Anbefaling 5: Aktivering af positivt netværk omkring den voldsudsatte

Understøt etablering eller fastholdelse af et positivt netværk for den voldsudsatte person, så netværket kan være en ressource, der understøtter, at den voldsudsatte kan slippe ensomhed og isolation.

Det er væsentligt at aktivere et positivt netværk omkring den voldsudsatte person, så personen kan bryde med de negative relationer, der kan være med til at fastholde den voldsudsatte person i voldsrelationen. Aktivering af et positivt netværk kræver støtte fra fagprofessionelle, fordi voldsudsatte ofte oplever social isolation og ensomhed. Oplevelsen af isolation og ensomhed kan fx forekomme, fordi den voldsudsatte kan have trukket sig fra netværk og nære relationer for at skjule volden eller er blevet tvunget til at isolere sig som en del af voldsudøvel-sen.

Formålet med at aktivere et positivt netværk omkring den voldsudsatte person er at understøtte denne i at bryde med volden og samtidig sikre, at den voldsudsatte fortsat har ressourcer og støtte, når hun/han ikke modtager en indsats mere.

Det positive netværk omkring den voldsudsatte kan eksempelvis bestå af pårørende, inddragelse af lokalsamfundet (fx frivillige organisationer, arbejde eller fritidsaktiviteter) eller ligesindede, der har modtaget hjælp i forbindelse med egen voldsudsættelse jævnfør anbefalingen om spejling. Der kan være tale om et eksisterende netværk, der har en positiv indvirkning på den voldsudsatte og/eller understøttelse af nye, velfungerende netværk.

I arbejdet med aktivering af et positivt netværk er det centralt, at netværket har en forståelse af den voldsudsattes situation, og hvad det vil sige at være udsat for vold i nære relationer. Det skal bidrage til, at netværket har en anerkendende tilgang til den voldsudsatte person. Med det afsæt kan netværket være en ressource til at understøtte den enkelte og være med til at skabe mulighed for et liv uden vold.

Kommunale medarbejdere eller fagpersoner fra specialiserede tilbud integrerer arbejdet med at aktivere den voldsudsattes netværk i den voldsudsattes forløb. Der er overordnet to forhold, som er centrale i omsætningen af denne anbefaling:

  • Kortlægge og identificere
    Aktivering af netværk indebærer, at der arbejdes med en indledende kortlægning/identifikation af borgerens netværk, så der dannes overblik over positive relationer.
  • Inddrage og styrke netværk
    Aktivering af netværk indebærer, at der arbejdes med at inddrage og styrke eksisterende eller nyt netværk, så det kan spille en aktiv rolle som ressource og kan understøtte den voldsudsatte person i forhold til opbakning og støtte under og efter endt indsats.

Inddragelsen kan ske ved rådgivning til pårørende og netværk om håndtering af at være i tæt relation til en person, der er udsat for vold, samt rådgivning om, hvordan man som pårørende kan bakke op om den voldsudsatte persons udvikling.

Anbefalingen om aktivering af netværk kan med fordel indgå i kommunale forløb målrettet voldsudsatte personer. Det kan også være relevant at samarbejde med civilsamfundsorganisationer med et tilbud til voldsudsatte personer, fritidsaktiviteter eller andre aktører om aktivering af netværket. Det er væsentligt, at medarbejdere, der arbejder med aktivering af den voldsudsatte persons netværk, har voldsfaglige kompetencer.

 

I forbindelse med den del af netværket, der handler om pårørende, kan der findes inspiration fra eller henvises til:

  • Danners indsats ”Sig det til nogen”, hvor der tilbydes rådgivningsforløb til pårørende.

Lære mere om "Sig det til nogen" på Danners hjemmeside

  • Lev Uden Volds Nationale Hotline, hvor pårørende og fagpersoner er en del af målgruppen.

Læs mere om den nationale hotline på Lev Uden Volds hjemmeside

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen