Critical Time Intervention (CTI)

2023

CTI er en specialiseret støttemetode, som er målrettet personer med behov for støtte i en kritisk overgang.

CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en koordinerende støtteperson, også kaldet CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til den enkelte og netværk.

CTI-indsatsen tilknyttes en CTI-medarbejder, der både har en koordinerende rolle i sammensætningen af borgerens forløb og en rolle som den gennemgående støtteperson, der yder social og praktisk støtte indtil evt. længerevarende indsatser / tilbud bliver etableret.

CTI er en rammemetode, der beskriver rammen for og kerneelementerne i den specialiserede støtteindsats. CTI-medarbejderen supplerer med sine socialfaglige kompetencer og eventuelt med andre specifikke metoder.

Udgangspunktet for CTI-indsatsen er, at den skal være individuelt tilpasset borgerens ønsker, håb og drømme, og at personen selv skal være en del af processen.

Indsatsen bygger på et ligeværdigt partnerskab mellem borgeren og CTI-medarbejderen, hvor borgeren er erfaringsekspert, og CTI-medarbejderen er fagekspert.

CTI henvender sig til personer, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem. Målgruppen har primært brug for støtte i en overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system.

Nedenfor præsenteres fem målgrupper, som Social- og Boligstyrelsen understøtter kommunernes implementering af CTI-metoden til:

Unge og voksne i hjemløshed i overgangen til egen bolig

Læs mere om CTI til borgere i hjemløshed her

Hent CTI-manualen til denne målgruppe her 

Hent en CTI-tjekliste til denne målgruppe her

Udsatte ledige i overgangen til job

Læs mere om CTI til udsatte ledige her

Hent CTI-manualen til denne målgruppe her

Hent en inspirationsguide til at styrke en koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for udsatte ledige her

Borgere med psykiske vanskeligheder i overgangen fra botilbud eller indlæggelse til egen bolig

Læs mere om CTI til borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov her

Hent CTI-manualen til denne målgruppe her CTI metodemanual – overgang fra botilbud eller indlæggelse til egen bolig

Hent en implementeringsguide til hvordan CTI-metoden anvendes i bostøtte her

Kvinder på kvindekrisecenter i overgangen til egen bolig

Læs mere om CTI til kvinder på kvindekrisecentre her

Hent CTI-manualen til denne målgruppe her

Hent en implementeringsguide til hvordan CTI-metoden anvendes for kvinder på krisecenter her

Unge i efterværn i overgangen fra anbringelsessted til egen bolig eller overgangen til job

Læs mere om CTI til unge i efterværn her

CTI-indsatsen er kendetegnet ved en række kernelementer

Recovery-orienteret

CTI-medarbejderen skal anvende en recovery-orienteret tilgang til borgeren. Dvs. at borgeren er den centrale aktør og vidensperson, og at CTI-medarbejderen understøtter personens egne ønsker, håb og drømme.

Tidsbegrænset

CTI-indsatsen er tidsafgrænset og varer i alt ni måneder, fordelt på tre faser af tre måneder. Forud for de tre faser ligger en kontaktskabelsesperiode.

Faseopdelt

CTI-indsatsen indledes med en kontaktskabelsesperiode, hvor CTI-medarbejderen skaber kontakt til borgeren. Herefter er indsatsen delt op i tre faser med specifikke opgaver og opmærksomhedspunkter.

Du kan læse mere om CTI-metodens faser i næste gardin

Aftagende intensitet

Intensiteten i den sociale og praktiske støtte vil falde støt gennem faserne, hvor CTI-medarbejderens ansvar og opgaver i stigende grad overdrages til borgeren selv og det netværk, som CTI-medarbejderen og personen i fællesskab får etableret omkring personen.

Målrettet fokus på særlige områder, der er udvalgt af borgeren

Den enkeltes drømme, ønsker og håb for fremtiden danner rammen for den støtte, som CTI-medarbejderen skal samarbejde med borgeren om for at styrke personens livssituation og sikre en vellykket overgang til et nyt liv for den enkelte.

Individuelt tilpasset den enkelte person

En CTI-indsats er et individuelt tilpasset intensivt forløb, der forudsætter et tæt samarbejde mellem borgeren og CTI-medarbejderen. Der afsættes ikke et fast antal timer ugentligt til indsatsen, idet intensiteten skal tilpasses den enkeltes behov og kan variere fra uge til uge.  

Baseret i lokalmiljøet

CTI-medarbejderen og borgeren afdækker i fællesskab de muligheder, der er i lokalmiljøet, som kan understøtte personen i at skabe eller udvide et socialt netværk, samt afdækker hvor personen kan blive tilknyttet relevante indsatser og tilbud.

Udføres af medarbejdere med rette eller kompetencer

CTI-metoden kan anvendes af medarbejdere med rette uddannelse eller kompetencer, som er i overensstemmelse med Center for the Advancement of Critical Time Interventions uddannelse i CTI-metoden.

Forud for et CTI-forløb er det vigtigt, at der etableres en god kontakt mellem borgeren og CTI-medarbejderen. Dette kaldes en kontaktskabelses- eller kontaktetableringsperiode. I den periode kan personen fx få information om, hvad et CTI-forløb er og lære medarbejderen at kende. Selve CTI-forløbet har 3 faser:

CTI-fase 1: Planlægning og igangsættelse af forløb

1.-3. måned. I 1. fase er der fokus på at afklare den enkeltes støttebehov, hvorefter medarbejderen og borgeren i fællesskab udarbejder en plan for CTI-forløbet, indleder kontakten til relevante støttepersoner/-tilbud og igangsætter aktiviteter. CTI-medarbejderen yder desuden den primære sociale og praktiske støtte til borgeren, indtil de relevante tilbud bliver etableret. I 1. fase er kontakten mellem CTI-medarbejderen og borgeren mest intensiv.

CTI-fase 2: Afprøvning og tilpasning af forløb

4.-6. måned. I 2. fase er der fokus på at afprøve og tilpasse den udarbejdede plan. De støttepersoner, der etableres kontakt til i 1. fase, overtager gradvist det primære ansvar for at sikre borgeren den støtte, som han/hun har behov for i sin hverdag. Kontakten mellem CTI-medarbejderen og den enkelte er mindre intensiv end i 1. fase.

CTI-fase 3: Ansvarsoverdragelse og forankring af forløb

7.-9. måned. I 3. fase sker den endelige overdragelse af ansvaret for borgerens fremtidige støtte til personen selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret undervejs i CTI-forløbet. CTI-medarbejderen skal sammen med den enkelte sikre, at der er en plan for, hvordan personen får den nødvendige støtte til at nå sine langsigtede behov og mål. Efter 3. fase afsluttes CTI-forløbet.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Borgere i en kritisk overgangsfase
Tilgang eller metode:
Specialiseret støttemetode
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guiden