Behandlingsindsats

Personer med udviklingshæmning, der har problemer med alkohol eller stoffer, kan have svært ved at drage nytte af den almindelige rusmiddelbehandling. Som oftest, fordi den er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger, som denne målgruppe ikke har i tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af viden fra forskning og praksis på området beskriver en indsatsbeskrivelse fra 2022, der er udarbejdet af Metodecentret for Social- og Boligstyrelsen, en tilpasset behandlingsindsats, målrettet voksne med udviklingshæmning.

Indsatsen er beskrevet som 7 kernelementer samt en række bud på, hvordan de kan omsættes i praksis. Kerneelementerne er lavet ud fra i en helhedsorienteret tilgang. I denne sammenhæng betyder det, at der tages udgangspunkt i borgerens samlede livssituation.

Kernelementerne er formuleret som handleprincipper og lyder i kort form således:

  • Foretag en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov.
  • Tag udgangspunkt i borgerens erfaringer, håb og ønsker.
  • Tilpas rusmiddelbehandlingen til borgerens forudsætninger.
  • Skab sammenhæng mellem behandling og borgerens hverdagsliv.
  • Skab gode rammer for tværfagligt samarbejde.
  • Skab organisatoriske rammer for, at socialfagligt og rusmiddelfagligt personale kan understøtte og supplere hinanden.
  • Arbejd med fælles mål på tværs af områderne, og understøt, at der er ledelsesmæssigt ejerskab.

Kerneelementerne påvirker hinanden gensidigt.

Vidensafdækning om udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler

 

Initiativet skal modne en indsats til personer med udviklingshæmning og lignende kognitive funktionsnedsættelser, som har et problematisk forbrug af rusmidler.

Projektperiode

Juni 2023 - dec. 2026.

Målgruppe

Målgruppen er voksne fra 18 år med udviklingshæmning og lignende kognitive funktionsnedsættelser med et problematisk forbrug af rusmidler. Målgruppen dækker over de personer, der, grundet deres kognitive funktionsnedsættelse, ikke profiterer af den eksisterende ambulante rusmiddelbehandling, og som vil have særlige støttebehov og forudsætninger for at kunne deltage i behandlingen.

Baggrund for projektet

Med midler fra UIP21 har Metodecentret gennemført en vidensafdækning for Social- og Boligstyrelsen, omhandlende udviklingshæmning og rusmidler. I forbindelse med vidensafdækningen er fagprofessionelle på botilbud og i bostøtteregi blevet spurgt til, hvordan rusmiddelbehandlingen til målgruppen opleves, og om der er behov for flere, andre og/eller nye indsatser til målgruppen.

Mellem 37-50 pct. af professionelle på det sociale område omkring målgruppen i henholdsvis bostøtte og på botilbud oplever ”i mindre grad” eller ”slet ikke”, at den eksisterende ambulante rusmiddelbehandling opfylder målgruppens behov. Mere end 70 pct. oplever endvidere, at der mangler relevante behandlingsindsatser til målgruppen.

Samtidig viser afdækningen, at ca. 2/3 af personer i målgruppen ikke modtager behandling, trods det at der er en behandlingsgaranti for borgere, der henvender sig. Dette skyldes bl.a., at personer med udviklingshæmning kan have svært ved at drage nytte af eksisterende behandlingsindsatser, som ofte er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger på et niveau, som denne målgruppe ikke besidder.  

Formål

Formålet med initiativet er at modne en indsats til personer med udviklingshæmning og lignende kognitive funktionsnedsættelser, der har et problematisk forbrug af rusmidler og behov for en særligt tilrettelagt rusmiddelbehandling.

Det forventes, at en virksom indsats til personer med udviklingshæmning o.l., der har et problematisk forbrug af rusmidler, vil reducere forbruget af rusmidler eller bringe dette til ophør. Derudover forventes det, at indsatsen vil føre til øget social, mental og fysisk trivsel for målgruppen.

I vidensafdækningen, gennemført af Metodecentret, er der udviklet et forslag til en indsats, tilpasset personer med udviklingshæmning, som udgør afsættet for modningen.

Dokumentation og evaluering

I forbindelse med modningen udføres en formativ evaluering samt en summativ slutevaluering. Den formative evaluering sker på nedslagstidspunkter i projektperioden og skal bidrage til, at der systematisk indsamles relevant viden og erfaring, der kan understøtte en vidensbaseret tilpasning og modning af indsatsen.

Den summative slutevaluering vil have fokus på implementering, resultater og økonomi.

Samarbejdsparter

Indsatsen modnes i samarbejde med 4 kommuner.

Finansiering

Der er afsat 19,8 mio. kr. i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet i 2023-2026. Heraf er 11,8 mio. kr. afsat til en ansøgningspulje, der er målrettet 4-5 kommuner til udmøntning i 2023.

Mere information

Metodecentrets vidensafdækning om udviklingshæmning og rusmidler

 

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig