Håndtering af seksuelle overgreb

Hvis der opstår mistanke eller viden om et seksuelt overgreb, er det vigtigt, at arbejdspladsen har en beredskabsplan, så alle ved, hvordan situationen skal håndteres, og hvilken støtte der skal gives til den udsatte person.

Det gode beredskab er at have klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere og arbejdsplads skal forholde sig og håndtere mistanke eller viden om overgreb.

Et beredskab skal anvendes, når der opstår mistanke eller konkret viden om, at en person med handicap er eller har været udsat for seksuelle overgreb.

Beredskabet skal være levende og en integreret del af arbejdet med mennesker med handicap. Det gode beredskab har fokus på den enkelte samt dennes behov for støtte og behandling. Det har fokus på efter- og videreuddannelse af personale og sikrer den nødvendige hjælp og supervision til de medarbejdere, der varetager opgaven i det daglige.

Et levende og aktivt beredskab består af:
Faglig viden om temaet, der løbende ajourføres.

  • Implementeret viden og procedurer på arbejdspladsen.
  • Procedurer, der understøtter det tværfaglige samarbejde, som måtte være med andre faggrupper og eventuelt kommunens/regionens handicappolitik og andre relevante politikker.
  • Mulighed for supervision, faglig sparring samt efter- og videreuddannelse.
  • Åbenhed og løbende dialog om temaet på arbejdspladsen.

Væsentlige spørgsmål, du kan stille dig selv
Det gode beredskab vejleder i, hvordan du som fagperson skal handle. Handlemulighederne afhænger af, hvilken fagperson du er, samt af karakteren og graden af den viden du har.

  • Hvad ved jeg (fx om en mistankesituation, tegn og signaler på overgreb)?
  • Hvor har jeg min viden fra (hvem har jeg hørt fortælle)?
  • Hvem retter den eventuelle mistanke sig imod (anden bruger/beboer, kæreste, forældre, søskende, kollega)?

Hvis en mistanke retter sig mod en konkret krænker, har det afgørende betydning for, hvordan man skal handle. En mistanke kan fx rette sig mod forældre, søskende, mod andre voksne uden for familien, mod en medarbejder/kollega, mod en anden person med handicap - fx på bostedet eller specialskolen. Det kan også være et barn/ung under 15 år, der er involveret.

Uanset, hvem mistanken/den konkrete viden retter sig mod, er alle fagpersoner forpligtet til at handle, så overgrebene stoppes, og den udsatte får den nødvendige støtte og behandling.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig