Økonomisk analyse af kriminalitetsforebyggende individindsatser for børn/unge

24-06-2021

SSP Odense har lavet en SØM-beregning af kriminalitetsforebyggende individindsatser for unge kriminalitetstruede. SØM-beregningen tager udgangspunkt i en socialfaglig vurdering samt data fra SØMs vidensdatabase.

SSP Odense har foretaget en beregning af deres kriminalitetsforebyggende individindsatser for unge kriminalitetstruede i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.3). Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase samt socialfaglig viden om målgruppe og lokale data fra SSP Odense, og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om Den kriminalitetsforebyggende individindsats

Den Kriminalitetsforebyggende individindsats blev igangsat i februar 2017. Indsatsen består af et samtaleforløb på gennemsnitsligt seks samtaler. Formålet med indsatser er at skabe robusthed hos børn og unge, så de er i stand til at fravælge risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregning er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen løber over ét år. Det antages, at der opstartes 150 individuelle deltagerforløb og at forløbsvarigheden er op til et år.
  • Omkostningerne baserer sig på en konservativ betragtning ift. de afholdte omkostninger, der har været til indsatsen i 2019 og 2020.
  • Succesraten er fastsat til 30 pct. og baserer sig på en konservativ betragtning ift. de realiserede resultater for årene 2019 og 2020.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen 'Kriminalitetstruede børn og unge (12-17 år)'.Beregningen af kriminalitetsrettede individindsatser viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 11-årig sigte på ca. 105.000 kr. pr. deltager og er samlet nettoresultat på 5.400.000 kr. Derudover er indsatsen lønsom for både kommune, region og stat, og dette positive resultat sker allerede ved indsatsens indførelse.

Ud over konsekvenserne af SØM-beregningen, forventes yderligere positive konsekvenser af indsatserne i form af blandt andet afledte effekter hos individernes familie og netværk.
Følsomhedsanalysen består af forskellige succesrater samt en beregning af 'Breakeven'.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente eksempelberegningen af den økonomiske analyse af individindsatser udarbejdet af SSP Odense via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af individindsatser for børn/unge (PDF)

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen der er lavet i SØM version 2.3, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning Individindsatser for børn/unge i aldersgruppe 11-17 år (Excel)

Om materialet

KONTAKT
Lisbeth Strauss
listr@sspodense.dk

AKTØR
Odense Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.