Sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning

Overtræder en borger med udviklingshæmning straffeloven, bliver vedkommende anmeldt til politiet og måske anholdt og sigtet efter retsplejelovens bestemmelser for sidenhen at blive domfældt i henhold til straffeloven.

Da borgere med udviklingshæmning ikke vurderes at være strafegnede, får de i stedet en foranstaltningsdom, som effektueres i socialt regi. En borger med udviklingshæmning i lettere grad og personer, der må ligestilles hermed, kan dog blive pålagt straf, når særlige omstændigheder taler for det.

Sagerne kan variere, men vil typisk følge et bestemt mønster fra en (formodet) overtrædelse af straffeloven anmeldes til politiet, over eventuel domfældelse og frem til lempelse eller ophævelse af dommen.

De væsentligste faser i sager med sigtede og domfældte personer med udviklingshæmning:

  • Varetægtssurrogat: Hvis en borger med udviklingshæmning, der er sigtet af politiet, skal være varetægtsfængslet under efterforskningen, afsiger dommeren en kendelse om at anbringe den pågældende i varetægtssurrogat. Det sker i en boform, efter serviceloven, hvis vedkommende giver sit samtykke.
  • Kriminalpræventivt tilsyn: Tilsynsmyndigheden (handlekommunen) er forpligtet til at føre kriminalpræventivt tilsyn med den foranstaltningsdømte. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden skal træffe de fornødne afgørelser for at sikre, at dommens præmisser og vilkår følges. Formålet er at minimere risikoen for, at den foranstaltningsdømte begår ny kriminalitet.
  • Samråd: Der er etableret en række samråd, som afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighed og domstole forud for afsigelse af dom og løbende i selve domsperioden. Samrådene er ikke lovregulerede, men er oprettet i forbindelse med tværkommunale aftaler.
  • Modtagelse: Der er flere opgaver, som forskellige, involverede instanser skal varetage i forbindelse med modtagelsen af den foranstaltningsdømte eller den sigtede, der skal anbringes i varetægtssurrogat.
  • Socialpædagogisk indsats: Tilsynsmyndigheden vil typisk sikre, at der er eller bliver lavet en tilstrækkelig udredning af funktionsniveauet, udviklingspotentialet, særlige problemstillinger, risikoadfærd med videre hos den foranstaltningsdømte, som har ophold i en social boform. På det grundlag kan der iværksættes en socialpædagogisk indsats, der sigter mod at reducere risikoen for ny kriminalitet.

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent