FAQ - spørgsmål og svar om SØM

FAQ'en besvarer de hyppigste spørgsmål om SØM og er derved et supplement til SØM-supporten, e-læring og uddannelsen. Spørgsmål og svar er inddelt i forskellige kategorier der kan foldes ud.

SØM er et beregningsværktøj, der gør det muligt at regne på de budgetøkonomiske konsekvenser over tid  ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser. SØM styrker dermed beslutningsgrundlaget i konkrete lokale sammenhænge. SØM beregning foretages på baggrund af brugerens egne input vedrørende indsatsens omkostninger, effekt og økonomiske konsekvenser over tid eventuelt med inspiration fra SØMs vidensdatabase. 

SØM stilles frit til rådighed for alle på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, men gode SØM-beregninger kræver både økonomi- og socialfaglige kompetencer og retter sig mod en helt konkret indsats, fx i en kommune.

Hent SØM og læs teknisk dokumentation

En SØM-beregning viser det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en social indsats. Nettoresultatet er summen af indsatsens omkostninger og de økonomiske konsekvenser over tid, som følger af den effekt indsatsen har på borgerne. 

Et positivt budgetøkonomisk nettoresultat betyder, at omkostningerne til indsatsen er lavere end de samlede økonomiske konsekvenser, og omvendt betyder et negativ nettoresultat, at omkostningerne til indsatsen overstiger de samlede økonomiske konsekvenser. Dvs. at en indsats kan godt være succesfuld for målgruppen eller enkelte borgere, selv hvis indsatsen medfører et negativt budgetøkonomisk nettoresultat. 

SØM vil derfor aldrig kunne stå alene, når der skal træffes beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Du kan bruge SØM til mange forskellige typer af budgetøkonomiske analyser af sociale indsatser afhængig af, hvilken viden du har at bygge på fx vedrørende indsatsens effekt. SØM er dog ikke et redskab, der kan bruges til at måle effekten af en social indsats på borgerne.

En SØM-beregning erstatter ikke, at du skal indsamle viden om indsatsens effekt, konsekvenser og priser. Du bør derfor løbende følge op på den sociale indsats og vurdere, om indsatsen skaber de forventede effekter og økonomiske konsekvenser for borgerne. 

På SØM-supporten kan du få teknisk hjælp til brug af modellen, hjælp til at finde rundt i modellen og generel vejledning om indholdet i SØMs vidensdatabase.  Social- og Boligstyrelsen kan ikke validere konkrete beregninger, men bidrager gerne med sparring gennem rådgivning og implementeringsstøtte. Ansvaret for indholdet i den konkrete beregning ligger hos den bruger eller aktør, som foretager beregningen, da en beregning bygger på lokale antagelser om målgruppen og indsatsen. 

Formålet med SØM er at kunne beregne, hvordan en konkret lokal social indsats påvirker den offentlige økonomi for kommune, region og stat over tid. For at kunne foretage en SØM-beregning kræver det både økonomifaglige kompetencer og socialfaglig indsigt i indsatsen eller metoden. Endvidere skal du forud for en SØM-beregning have viden om følgende:

 • Scenariet for indsatsen, herunder indsatsens driftsperiode, varigheden en borger modtager indsatsen, samt antallet af borgere, der modtager indsatsen
 • De årlige omkostninger ved indsatsen samt eventuelle andre omkostninger der frafalder direkte som følge af indsatsen
 • Effekten (eller den forventede effekt) af indsatsen for borgeren i form af effektmål og succesrate der angiver den andel, der opnår effektmålet, som følge af indsatsen
 • De økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens effekt. Med begrebet økonomiske konsekvenser forstås ændringerne i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter samt priserne forbundet hermed

Beregning af de årlige omkostninger kan for nogle indsatser eventuelt foretages vha. Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel, som er tilgængelig på styrelsens hjemmeside.

Inspiration til viden om effekter, konsekvenser og priser for en række udsatte målgrupper findes i SØMs vidensdatabase.

SØM beregner som udgangspunkt økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat.

Du kan ændre eller tilføje egne aktører under trinnet "Aktører".

Du kan enten indtaste dine egne aktørnavne, og i så fald skal du selv angive både konsekvenser og priser i beregningen for de tilføjede aktører, eller du kan vælge at indlæse SØMs bud på navnene på alle relevante forvaltninger for hver kommune og fordelingen af udgifter og indtægter til de enkelte konsekvenser.  Når du vælger kommunale forvaltninger, er det kun kommunale udgifter og indtægter, der bliver medtaget i modellens resultater, og ikke udgifter og indtægter for stat og region. Det er dig som bruger af modellen, der er ansvarlig for at sikre, at denne fordeling (og selve forvaltningerne) er korrekt.

Hvis en ny indsats erstatter en anden indsats eller ’overtager’ eksisterende ressourcer, skal omkostningerne forbundet med den bortfaldne indsats/de eksisterende ressourcer fratrækkes omkostningerne til den nye indsats. Dette gøres under ”Omkostninger” i beregningsrammen. 

På resultatsiden i SØMs beregningsramme kan du under afsnittet ’Følsomhedsanalyser’ foretage følsomhedsberegninger af dit resultat og dermed se, hvad en ændring i en af de centrale antagelser betyder for resultatet af din beregning. Her er det blandt andet muligt at angive en alternativ succesrate eller ændring i forbruget af offentlige ydelser.

Ønsker du at ændre på andre antagelser, end hvad der er muligt i følsomhedsberegneren, eller ændre på flere forudsætninger på samme tid, vil du være nødt til enten at ændre på disse direkte i din beregning eller foretage en ny alternativ beregning af samme indsats. Hvis du vælger sidstnævnte metode, har du endvidere mulighed for at sammenligne dine forskellige beregninger af samme indsats under menupunktet 'Sammenligning' Sammenligning i SØM .

Vidensdatabasen er en integreret del af SØM. Du finder vidensdatabasen ved at trykke på menupunktet 'Vidensdatabase'  Vidensdatabase i SØM .

Vidensdatabasen indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser vedrørende en lang række udsatte målgrupper på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. 

Estimaterne i SØMs videndatabase er overordnet skøn baseret på en række generelle forudsætninger og antagelser. Disse skøn kan derfor være mere eller mindre repræsentative for den konkrete lokale indsats og målgruppe, som du som bruger skal tage stilling til, hvis du bruger estimaterne i vidensdatabasen i din beregning. 

Læs mere om indholdet i vidensdatabasen i den tekniske dokumentation. 

Beregningsrammen i SØM kan bruges til alle målgrupper og indsatser, men vidensdatabasen indeholder kun effekt-, konsekvens- og prisestimater for de nuværende målgrupper i SØM.

Hvis målgruppen for den indsats, du ønsker at regne på, ikke er med i SØMs vidensdatabase, kan du i stedet for definere din egen målgruppe. Det betyder, at du ikke kan bruge konsekvens- og prisestimater fra SØMs vidensdatabase til inspiration, men selv skal indtaste dine egne bud, da vidensdatabasen kun indeholder estimater for de inkluderede målgrupper.  

Du kan eventuelt også vælge den SØM-målgruppe, der bedst ligner målgruppen for din indsats, og tilpasse konsekvens- og prisestimaterne, så de stemmer overens med de forventede konsekvenser og priser for netop din målgruppe. Vidensdatabasen kan derved give inspiration til estimaterne for din indsats.

SØM-målgrupperne er afgrænset i de danske registre, og det er derfor ikke muligt at ændre på målgruppernes karakteristika. Karakteristika for målgruppen for din egen indsats vil derfor ikke nødvendigvis stemme overens med SØMs målgruppe.

Hvis du vurderer, at forskellene har betydning for konsekvenserne, kan du enten justere SØMs konsekvensestimater, selv indtaste størrelsen på de relevante konsekvensestimater eller definere din egen målgruppe.

Hvis du ikke kender effekten af din indsats, men stadig gerne vil foretage en SØM-beregning, kan du finde inspiration i vidensdatabasen, der indeholder effektstørrelser baseret på studier af indsatser over for en række målgrupper på socialområdet. For hver effektstørrelse finder du yderligere oplysninger, der kan hjælpe dig til at vurdere, om effektstørrelsen kan være relevant i din SØM-beregning.

Enhver SØM-beregning skal tage udgangspunkt i en lokal beslutningssituation. Det vil sige, at du som bruger altid skal vurdere effektestimaterne i SØM i henhold til din målgruppes eget udgangspunkt og karakteren af den pågældende indsats.

I forbindelse med fastsættelsen af succesraten skal du være opmærksom på, hvor mange af borgerne, der forventes at opnå effektmålet, uden at have modtaget den pågældende indsats. Det vil fx sige, at hvis der årligt er 2 pct., der kommer ud af hjemløshed med den nuværende indsats, og der med den nye indsats er 12 pct., der kommer ud af hjemløshed, bør din succesrate være 10 pct. i stedet for 12 pct.

I SØM antages det, at effekten af en indsats falder samme år, som borgeren afslutter sit forløb, ligesom effektstørrelsen af indsatsen er ens for alle borgere uafhængigt af, i hvilket år de gennemfører deres forløb. Det er derfor ikke muligt at tage højde for en gradvis indfasning af indsatsens effekt.

I konsekvensestimaterne i SØM tages der indirekte højde for tilbagefald, da en borger, der har opnået effektmålet, godt kan opleve tilbagefald. Fx kan borgere, der kom ud af hjemløshed i det første år, igen være brugere af herberg og forsorgshjem i de efterfølgende år. Hvis du forventer en anden tilbagefaldsprofil, kan du justere dette i konsekvensestimaterne.

I den tekniske dokumentation kan du læse mere om, hvordan konsekvensestimaterne er opgjort for målgrupper på voksenområdet samt for målgrupperne af udsatte børn og unge.

Læs mere i dokumentationsrapporten

En effektstørrelse er et tal, der udtrykker, hvor stor en forskel en indsats gør for borgerne, der modtager indsatsen sammenlignet med status quo (der kan være en anden eller ingen indsats). Effekten for borgeren kan fx være opgjort som øget livskvalitet, bedre trivsel, færre symptomer etc.

En effektstørrelse kan både være positiv eller negativ. En positiv effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en bedre effekt af indsatsen end borgerne i en eventuel sammenligningsgruppe. En negativ effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en dårligere effekt af indsatsen end borgere i en eventuel sammenligningsgruppe. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at indsatsen har negative effekter for borgerne i indsatsgruppen, men blot at indsatsen gør det dårligere end den indsats, der sammenlignes med.

I SØMs vidensdatabase er alle effektstørrelser opgjort som standardiserede effektstørrelser (Cohen's d). Det betyder, at det er muligt at sammenligne effektstørrelser på tværs af studier, der har benyttet forskellige effektmål.

Succesmålet for SØM-målgruppen, som er brugt til beregning af konsekvenserne, er afgrænset i de danske registre, og kan derfor ikke ændres. Effektmålet for målgruppen for din egen indsats vil derfor ikke nødvendigvis stemme overens med succesmålet for SØM-målgruppen.

Hvis du vurderer, at forskellene har betydning for konsekvenserne, kan du enten justere SØMs konsekvensestimater eller selv indtaste størrelsen på de relevante konsekvensestimater. 

Konsekvensestimaterne vil være mest anvendelige i de tilfælde, hvor målgruppen og effektmålet for din egen indsats ligner definitionerne og målgruppekarakteristika fra vidensdatabasen mest muligt. Det beror altid på din egen vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til den konkrete indsats for SØM-beregningen.

For at kunne anvende estimaterne i en beregning for en konkret indsats, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Målgruppen for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med en af målgrupperne i vidensdatabasen. 
 • Effektmålet for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med succesmålet for SØM-målgruppen.

I praksis vil det ikke være muligt at finde målgrupper og effektmål, der stemmer 100 pct. overens, hvorfor det vil bero på din konkrete vurdering af, om matchet er godt nok til, at vidensdatabasens estimater kan anvendes. Denne vurdering hjælpes på vej af, at du i SØM kan få oplysninger om målgruppernes definition og karakteristika. Det er her, den socialfaglige indsigt i området og målgruppen er afgørende for at kunne lave denne vurdering. Du bør i din SØM-beregning notere overvejelser om, hvor godt forudsætningerne er opfyldt på siden ”Konsekvenser”.

Med den viden, der er i vidensdatabasen, er der estimeret konsekvenser for op til 12 år afhængig af hvilke konsekvenser, der medtages i beregningen (SØM version 3.1). For børn og unge betyder det, at du kan regne på de økonomiske konsekvenser af en indsats i barnets eller den unges fortsatte børne- og ungeliv samt i nogle tilfælde i det tidlige voksenliv. Selve modellen er dog konstrueret til at kunne regne på op til 20 år, hvis du har viden om de langsigtede økonomiske konsekvenser.

Vurderingen af hvilke konsekvenser, som du medtager i SØM-beregningen for den enkelte indsats, skal altid bero på en konkret vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til din målgruppe, indsatsen og effekten af denne. Der bør således foreligge en begrundet hypotese for, hvilke konsekvenser der påvirkes af indsatsens effekt og størrelsen på disse.

Du kan godt ændre konsekvenserne i SØM, og det vil normalt være relevant, at man som bruger indtaster sine egne bud på de økonomiske konsekvenser for alle de områder, man ønsker at medtage. Alternativt kan du finde inspiration i estimaterne i SØMs vidensdatabase og tilrette konkrete estimater, hvor du selv har bedre viden.

I SØM medregnes konsekvenser som udgangspunkt fra det år, hvor deltagerne færdiggør indsatsen. Det betyder, at hvis varigheden af et forløb fx er 2-3 år, vil modellen regne med, at deltagerne opnår konsekvenserne fra år 3 og frem.

Når et forløb har en varighed på mere end et år, kan du i nogle tilfælde få brug for at tilføje konsekvenser, som (du forventer) borgeren opnår, mens forløbet er i gang. Det kan fx være at en borger i hjemløshed, der modtager en 3-årig indsats efter Housing First principperne, begynder at gå mere til lægen eller begynder i misbrugsbehandling allerede i løbet af indsatsens første år. Konsekvenserne skal derfor ikke kun medregnes, når borgeren har afsluttet indsatsen (hvilket er SØMs default-indstilling), men også mens borgeren modtager indsatsen.

I beregningsrammen har du mulighed for at tilføje de konsekvenser, du ved, eller forventer, optræder, mens indsatsen er i gang. Funktionen kommer kun frem, hvis du har valgt en indsats med en varighed på over 1 år på siden ”omkostninger”. 

Der er ikke er mulighed for at hente viden om konsekvenser under indsatsen i vidensdatabasen, hvorfor du vil skulle foretage egne indtastninger af konsekvenserne. Du kan dog lade dig inspirere af estimaterne i vidensdatabasen.

Social- og Boligstyrelsen opdaterer alle budgetøkonomiske konsekvenser for de inkluderede målgrupper i SØM i takt med, at nyere og bedre registerdata bliver tilgængeligt. Opdateringerne foretages for at forbedre kvaliteten af konsekvensestimaterne i SØM og præsentere det for nuværende bedste bud på nettoresultat for de inkluderede målgrupper. Registerdata bliver typisk opdateret en gang årligt. 

Opdateringen af SØMs konsekvensestimater kan indeholde følgende:

 • At datagrundlaget for afgrænsning af målgrupperne og konsekvensestimaterne udvides med et eller flere år.
 • At definitioner og afgrænsninger af målgrupper, succesmål og konsekvenser rettes eller forbedres.

Opdateringerne har betydning for konsekvensestimaterne og det samlede budgetøkonomiske nettoresultat for målgrupperne sammenlignet med tidligere versioner. Det betyder også, at resultatet af en beregning, som du har foretaget i tidligere versioner af SØM, vil se anderledes ud, hvis du foretager samme beregning med de opdaterede konsekvensestimater i den nyeste tilgængelige version. 

Ændringerne kan skyldes flere årsager:

 • Datagrundlaget giver opdateret viden om de forventede budgetøkonomiske konsekvenser for målgrupperne.
 • Rettelser og forbedringer i afgrænsning af målgrupperne, succesmål og/eller konsekvenser påvirker tidsperioden og antallet af observationer/personer, som det er muligt at basere konsekvensestimaterne på.
 • SØM præsenterer punktestimater i hvert enkelt år, hvor kun statistisk signifikante estimater medtages. Denne tilgang indebærer en vis usikkerhed, og et udvidet datagrundlag vil medføre, at fx estimater der tidligere var statistisk insignifikante - og derved udeladt af beregningerne - nu potentielt medtages (eller vice versa). Dette påvirker nettoresultatet direkte.

Kvaliteten af SØMs konsekvensestimater afhænger af det tilgængelige data og mulighederne for at afgrænse relevante målgrupper og succesmål. Som bruger skal du altid vurdere anvendeligheden af estimaterne i forhold til den konkrete, lokale indsats og målgruppe, beregningen vedrører, og lave de relevante justeringer ud fra din egen viden.

Hvis du ønsker at få tilsendt en tidligere version af modellen, end den som er tilgængelig på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, bedes du kontakte SØM-supporten

Hvis du vælger at anvende dine egne priser, skal de omregnes til det prisniveau, som anvendes i beregningen. Det gælder både for omkostninger ved indsatsen og priser på aktiviteter og ydelser til beregning af de økonomiske konsekvenser. Du kan ændre prisniveau for priserne i vidensdatabasen under ”indstillinger” Indtillinger i SØM .

Omregningen af egne priser kan ske ved hjælp af nedenstående formel:

Formel - I SØM beregnes prisen i nyt prisår ved at gange med udviklingen i nettoprisindekset Nettoprisindekset findes i SØMs vidensdatabase under siden ’Indstillinger’.

SØM er opbygget i Excel 2016 og er desuden testet i Excel 2013. Modellen virker kun i Excel til Windows.

Modellen benytter makroer, men er ikke testet i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende modellen må din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer. Husk at trykke på ”Aktiver makroer”, når du åbner SØM.

For at tillade brug af makroer første gang du anvender modellen kan du følge guiden på siden hvor du henter SØM.

Hent SØM

Vidensdatabasen bliver som minimum opdateret en gang årligt, når nye data er tilgængelige. På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du endvidere altid se, hvilken version af modellen, der er den senest opdaterede. På SØMs 'Oversigt'  Oversigt i SØM kan du under punktet 'Version' se hvilken version af SØM du arbejder i samt se, hvilke ændringer der er foretaget i de forskellige versioner af SØM.

Ved at tilmelde dig SØMs nyhedsbrev vil du modtage besked, når modellen opdateres.

Tilmeld dig SØMs nyheder

Hvis du har kendskab til studier, som du mener, bør inkluderes i SØMs vidensdatabase, så kan du kontakte SØM-supporten på som-support@sbst.dk

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Hent SØM

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Hent modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM