Socialpsykiatriens Indsatstrappe

Socialpsykiatriens Indsatstrappe er en illustration af, hvor langt borgere er fra et almindeligt hverdagsliv. Trappen kan anvendes til at udvikle og monitorere socialpsykiatrien.

Social- og Boligstyrelsen indgik i perioden 2021-22 i et partnerskab med en række kommuner om at udvikle principper for en mere recovery-orienteret rehabiliterende tilgang i socialpsykiatrien. Ét af principperne handler om, at borgerne får en tidligere indsats, at den rigtige indsats gives på det rigtige tidspunkt, og at borgerens indsats hele tiden tilpasses ved nye behov eller ønsker. Princippet om tidligere indsats kan måles via Socialpsykiatriens Indsatstrappe.

Socialpsykiatriens Indsatstrappe

Socialpsykiatriens Indsatstrappe kan bruges som styringsinformation ved at vise udviklingen i brugen af, og borgernes bevægelse mellem, sociale indsatser på et aggregeret niveau.

Bevægelser mellem trinnene giver kommunen en indikation på, om indsatserne virker på et overordnet niveau. Det er imidlertid afgørende, at bevægelser på de enkelte trin på indsatstrappen ses i sammenhæng med øvrige bevægelser. Det er den samlede udvikling som kvalificerer analysen af de enkelte udviklinger og bevægelser.

Indsatstrappen illustrerer, hvor tæt borgerne er på et almindeligt hverdagsliv. Det betyder, at indsatserne er placeret på trappens trin ud fra, hvor langt borgere, der modtager indsatsen, generelt vurderes at være fra et almindeligt hverdagsliv.

På de nederste trin, hvor borgerne bor i eget (ikke-visiteret) hjem med begrænset støtte, er borgerne tæt på et almindeligt hverdagsliv, mens borgerne på de øverste trin, der bor på botilbud eller i botilbudslignende tilbud og modtager omfattende støtte, er langt fra et almindeligt hverdagsliv.

Når kommunerne omlægger til recovery-orienteret rehabilitering forventes det, at der vil være en bevægelse ned ad trappen, når vi ser på den samlede målgruppe.

Læs mere om konceptet for recovery-orienteret rehabilitering

Indsatstrappen kan bruges som dialogredskab internt såvel som eksternt i kommunerne og til generel styringsinformation. Den kan benyttes af alle landets kommuner til at udvikle og monitorere socialpsykiatrien.

Billedet viser Socialstyrelsens Indsatstrappe. Trappen går fra øverste trin med længerevarende botilbud til laveste trin med indsatser i civilsamfundet. Trappen har i alt 8 trin.

 

Socialpsykiatriens Nøgletal

Det er erfaringen, at det understøtter omlægnings­processen, hvis der løbende følges op på igangsatte aktiviteter, og kommunen følger målopfyldelsen gennem en række nøgletal. Til dette har Social- og Boligstyrelsen udviklet et hjælperedskab, som kan benyttes til at få indsigt i resultaterne af omlægningen. 

Redskabet hedder Socialpsykiatriens Nøgletal, og med redskabet har kommunerne en genvej til hurtig ledelsesinformation om omlægningen, der viser resultaterne for borgernes udvikling.

Her kan du læse mere om Socialpsykiatriens Nøgletal

Kontakt

Christoffer Rasch
S: Fuldmægtig