Vidensdatabasen - konsekvenser

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om konsekvenser, baseret på målgrupper der kan afgrænses i de nationale registre.

SØMs vidensdatabase rummer viden om konsekvenser, dvs. bud på hvor meget forskellige offentlige ydelser og aktiviteter påvirkes, når en borger opnår effekt af en indsats.

Konsekvenser i SØMs vidensdatabase baserer sig på målgrupper, der kan afgrænses i de nationale registre, fx brugere af herberg og forsorgshjem. Målgrupperne opdeles i en gruppe, der opnår et succesmål, fx for målgruppen af personer i hjemløshed de personer, der ikke længere bruger herberg og forsorgshjem året efter målgruppeafgrænsningen, og en gruppe, der fortsat gør.

Begge disse gruppers forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, fx antal uger på kontanthjælp, følges i årene efter, at målgruppen opdeles. Forskellen i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter imellem succesgruppen og gruppen, der ikke opnår succes, justeres i statistiske regressioner for systematiske forskelle, fx køn og alder.

Nedenfor fremgår et eksempel på beregning af konsekvenser baseret på en af SØMs registerafgrænsede målgrupper og succesmål:

Billedet viser, hvordan SØMs konsekvensestimater er beregnet: Definition af målgruppe og opgørelse af SØM-succesmål i registerdata

Kun konsekvensestimater der er statistisk signifikante på et 5 pct. signifikansniveau fremgår af SØMs vidensdatabase.

Vidensdatabasen rummer ikke viden om, hvorfor nogle borgere opnår et succesmål – kun at de gør det. Der er således ikke tale om kausal viden om konsekvenser som følge af at borgene har deltaget i en konkret indsats.

De budgetøkonomiske konsekvenser beregnes ved at kombinere effekten af en social indsats med konsekvenser og priser, for borgere der opnår succes i en relevant målgruppe.

Læs mere om viden om effekter i SØMs vidensdatabase

Læs mere om viden om priser i SØMs vidensdatabase  

Læs mere om konsekvensestimaterne i SØMs vidensdatabase i fanerne nedenfor.

De registerafgrænsede målgrupper og succesmål, der er beregnet konsekvenser for i SØM, vil sjældent stemme fuldstændigt overens med målgruppen og succesmålet for din konkrete beregning. Hvis du anvender konsekvenser fra SØMs vidensdatabase i din SØM-beregning, er det derfor altid nødvendigt at vurdere:

  1. Hvor godt stemmer det primære effektmål for din konkrete indsats overens med succesmålet, der er anvendt til beregningen af konsekvenserne i SØMs vidensdatabase?
  2. Hvor godt stemmer målgrupper for din konkrete indsats overens med målgrupper, der er anvendt til beregningen af konsekvenserne i SØMs vidensdatabase?

Hvis der er forskel imellem effektmål og succesmål eller imellem målgrupperne, bør du vurdere, hvad forskellen har af betydning for de forskellige konsekvenser, herunder om udvalgte konsekvenser bør justeres eller helt udelades fra beregningen.

Til at vurdere hvor godt målgruppen for din indsats stemmer overens med målgruppen, der er anvendt til beregningen af konsekvenserne i SØMs vidensdatabase, kan du anvende viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase.

Læs mere om viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase

Se eksempler på beregninger i SØMs erfaringsdatabase

Socialstyrelsen har kvalificeret konsekvenser for målgruppen borgere i hjemløshed i SØMs vidensdatabase. Kvalificeringen giver anbefalinger til, hvilke konsekvenser, der bør medregnes i forbindelse med udarbejdelse af beregninger af sociale indsatser for specifikke målgrupper.

Resultaterne af kvalificeringen giver et stærkere vidensgrundlag for beregninger på indsatser for målgruppen, fx i forbindelse med udarbejdelse af potentialeberegninger på de specialiserede støttemoder på hjemløshedsområdet i kommunerne. Læs om kvalificering af konsekvenser nedenfor.

Kvalificering af konsekvenser giver anbefalinger til, hvilke konsekvenser der bør medregnes i forbindelse med udarbejdelse af budgetøkonomiske beregninger på sociale indsatser for specifikke målgrupper. Du kan læse mere om konceptet for kvalificering af konsekvenser samt kvalificeringen af konsekvenser for en række målgrupper nedenfor.

Læs mere om kvalificering af konsekvenser her

Der er som udgangspunkt beregnet konsekvenser for offentlige ydelser og aktiviteter på alle velfærdsområderne. Beregningerne baserer sig på de nationale registre. Derfor kan der kun beregnes konsekvenser for de ydelser og aktiviteter, som optræder i registrene. Desuden er nogle registre relativt nye, hvilket begrænser perioden, der kan beregnes konsekvenser for.

Nedenfor fremgår en oversigt over de typer af konsekvenser, der figurerer i SØMs vidensdatabase for målgrupper på henholdsvis børne- og ungeområdet samt voksenområdet.

Område Børne- og ungeområdet (0-18 år) Voksenområdet (18-64 år)
Beskæftigelse Skat af indkomst, indkomstoverførelser og beskæftigelsesområdet Skat af indkomst, indkomstoverførelser og beskæftigelsesområdet
Uddannelse Grundskole og ungdomsuddannelse Ungdoms- og voksenuddannelse
Sundhed Sundhedsydelser Sundhedsydelser
Kriminalitet Politi, retsvæsen og kriminalforsorg Politi, retsvæsen og kriminalforsorg
Social Sociale indsatser og ydelser til børn og unge Sociale indsatser og ydelser til voksne

Læs dokumentationen for konsekvenser i SØMs vidensdatabase her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om konsekvenser i SØMs vidensdatabase her

I forbindelse med flere indsatser der er udviklet og/eller afprøvet i regi af Social- og Boligstyrelsens projekter har styrelsen adgang til individdata på deltagende personer. For en række af disse indsatser vil Social- og Boligstyrelsen løbende kunne beregne budgetøkonomiske konsekvenser indsatserne, når der foreligger registerdata i en tilstrækkelig lang periode efter at projektet er afsluttet.

Konsekvenser baseret på indsatsdata udgør forskellen i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for indsatsgruppen sammenholdt med forbruget for en kontrolgruppe. Kontrolgruppen kan enten være tilfældigt udvalgt eller være statistisk konstrueret ud fra andre datakilder.

For konsekvenser, der er beregnet ud fra personer, der har modtaget specifikke indsatser, foreligger der ret sikker viden for, at det er indsatsen, der har medført de beregnede konsekvenser.

SØMs vidensdatabase bliver løbende udvidet med konsekvensviden fra nye registerafgrænsede målgrupper og succesmål og med konsekvensviden fra specifikke indsatser. Der vil desuden ske en løbende opdatering af eksisterende konsekvensviden, når der foreligger opdaterede registre.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til viden om konsekvenser i SØM, kan du tage kontakt til SØM supporten.

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM