Anbefaling 4: Involvering af forældre og netværk i afdækningen af barnets eller den unges perspektiv

Involvér forældre og netværk i afdækningen af barnets eller den unges perspektiv, så der opnås værdifuld viden om barnet eller den unge, der kan understøtte barnets eller den unges oplevelse af inddragelse samt støtte og tryghed.

Forældre og andre personer i barnets eller den unges netværk, der har et indgående kendskab til barnet eller den unge, kan, ved at bringe deres viden om barnet eller den unge i spil, understøtte, at barnets eller den unges perspektiv synliggøres og bliver hørt. Forældre eller andre voksne i barnets eller den unges netværk kan blandt andet bidrage til at skabe tryghed for barnet eller den unge, hjælpe barnet eller den unge med at formidle sit perspektiv og dermed tage aktiv del i at understøtte barnet eller den unge i at samarbejde med rådgiveren.

Hvor nogle børn eller unge oplever det som fremmende for deres deltagelse, at forældre eller en anden fra barnets eller den unges netværk understøtter barnet eller den unge i at deltage, kan det for andre børn eller unge opleves som en barriere for deltagelsen. Det er derfor væsentligt for barnets eller den unges inddragelse, at du som rådgiver har fokus på at undersøge, om barnet eller den unge ønsker, at forældre eller netværk skal involveres i barnets eller den unges inddragelse.

I de særlige tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke kan inddrages aktivt, eller hvor barnets eller den unges inddragelse er begrænset, eksempelvis på grund af kognitive og kommunikative udfordringer eller barnets eller den unges eget ønske om ikke at deltage, kan forældre eller netværk forsøge at tale barnets eller den unges stemme og fremsætte barnets eller den unges synspunkter.

Det betyder, at du som børne- og ungerådgiver bør:

  • Afdække i samarbejde med barnet eller den unge, om barnet eller den unge ønsker at deltage i samtaler og dialog alene, sammen med forældre eller andre voksne fra barnets eller den unges netværk.

  • Spørge om, hvilke konkrete voksne barnet eller den unge ønsker skal deltage, hvis barnet eller den unge ønsker deltagelse af forældre eller netværk i samtaler og dialog med dig, samt hvordan disse voksne bedst bidrager til at understøtte barnet eller den unge i dialogen med dig.

  • Afstemme og tydeliggøre den voksnes rolle med at støtte barnet eller den unge i at komme til orde og udtrykke egne synspunkter for at forebygge, at den voksne kommer til at fremkomme med sit eget perspektiv på barnet eller den unge og barnets eller den unges behov fremfor barnets eller den unges eget perspektiv.

  • Understøtte, at forældrene eller andre netværkspersoner tager udgangspunkt i, hvordan den voksne forestiller sig, at det ser ud, når situationen iagttages fra barnets eller den unges position i de tilfælde, hvor barnets eller den unges direkte deltagelse er vanskeliggjort, eksempelvis på grund af alder eller kognitive og kommunikative udfordringer.

  • Skabe en fælles forståelse for vigtigheden af, at barnet eller den unge inddrages. I dialogen med forældrene kan du med fordel have opmærksomhed på, at forældrene selv føler sig inddraget og hørt i myndighedsarbejdet, så det gensidige samarbejde styrkes til gavn for både barnet eller den unge og forældre.

  • Have opmærksomhed på, om barnet eller den unge oplever det som en støtte at have forældre eller netværkspersoner med, eller om barnet eller den unge eksempelvis står i en loyalitetskonflikt i forhold til forældre eller netværk, som betyder, at barnet eller den unge undlader at give udtryk for egne holdninger og oplevelser.

    Hvis du vurderer, at sidstnævnte er tilfældet, bør du understøtte, at dette dilemma håndteres, eksempelvis ved at have dialogen med barnet eller den unge om, hvordan barnet eller den unge helst ser, at dilemmaet håndteres.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen