Metoder og tilgange ift. problemskabende adfærd

Der er udviklet forskellige metoder og tilgange til forebyggelse og håndtering af problemskabende og udfordrende adfærd.

Læs bl.a. om Afstemt pædagogik, Mestringsskema m.fl. her på siden. 

Social- og Boligstyrelsen har blandt andet afprøvet Afstemt pædagogik, som har udgangspunkt i Low Arousal. Der er her udarbejdet en metodemanual. Afstemt pædagogik er evalueret efter afprøvning i særforanstaltninger for blandt andet borgere med udviklingshæmning og udfordrende adfærd. Evalueringen udkom i 2016.

Læs mere om evalueringen om Afstemt Pædagogik

Mestringsskema, i kombination med Brøset Violence Checklist (BVC), er afprøvet på botilbud og forsorgshjem, og der foreligger en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af afprøvningen (2018). Mestringsskemaet er et værktøj til samarbejde og dialog, udviklet for at fremhæve borgerens egne mestringsevner. 

Skemaet beskriver borgerens ressourcer og styrker, samt angiver handlemuligheder for både borger og personale i vanskelige situationer, når borgeren er presset, i balance eller i overskud.

Mestringsskema i kombination med BVC er afprøvet på socialpsykiatriske botilbud og botilbud for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Der er udarbejdet en metodemanual.

Læs mere om metodemanualen om Styrket indsats

Den daværende Socialstyrelse afsluttede i 2018 afprøvning af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

KRAP er ikke specifikt afprøvet i forhold til udfordrende adfærd, men vurderes at kunne bidrage til en specialiseret og målrettet indsats for denne målgruppe. KRAP er udviklet af PsykologCentret på baggrund af mange års erfaringer med, hvad der virker i praksis.

I arbejdet med KRAP er der fokus på borgerens ressourcer. Borgeren støttes i udviklingen af større personlige og sociale kompetencer med en anerkendende tilgang.

KRAP hviler på et bredt metodisk og teoretisk fundament og kombineres med konkrete praksisrettede redskaber. Der findes en evaluering af afprøvningen af KRAP, og der er udarbejdet en metodemanual og implementeringsguide til KRAP.

Læs mere om metoden KRAP

I perioden 2022-24 afprøves, i regi af Social- og Boligstyrelsen, metoden LA2u. Metoden er udviklet til at forebygge magtanvendelser på botilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning, og til at skabe bedre trivsel.

Metoden er udviklet af konsulentfirmaet Sopra. Metoden, der bygger ovenpå og integrerer forskellige socialpædagogiske redskaber og tilgange, er blandt andet inspireret af den ikke-konfronterende tilgang ”Low Arousal” og recoveryperspektivet.

Der er fokus på at anvende borgernes egne drømme og ønsker som tilgang til at øge trivslen og trygheden i hverdagen. LA2u har til hensigt at, på systematisk vis, forebygge og håndtere affektudbrud og dermed også forebygge magtanvendelser.

Metoden og tilgangen har vist lovende resultater allerede ved midtvejsevalueringen, som blev udgivet af VIVE i december 2023.

Læs mere om midtvejsevaluering af implementering af metoden LA2u

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent