen.

  • Formuleringen af et fælles tidssvarende børnesyn kan eksempelvis ske i forbindelse med kommunens udarbejdelse eller opdatering af en sammenhængende børnepolitik på tværs af special- og almenområdet.

  • I processen med at definere et fælles børnesyn i organisationen kan I med fordel re- flektere over, hvad I ser er vigtigt i inddragelsen af børn og unge samt muligheder og dilemmaer i inddragelsen af børn og Formålet er, at I opnår en fælles forståelse af det grundlæggende syn på børn og unge, som understøtter jeres arbejde med børneinddragelse i praksis.

  • Arbejdet med et fælles organisatorisk børnesyn er forankret i ledelsen, da børnesynet sætter retning for de strategiske visioner for børneinddragelse og for arbejdet i praksis på tværs i organisationen.

 

Udvikling af et fælles børnesyn på tværs af kommunen

I Aalborg Kommune har ledelsen arbejdet strategisk og målrettet med organisationens børnesyn og mindset de seneste år. Børnesynet gælder i dag på tværs af alle kommunens forvaltninger og betyder, at børn og unge i Aalborg Kommune altid skal inddrages og høres om forhold, der vedrører deres liv.

Aalborg Kommune blev i efteråret 2022 certificeret som en Børnevenlig Kommune af UNICEF Danmark. Programmet Børnevenlig By og Kommune lægger særligt vægt på:

  • Udbredelse af kendskabet til rettigheder.
  • Meningsfuld og inkluderende børneinddragelse.
  • Bekæmpelse af diskrimination og øget tilgængelighed i politikker og handlinger i kommunen.

Læs mere om Aalborg Kommunes arbejde med et fælles børnesyn i Praksiseksempler på kommunernes inddragelse af børn og unge.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger og praksiseksempler om børneinddragelse i sagsbehandling'.

Hent praksiseksempler her

Hent publikationer her