Anbefaling 2: Understøt adgang til sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet

Det anbefales, at plejefamilier, børne- og ungehjem, myndighed og civilsamfundsorganisationer understøtter barnets eller den unges adgang til sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet med henblik på at styrke barnets eller den unges livsduelighed og forbundethed til samfundet.

Barnets eller den unges adgang til sociale fællesskaber er afgørende for mulighederne for at udvikle og styrke personlige og sociale kompetencer i mødet med omverdenen. At kunne indgå og spejle sig i samfundet bidrager til barnets eller den unges forståelse af sig selv i verdenen og øger livsduelighed – forstået som personlige, sociale og faglige kompetencer, som i samspil bidrager til en persons evne til at håndtere udfordringer, fungere alene og i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen. Formålet er at bidrage til, at barnet eller den unge får opbygget kompetencer til at leve et selvstændigt voksenliv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale fællesskaber kan både findes på anbringelsesstedet og udenfor. I denne anbefaling er der fokus på sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet.

Giv praktisk hjælp og støtte til at deltage i fritidsaktiviteter

Forskning viser, at mange børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, ikke oplever, at anbringelsesstedet hjælper dem med fx at deltage i fritidsaktiviteter, og at mange gerne vil gå til mere i deres fritid, end de gør. Det gælder særligt børn og unge, der bor på børne- eller ungehjem. Det er derfor væsentligt, at både børne- og ungerådgiveren, plejeforældre og medarbejdere på børne- eller ungehjem afsøger barnets eller den unges ønsker og sikrer, at der ydes praktisk hjælp og støtte, så de kan få afprøvet deres ønsker til fritidsaktiviteter. Det kan også være, at de allerede har en fritidsaktivitet, som de er glade for og derfor skal støttes til at fastholde.

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, peger selv på, at et godt fritidsliv er en vigtig nøgle til en god anbringelse, fordi det giver mulighed for at indgå i fællesskaber med børn og unge, der har andre opvækstbetingelser end dem selv. Det at indgå i socialt samspil og være sammen med andre, som ikke har erfaringer med anbringelse, giver blik for og erfaring med flere forskellige identitetsmuligheder. Barnet eller den unge erfarer, at der er mange måder, ”man kan være på”, og det kan fungere som en beskyttende mekanisme og styrke deres mentale modstandskraft. Derfor er det vigtigt, at de nære voksne støtter og tilskynder til deltagelse i fritidsaktiviteter uden for anbringelsesstedet.

Virtuelle fællesskaber og digital adfærd

Virtuelle fællesskaber er en vigtig hverdagslivsarena for børn og unge – også for dem, som er anbragt. Virtuelle fællesskaber kan som fysiske fællesskaber både være positive og negative. Flere undersøgelser viser, at det for børn og unge i udsatte positioner er særlig vigtigt, at de voksne omkring dem understøtter dem i at deltage i og opretholde sunde sociale fællesskaber, hvor de kan have positive oplevelser med jævnaldrende. Børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, har i særlig grad brug for guidning og støtte til at indgå i virtuelle fællesskaber. De voksne har derfor et særligt ansvar for at støtte dem i digital adfærd og guide dem i håndtering af eventuelt skadelige fællesskaber, hvor de risikerer at blive krænket eller udnyttet.

Formidling af social og kulturel kapital

De voksne omkring barnet eller den unge bidrager til dannelse og omverdensforståelse blandt andet ved at tale med dem om aktuelle dagsordener i samfundet. Denne overføring af social og kulturel kapital giver på sigt børnene og de unge forudsætninger for at kunne begå sig i samfundslivet.

De nære voksne bør derfor aktivt understøtte børnenes og de unges adgang til sociale og kulturelle tilbud og klæde dem på til at deltage i samtaler om samfundsrelevante og aktuelle emner, fx valg, nyheder, debatter, bøger og kultur. Børn og unge, som er eller har været anbragt, beskriver, at de også derved oplever, at de voksne anerkender deres stemme og ser dem som personer, der kan deltage aktivt i samtaler og fællesskaber på lige fod med andre børn.

Myndighed

Ledelse

Ledelsen bør sikre, at der i sagsbehandlingen lægges vægt på, hvordan forældre, netværk og civilsamfundsorganisationer kan involveres i at understøtte, at børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter og andre positive fællesskaber uden for anbringelsesstedet. Involvering af netværk, familie og civilsamfund kan fx være fokus for myndighedsområdets ledelsestilsyn af den enkelte sag.

Børne- og ungerådgivere

Børne- og ungerådgiveren bør i samarbejde med barnet eller den unge klarlægge interesser, fritidsaktiviteter, positive fællesskaber og netværk med henblik på at videregive disse oplysninger til anbringelsesstedet ved at:

 • undersøge, om der er personer i familie, netværk, herunder også venskabsfamilie eller støtteperson, der vil kunne hjælpe barnet eller den unge til at deltage i fritidsaktiviteter.
 • understøtte, at barnet eller den unge har mulighed for at deltage i de ønskede fritidsaktiviteter med ledsagelse af de voksne, de ønsker.
 • undersøge, om der er civilsamfundsorganisationer, som vil kunne støtte barnets eller den unges deltagelse i fritidsliv og andre fællesskaber uden for anbringelsesstedet.

Anbringelsessteder

Ledelse

Ledelsen på børne- og ungehjem, familieplejekonsulenter og lignende funktioner bør sikre en organisering og en praksis, som understøtter barnets og den unges deltagelse i sociale fællesskaber ved at:

 • afsætte tid og ressourcer til, at medarbejderne og plejefamilien kan følge barnet eller den unge til fritidsaktiviteter og til aftaler med venner uden for anbringelsesstedet i tråd med barnets
 • eller den unges ønsker, samt at barnet eller den unge kan få besøg af venner på anbringelsesstedet.
 • etablere en pædagogisk praksis, hvor der tales med barnet eller den unge om aktuelle samfundsdagsordener, og hvor der deltages i kulturlivets aktiviteter.
 • bygge bro mellem anbringelsesstedet og det omgivende samfund, blandt andet gennem samarbejde med civilsamfundsaktører, frivillige foreninger m.v., der kan støtte det enkelte barn eller enkelte unge.
 • udarbejde en politik for, hvordan medarbejdere på børne- og ungehjem kan udvise positiv interesse for og understøtte børnenes digitale adfærd.

Plejefamilie eller medarbejdere på børne- og ungehjem

Plejefamilier eller medarbejdere på børne- og ungehjem bør have løbende fokus på barnets eller den unges særlige interesser og ressourcer ved at:

 • understøtte barnets eller den unges tilknytning til og engagement i fritidsaktiviteter, der styrker deres sociale kompetencer.
 • følge eller hjælpe barnet eller den unge med transport til fritidsaktiviteter og aftaler med venner uden for anbringelsesstedet, hvis de ønsker det. Dette kan også ske, ved at en medarbejder eller plejeforælder sørger for, at der indgås aftaler med barnets eller den unges forældre, andre i netværket eller venskabsfamilie eller andre, som kan følge barnet eller den unge til fritidsaktiviteter.
 • tale med barnet eller den unge om samfundsaktuelle emner og give barnet erfaringer ved fx at se nyheder sammen, læse aviser sammen og ved at tage på museum eller på biblioteket og tale om, hvad man har oplevet.
 • være opmærksom på, hvordan barnet eller den unge deltager i virtuelle fællesskaber, vise interesse for og guide og støtte til positive virtuelle fællesskaber og digital dannelse.

Civilsamfundet

Frivillige i barnets eller den unges liv, fx venskabsfamilie eller støtteperson, kan planlægge aktiviteter eller samvær med udgangspunkt i barnets eller den unges interesser, herunder fx følge til og fra fritidsaktiviteter og/eller hjælpe med at finde relevante fritidsaktiviteter.

 • Netværkskort til afdækning af barnets netværk kan være brugbart, når barnets netværk skal kortlægges med henblik på at identificere nøglepersoner i eventuelle fritidsaktiviteter samt ressourcepersoner, der fx kan tage med til fritidsaktiviteter.
 • ’Er du OK på nettet?’ består af en række øvelser, som søger at styrke 11-15-åriges positive brug af sociale medier. Der tages udgangspunkt i børn og unges egne oplevelser af at være online – både udfordringerne og de gode ting. Der er mulighed for at spille, tegne, skrive og handle. Materialet er målrettet pædagoger og lærere, som arbejder med børn på specialområdet.
 • ’Netværk der bærer’ er et inspirationskatalog, der giver et bud på, hvordan børne- og ungehjem kan styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen og i forbindelse med fraflytning.