Anbefaling 11: Samarbejde med politi, sundhedsvæsen, børnehuse m.m.

Samarbejd systematisk med politi, sundhedsvæsen, børnehuse m.m., når der er mistanke eller viden om overgreb, så overgreb afdækkes rettidigt og kvalificeret.

Sager om overgreb mod børn og unge håndteres typisk af flere forskellige sektorer, som har forskellige lovgivningsmæssige rammer.

Det er en vigtig opgave at koordinere de forskellige sektorers indsatser, så barnet får en kvalificeret og skånsom udredning. En del af opgaven er at sørge for, at barnet/den unge ikke oplever kontakten med de forskellige instanser mere belastende end nødvendigt.

Børnehuse

En kulegravning, som Ankestyrelsen foretog i 2012 af ti alvorlige sager om overgreb mod børn og unge, viste alvorlige fejl i myndighedshåndteringen.

På den baggrund blev der i 2013 truffet politisk beslutning om, at sager med mistanke eller viden om overgreb, der involverer en anden sektor end kommunen, f.eks. politi eller sundhedsvæsen, skal henvises til regionale børnehuse.

Børnehusene skal sikre koordinering og udredning af barnet. Håndteringen af sager om overgreb mod børn og unge er således bygget op om den politisk vedtaget tværsektoriel samarbejdsmodel – Den Danske Børnehusmodel.

Formålet med børnehusmodellen er at sikre kvalitet, ensartethed og tværsektoriel koordinering i børnevenlige rammer i sager med overgreb mod børn og unge.

Børnehusenes data peger på en uens praksis i kommunernes benyttelse af de regionale børnehuse. For at sikre at de tværsektorielle samarbejdspartenere involveres rettigdigt og relevant, er det centralt med en klar systematik i forhold til myndighedshåndtering af overgrebssager, herunder brug af børnehusene.

Læs mere om den danske børnehusmodel på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Organisatorisk niveau

Det er et organisatorisk ansvar på chefniveau at sikre, at ledere og medarbejdere i myndighedsafdelingen er bekendt med procedurer for anvendelsen af det regionale børnehus, som kommunen er tilknyttet.

Den overordnede ledelse kan understøtte det tværsektorielle samarbejde ved at udstikke tydelige retningslinjer for samarbejdet.

Derudover er det et organisatorisk ansvar at bidrage til en velfungerende kommunikation med henholdsvis børnehuse og politi.

Ledelsesniveau

Ledere i myndighedsafdelingen har ansvar for, at medarbejderne benytter børnehuse og øvrige tværsektorielle samarbejdspartnere korrekt.

Eksempler på, hvordan ledelsen kan sikre, at børnehuse m.m. benyttes korrekt:

  • Sørg for, at kriterier er kendte blandt medarbejderne for, hvornår man kontakter børnehuset for sparring, hvornår man kontakter politiet for sparring, hvornår man anmelder til politiet, og hvornår man henviser til børnehuset.
  • Hav fokus på myndighedsrådgivernes sparring med politi og børnehus i den ledelsesmæssige sparring i de konkrete sager om overgreb.

Medarbejderniveau

Som myndighedsrådgiver har man en central position i sager, der handler om mistanke eller viden om overgreb. Disse sager involverer mange tværsektorielle samarbejdspartnere, et eller flere børn/unge og deres forældre.

Eksempler på, hvordan myndighedsrådgiveren kan bruge det tværsektorielle samarbejde aktivt:

  • Søg sparring hos tværsektorielle samarbejdspartnere, når det er relevant, og/eller når lokale procedurer tilsiger det.
  • Træf beslutninger om sagens gang på baggrund af sparring og argumenter for beslutningerne (husk, det er myndighedsafdelingen, der træffer beslutninger om f.eks. politianmeldelse).
  • Sørg for, at sager, der involverer en anden sektor, altid henvises til børnehuset.
  • Deltag i koordinerende sagssamråd i børnehuset, hvor de tværsektorielle indsatser koordineres, og hvor der er mulighed for at belyse informationer og perspektiver på sagen på tværs af sektorer.
  • Bring din faglighed og din viden om barnet/den unge og familien ind i det tværsektorielle samarbejde, og vær åben og modtagelig for andre perspektiver hos tværsektorielle samarbejdspartnere.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen