Udviklingshæmning og sundhedsfremme

I Danmark har alle ret til let og lige adgang til sundhedsfremmende indsatser. Alligevel er der en social ulighed i sundhed, bl.a. for mennesker med udviklingshæmning. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sundhedsfremme, rettigheder og individuelle initiativer, der fremmer sundheden hos voksne med udviklingshæmning.

Det er veldokumenteret, at personer med handicap og/eller psykiske vanskeligheder har en større risiko for at blive alvorligt syge og generelt har større udfordringer i forhold til sundhed, end andre voksne, da sygdommen opdages for sent eller aldrig (Statens Institut for Folkesundhed, 2022; Behandlingsrådet, 2023; SST, 2019).

Målgruppen står også generelt mere sårbart i forhold til at få adgang til sundhedsindsatser og -ydelser, da de møder en række formelle og uformelle barrierer i deres adgang til eller i mødet med det etablerede sundhedssystem.

Det betyder, at målgruppen har en markant overdødelighed og gennemsnitligt lever ca. 15-20 år kortere, end resten af befolkningen. Både Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har i 2022 publiceret to undersøgelser, der begge bekræfter ovenstående udfordringsbillede (VIVE, 2022; SST, 2022).

Definition

I tråd med WHO’s definition skal sundhed her forstås bredt som en til­stand af fysisk, psykisk og socialt velvære, ikke kun fravær af sygdom og svækkelse (WHO, 1946). Sundhed handler altså om at have det godt fysisk, mentalt og socialt. At hverdagen opleves menings­fuld, at man kan indgå i gode relationer, og at man kan håndtere dagligdagens udfordringer (Koushede, 2015).

Det kan være meningsfuldt at skelne mellem ”helbred” og ”sundhed”. Mens helbred handler om, hvorvidt man er syg eller rask og hovedsageligt knytter sig til biologien og kroppen, så knytter sundhed sig til det levede liv, hvor også de mentale og sociale aspekter er centrale: trivsel, mestring og meningsfuldhed, og herunder mulighederne for at indgå i og bidrage til fællesskaber (Koushede, 2015).

Kilder

Statens Institut for Folkesundhed. 2022. Dødelighed blandt personer med udviklingshandicap. SDU

Behandlingsrådet. 2023. Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen. 2019. Evaluering – Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser. SST

VIVE. 2022. Vidensafdækning: Sundhedsindsatser på det sociale område. VIVE/Socialstyrelsen

Sundhedsstyrelsen. 2022. Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere. SST

WHO, 1946

Koushede, 2015. For mental sundhed.

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent