Anbefaling 2: Fokus på børn og unges forståelse for grænser og grænseoverskridende adfærd

Styrk børn og unges forståelse for grænser, så de lærer at mærke og udtrykke egne grænser samt forstå og respektere andres grænser.

Børn og unges udvikling sker i relationer til andre. I relationerne lærer børn og unge f.eks. at skelne mellem lyst og ulyst, frivillighed og tvang, omsorg og overgreb.

Kvaliteten af de relationer, barnet/den unge tilbydes, har betydning for, i hvor høj grad barnet/den unge på sigt bliver i stand til at skelne mellem sunde relationer og grænseoverskridende adfærd. På den måde hænger relationsarbejdet tæt sammen med forebyggelse af overgreb (Zeuthen, 2019).

En stor del af børn og unges udvikling sker i de nære relationer i hjemmet og i tæt samspil med de nærmeste omsorgspersoner (forældre, søskende, bedsteforældre, stedforældre, plejeforældre). Men børn og unge indgår også i relationer i dagtilbud, skole, SFO, klub, fritidsaktiviteter og på sociale medier.

Fagpersoner har derfor et ansvar for at indgå i relationer med børn og unge. De skal understøtte, den måde børn og unge indgår i relationer med hinanden på.

Relationsarbejdet er særligt vigtigt i forhold til den gruppe af børn og unge, som ikke tilbydes trygge rammer i hjemmet. Det er derfor også nødvendigt at have et blik for forældrene, deres relation til barnet/den unge og deres kompetencer som forældre.

Arbejdet med relationer har blandt andet som langsigtet mål, at børn og unge selv opbygger kompetencer til at sige fra over for grænseoverskridende adfærd. Det er dog altid de voksne, herunder fagpersoner omkring barnet/den unge, der bærer ansvaret for at beskytte dem mod overgreb. Det er aldrig barnets eller den unges ansvar.

Ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler, fritidsaktiviteter og på anbringelsessteder har således på forskellig vis et ansvar for at understøtte børn og unges relationer til andre mennesker, for at lære dem at mærke og udtrykke egne grænser samt forstå og respektere andres grænser.

Kilder

Zeuthen (2019). Kærlighed og overlevelse - barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk Forlag

Organisatorisk niveau

På chefniveau kan man understøtte arbejdet med at styrke børn og unges grænser ved at formulere klare forventninger til kommunens institutioner.

Dette kan gøres ved at iværksætte konkrete initiativer for kommunens institutioner som helhed eller ved at opfordre de enkelte institutioner, skoler og fritidstilbud til at melde sig til eksterne projekter som f.eks. rettighedsskoler, antimobbeprojekter m.m.

Ledelsesniveau

Det er en ledelsesmæssig opgave at understøtte, at de medarbejdere, der arbejder med børn og unges udvikling, har fokus på børnenes og de unges evner til at mærke og forstå grænser samt udviklingen af en sund seksualitet.

Eksempler på, hvordan ledelsen kan understøtte arbejdet med børn og unges forståelse for grænser - herunder deres naturlige seksuelle udvikling:

 • Støt medarbejderne i at arbejde aktivt med børn og unges forståelse af grænser som led i relationsarbejdet.
 • Gør det tydeligt at det er en prioriteret opgave at styrke børn og unges forståelse for grænser.
 • Gør status over arbejdet med børn og unges forståelse for grænser på f.eks. personalemøder.
 • Sæt digital dannelse på dagsordenen.

Medarbejderniveau

Det er et grundvilkår i arbejdet med børn og unge, at kunne skabe relationer.

Relationsarbejdet skal føre til, at barnet/den unge bliver set, hørt og forstået samt bliver mødt med omsorg og øje for dets behov og perspektiv. Dette bidrager til at styrke børn og unges forståelse for grænser.

Eksempler på, hvordan medarbejdere kan understøtte børn og unges forståelse for grænser:

 • Hav fokus på at støtte børn og unge i at forstå sociale spilleregler - herunder at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • Understøt og tal både med det enkelte barn/den enkelte unge samt hele børne- og ungegruppen om grænser, så børnene/de unge lærer at udtrykke egne grænser og respektere andres grænser.
 • Tal med børn og unge om god og dårlig berøring og forskellen på gode og dårlige hemmeligheder.
 • Hav fokus på børn og unges seksualitet. Støt dem i deres naturlige interesse for køn og krop, skelnen mellem det private og det offentlige rum og håndteringen af følelser forbundet med seksualitet, forelskelse m.m.
 • Oplys børn og unge om deres rettigheder, f.eks. at forældre ikke må slå deres børn, at de altid har ret til at sige nej til seksuelle aktiviteter osv.
 • Understøt børn og unges digitale dannelse.
 • Vær omstillingsparate, hvis kulturen i børne-/ungegruppen ændrer sig, så der periodisk er behov for at stramme op eller skrue ned for rammer og regler for omgang mellem børn og unge.
 • Inddrag forældrene ved at opfordre dem til at bakke op om en åben kultur med fokus på trivsel og grænser.

 

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen