Anbefaling 1: Trygge rammer i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og på anbringelsessteder

Skab trygge fysiske rammer samt rammer for adfærd og samvær med børn og unge, så de beskyttes imod grænseoverskridende adfærd og overgreb.

Børn og unge er i risiko for at blive udsat for overgreb i de arenaer, de færdes i. Det kan f.eks. være i dagtilbud, skoler eller på anbringelsessteder, hvor børn og unge (og forældre) burde kunne forvente beskyttelse imod overgreb.

Overgreb kan begås af ansatte eller frivillige voksne, men også af andre børn og unge, som har svært ved at forstå grænser.

En anden central arena, hvor børn og unge er i risiko for at blive udsat for overgreb, er på internettet. Her kan børn og unge komme i kontakt med kendte og ukendte unge og voksne, som kan have en grænseoverskridende adfærd.

Det kan ikke forventes, at børn og unge i tilstrækkelig grad kan gennemskue den risiko for overgreb, som de potentielt befinder sig i. Ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler, fritidsaktiviteter og på anbringelsessteder har derfor et ansvar for at beskytte børn og unge bedst muligt.

Organisatorisk niveau

Det er en organisatorisk opgave på chefniveau at sørge for, at der er tilstrækkeligt fokus på beskyttelse imod overgreb i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og kommunale døgninstitutioner.

Forvaltningen kan bidrage ved at gøre dette til et tema under tilsyn med kommunens institutioner og skoler og ved at stille krav til tilskudsberettigede fritidsaktiviteter og private anbringelsessteder.

Derudover kan forvaltningen stille krav til institutionerne og skolerne om, at de f.eks. har formuleret retningslinjer for, hvordan de sikrer, at nye medarbejdere bliver introduceret til de rammer og regler, der er for de voksnes kontakt med børn og unge på eller uden for arbejdspladsen.

Ledelsesniveau

Det er en ledelsesmæssig opgave at sætte fokus på, hvilke situationer der kan udgøre en potentiel risiko for, at børn og unge bliver udsat for overgreb.

Eksempler på, hvordan ledelsen kan arbejde med beskyttelse imod overgreb:

 • Formuler konkrete retningslinjer for de voksnes omgang med børn og unge. Det kan f.eks. være retningslinjer for, om man må være ’venner’ med sine elever på sociale medier, samt retningslinjer for berøring og sprog, når man er i kontakt med børn og unge.
 • Gennemgå de fysiske rammer. Beslut hvor og hvornår børn og unge skal være under opsyn, og hvornår de har ret til privatliv - hertil under behørig hensyntagen til balancen mellem deres behov for at blive beskyttet og deres behov for at gøre sig egne erfaringer (udviklingsrum).
 • Støt medarbejderne i at formulere retningslinjer/rammer for de unges omgang med hinanden - herunder hvordan man agerer og er sammen i det offentlige rum eller i mindre overvågede rum samt retningslinjer/rammer for brugen af sociale medier mv.
 • Inddrag forældrene og gå i dialog med dem om de rammer, der sættes for deres børn.
 • Bring temaer som ’grænser’ og ’grænseoverskridelser’ op i ansættelsessamtaler og/eller i introforløb.

Medarbejderniveau

Alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge, er forpligtede til at bidrage til, at børn og unge beskyttes mod overgreb.

Eksempler på, hvordan medarbejderne kan bidrage til, at børn og unge beskyttes mod overgreb:

 • Vær opmærksom på fysiske rammer eller situationer, der udgør en potentiel risiko for, at børn og unge udsættes for overgreb – og italesæt potentiel risiko for ledelsen.
 • Vær opmærksom på voksne eller børn/unge med grænseoverskridende adfærd.
 • Vær opmærksom på, at nogle børn/unge har brug for mere beskyttelse end andre (beskyttelse mod at blive udsat for overgreb og beskyttelse mod at udsætte andre for overgreb). Det kan f.eks. være børn med funktionsnedsættelser eller børn i udsatte positioner.
 • Gennemgå den konkrete børne- og ungegruppe, og deres indbyrdes relationer med fokus på, hvem der har behov for hvilken beskyttelse.
 • Vær omstillingsparate, hvis kulturen i børne- og ungegruppen ændrer sig, så der periodisk er behov for at stramme op eller skrue ned for rammer og regler for omgang mellem børn og unge.
 • Vær i dialog med forældrene om børne- og ungegruppen og det enkelte barns/den enkelte unges sårbarhed og behov for beskyttelse imod at begå eller blive udsat for overgreb.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen