Samarbejdet med anklagemyndigheden

Tilsynsmyndigheden (handlekommunen) kan, på anklagemyndighedens foranledning eller af egen drift, fremsætte ønske om, at foranstaltningen bliver opretholdt, lempet, ophævet eller skærpet.

En foranstaltning skal ikke opretholdes i længere tid eller i videre omfang end nødvendigt.

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en håndbog til fagpersoner, der arbejder med målgruppen. Håndbogen har fokus på:

  • Den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.
  • Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.
  • Systematisk vurdering af risiko for fornyet kriminalitet.

Håndbogen henvender sig især til ledere og medarbejdere ved de sociale myndigheder og på boformer, som varetager opgaver i relation til målgruppen. Håndbogen kan desuden være relevant for tilsynsførende, værger, bistandsværger, forsvarsadvokater, anklagemyndighed, domstole, politi m.fl.

Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning

 

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent