Vidensdatabasen - effekt

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om effekter af indsatser for en række målgrupper på det sociale område, der stammer fra studier og evalueringer.

Viden om effekter i SØMs vidensdatabase omfatter viden om effekten for deltagere i specifikke indsatser. Effektviden i SØMs vidensdatabase stammer fra danske, nordiske og internationale studier og evalueringer af indsatser.

Effektviden i SØMs vidensdatabase kan bl.a. anvendes som inspiration til fastsættelse af succesraten i en SØM-beregning, men du bør altid vurdere, hvor godt den viden passer i din egen lokale kontekst.

Om effektviden i vidensdatabasen

For at studier eller evalueringer kan indgå i SØM vidensdatabase, skal de leve op til en række fastlagte kriterier. De mest centrale kriterier er:

 • Der skal være målt kvantitative resultater for borgernes progression som følge af en indsats.
 • Resultatet skal være baseret på enten et kontrolgruppedesign eller en før-efter-måling.

Der differentieres imellem tre evidensniveauer af effektviden i SØMs vidensdatabase, herunder:

 1. Metastudier (hvor data og konklusioner fra flere studier samles i ét studie) eller randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT).
 2. Kvasieksperimentielle studier, hvor kontrolgruppen er konstrueret samt før-efter-målinger med kontrolgruppe.
 3. Før-efter-målinger uden kontrolgruppe.

Viden om effekter er fremsøgt specifikt i forbindelse med udviklingen og den løbende opdatering af SØM. Effektviden i SØMs vidensdatabase er derfor ikke dækkende for alle målgrupper eller for alle indsatser på socialområdet og heller ikke nødvendigvis for de målgrupper, der indgår i SØM.

Læs mere om retningslinjer for effektviden i SØM her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om effektviden i SØMs vidensdatabase her

I SØMs vidensdatabase kan du finde effektviden, som udover selve resultatet også beskriver konteksten for studiet, som effektmålingen stammer fra.

De mest centrale informationer om effekter i SØMs vidensdatabase omfatter:

 • Indsats og indsatsbeskrivelse
 • Målgruppe
 • Effektmål
 • Tidshorisont
 • Effektestimat
 • Signifikans af effektestimat
 • Studiedesign
 • Kontrolgruppe eller sammenligningsgrundlag
 • Land
 • Antal personer

Effektestimater er i SØMs vidensdatabase som udgangspunkt angivet som en standardiseret effektstørrelse. Dermed bliver effekter målt ud fra forskellige effektmål sammenlignelige, og det er muligt i modellen at omregne effektstørrelsen til en succesrate, der kan anvendes i en SØM-beregning.

SØMs vidensdatabase indeholder effektviden om en række sociale, psykosociale og beskæftigelsesrettede indsatser. I nedenstående figurer kan du få et overblik over omfanget af studier og effektestimater i den seneste version af SØM.

Billedet viser omfanget af effektviden i SØM's Vidensdatabase som indeholder 7.233 estimater fra 468 studier på 395 indsatser for 30 målgrupper. Af de 468 studier er 84 danske og 50 fra den øvrige del af norden.

 

Vidensdatabasen vil løbende blive udvidet med yderligere viden om effekter, når der foreligger nye studier eller evalueringer, eller når SØM udvides med nye målgrupper.

Hvis du har kendskab til relevante studier, som kan indgå i SØMs vidensdatabase, hører vi meget gerne fra dig via SØM-supporten på som-support@sbst.dk.

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM