Critical Time Intervention (CTI) til personer i hjemløshed

2023

CTI er en specialiseret støttemetode til personer i hjemløshed og personer i risiko for hjemløshed, som har behov for korterevarende støtte i en kritisk overgangsperiode.

CTI-indsatsen er en tidsafgrænset indsats med tre faser af tre måneder, i alt ni måneder. Indsatsen har en stor intensitet i starten, som aftager i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til den enkelte og støttenetværk. Indsatsen er målrettet personer, der har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system. Det kan være personer i overgangen fra en hjemløshedssituation til etablering i egen bolig. CTI-indsatsen kan dog også bruges forebyggende, fx i overgangen fra anbringelse til et liv i egen bolig. Langt størstedelen af de personer, der modtager en CTI-indsats lykkes med at komme ud af hjemløshed.

CTI-metoden er en individuelt tilpasset støtteindsats, der:

  • tager udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme
  • tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af støttebehov
  • bygger på empowerment, recovery og rehabilitering

CTI er en af de specialiserede støttemetoder i Housing First-tilgangen. De andre metoder er:

Er du interesseret i at læse mere om CTI, så læs mere på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

CTI-metoden kan anvendes til personer i hjemløshed og til personer med en usikker boligsituation, som er i risiko for hjemløshed. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for støtte i en kortere periode.

CTI-metoden henvender sig til personer, der:

  • i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem
  • primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode.
  • har brug for støtte til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system.

Målgruppen er desuden kendetegnet ved at have lettere eller middelsvær psykisk sygdom og/eller lettere eller middelsvært misbrug. Det kan være personer i hjemløshed, som befinder sig i overgangen til egen bolig fra fx gaden, midlertidigt ophold hos familie og venner eller §110-boformer. CTI-metoden kan også bruges forebyggende i overgangen fra en ustabil til en mere stabil boligsituation.

Forskel i målgruppen til CTI og ICM

CTI-metodens målgruppe adskiller sig fra ICM-metodens målgruppe ved, at personer i målgruppen for CTI i højere grad er i stand til at benytte eksisterende tilbud og indsatser og alene har behov for støtte til at opbygge og fastholde kontakten til sådanne tilbud i en overgangsperiode.

Læs mere

Er du interesseret i at læse mere om ICM, så kan du læse mere her Intensive Case Management (ICM)

CTI-metoden bruges som en del af Housing First-tilgangen, og den bygger bl.a. på recovery. Metoden er centreret omkring en koordinerende støtteperson, også kaldet CTI-medarbejderen.

På hjemløshedsområdet bruges CTI-metoden som en del af Housing First-tilgangen, og den har samme udgangspunkt i bl.a. recovery. Housing First er en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt specialiseret støtte.

Læs mere om Housing First her

En CTI-indsats er tidsbegrænset og varer ni måneder fordelt på tre faser, hver på tre måneder, hvor intensiteten er stor i starten og aftagende over tid.

CTI er en rammemetode

Indsatsen er centreret omkring en koordinerende støtteperson, også kaldet CTI-medarbejderen, der maksimalt kan have et caseload på ti personer.

CTI er en rammemetode, der beskriver rammen for og kerneelementerne i den specialiserede støtte. CTI-medarbejderen supplerer med sine socialfaglige kompetencer og evt. andre specifikke metoder.

Udgangspunktet for CTI-indsatsen er, at den skal være individuelt tilpasset borgerens ønsker, håb og drømme, og at den enkelte selv skal være en del af processen. Indsatsen bygger på et ligeværdigt partnerskab mellem borgeren og CTI-medarbejderen, hvor den enkelte er erfaringsekspert, og CTI-medarbejderen er fagekspert.

Læs mere

Er du interesseret i at vide mere om de CTI, herunder de tre faser og kerneelementer, så læs mere her

Du kan også læse den generiske manual for CTI på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Der er tre centrale forudsætninger for implementering af Housing First-tilgangen, herunder CTI. De omfatter et systematisk arbejde med boliger og den sociale støtte, samt en understøttende organisering og et bredt samarbejde om indsatsen.

Der er tre centrale forudsætninger for implementeringen af Housing First-tilgangen, herunder CTI:

  • En systematisk praksis for at tilbyde personer i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte
  • En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen
  • En understøttende organisering og bredt samarbejde mellem relevante aktører.

De centrale forudsætninger

Personer i hjemløshed har forskellige behov til bolig og støtte. Det er vigtigt, at kommunen har den rette bredde og kapacitet i sine tilbud til målgruppen for at kunne tilbyde den rette støtte til personerne. Ofte kan der være behov for, at kommunen har implementeret mere end en af de specialiserede støttemetoder inden for Housing First-tilgangen.

Ift. anskaffelse af boliger, kan kommunen fx benytte den kommunale boliganvisning eller indgå samarbejdsaftaler med lokale boligorganisationer.

Det er relevant at etablere en understøttende organisering og et bredt samarbejde både internt i kommunen mellem relevante forvaltninger, fx social- og beskæftigelsesforvaltningerne og borgerservice, og med relevante eksterne aktører, fx psykiatrien. Indsatsen bliver på derved bredt ud til alle relevante fagområder i og udenfor kommunen.

CTI-metoden viser positiv effekt for borgerne på flere centrale områder. Næsten alle personer lykkes efter endt indsats med at bo i og fastholde egen bolig.

Evalueringer af CTI-metoden viser, at når personen først har fået en bolig, beholder han/hun oftest boligen. 96 pct. af personerne, der modtog en CTI-indsats, havde stadig en bolig, efter forløbet var afsluttet (Benjaminsen, L. et al., 2017).

Øvrige resultater

Evalueringerne viser også, at en del personer oplever en forbedring af dagligdagsfunktioner (Benjaminsen, L. et al., 2017; Rambøll & SFI, 2013a).

Den samfundsøkonomiske analyse viste, at der året efter indsatsen kunne måles positive tendenser i personens situation. Denne effekt var sandsynligvis ikke slået igennem, da borgernes situation blev vurderet i selve evalueringen, hvorfor de positive tendenser, som fremgår af evalueringen, sandsynligvis er underestimeret (Rambøll & SFI, 2013a; Rambøll & SFI, 2013b).

Kilder

Rambøll & SFI (2013a). Hjemløsestrategien: Afsluttende rapport. Kbh.: Social- og Integrationsministeriet. 

Rambøll & SFI (2013b). Samfundsøkonomisk analyse af metoder: Hjemløsestrategien. Kbh.: Social- og Integrationsministeriet. 

Benjaminsen, L. et al. (2017). Housing First i Danmark: Evaluering af Implementerings-og Forankringsprojektet i 24 kommuner. Kbh.: SFI. 

På hjemløshedsområdet er der udarbejdet to økonomiske analyser af CTI-metoden i Danmark: En omkostningsvurdering af CTI (Socialstyrelsen, 2017) og en samfundsøkonomisk analyse af CTI (Rambøll & SFI, 2013b).

I Socialstyrelsens omkostningsvurdering af omkostninger til et CTI-forløb er det estimeret til ca. 49.000 kr. per personforløb. Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune ansætter tre CTI-medarbejdere i et team. CTI-medarbejderne arbejder på fuld tid med metoden og har et case-load på gennemsnitligt ti personer.

Et CTI-forløb varer ni måneder. Herudover skal der lægges ca. en måned til kontaktskabelse til borgeren. Det forventes, at alle personer gennemfører forløbet. Det antages derfor, at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år, herunder medregnet tid til ferie etc. Det forventes, at kommunen drifter indsatsen i fem år (Socialstyrelsen, 2017).

Omkostningsvurdering bekræfter tidligere økonomiske evalueringer

CTI-indsatsen vil i et samfundsøkonomisk perspektiv have tjent sig ind i løbet af indsatsens første år, viser en tidligere økonomisk analyse fra 2013, der estimerede et CTI-forløb til at koste 31.000 kr. per person. Den lavere omkostning til CTI per deltagerforløb end i vurderingen fra 2017 kan skyldes, at der i den samfundsøkonomiske analyse ikke bliver benyttet de samme omkostningskategorier, og at der har været en prisudvikling fra 2013 til 2017 (Rambøll & SFI, 2013b).

Læs mere

Læs hele omkostningsvurderingen af CTI på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Kilder 

Rambøll & SFI (2013b). Samfundsøkonomisk analyse af metoder: Hjemløsestrategien. Kbh.: Social- og Integrationsministeriet. 

Socialstyrelsen (2017). Omkostningsvurdering af CTI. Odense: Socialstyrelsen. 

Manualer og implementeringsguides:

Læs mere om CTI-metodemanualen på hjemløshedsområdet på sbst.dk

Læs mere om CTI-tjekliste til implementering på sbst.dk

Læs den generiske beskrivelse af CTI - Critical Time Intervention

Læs om Critical Time Intervention (CTI) til unge i efterværn

Læs om Critical Time Intervention (CTI) til kvinder på krisecenter

Læs om Critical Time Intervention (CTI) i overgangen fra botilbud eller indlæggelse til egen bolig

Læs mere om CTI og samarbejdsmodellen på sbst.dk

Evalueringer af implementeringen af CTI og Housing First-tilgangen:

Læs mere i evalueringsrapporten om en tidlig indsats mod hjemløshed blandt børn og unge på sbst.dk

Læs mere om muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet på sbst.dk

Læs mere om Styrket implementering af Housing First fra danske kommuner på sbst.dk

Læs mere om evalueringer af implementeringen af CTI og Housing Frist-tilgangen.

Læs VIVE's evaluering af Housing First i Danmark - et implementerings- og forankringsprojekt i 24 kommuner.

Økonomiske evalueringer af CTI og Housing First-tilgangen:

Læs om samfundsøkonomisk analyse af metoder: Hjemløsestrategien

Læs om Omkostningsvurdering af CTI

Vil du vide mere?

Beskrivelse af borgere i hjemløshed

Læs om Housing First-tilgangen og viden om implementering

Social- og Boligstyrelsens tilbud om rådgivning til kommuner og boformer på hjemløshedsområdet:

Læs mere om rådgivningsfunkionen på hjemløshedsområdet på sbst.dk

Læs mere om taskforce på hjemløshedsområdet på sbst.dk

Læs mere om rådgivning og SØM på sbst.dk

 

Kort om indsatsen

Målgruppe: Borgere i hjemløshed eller med usikker boligsituation
Tilgang eller metode:
Specialiseret støttemetode
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning:  Bedre fastholdelse af bolig
SØM beregning: Nej

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
S: Chefkonsulent