Økonomisk analyse af Helsingbo

30-09-2021

Helsingør Kommune har lavet en SØM-beregning af Helsingbo. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Helsingør Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

Helsingør Kommune har foretaget en beregning af Helsingbo i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM (version 2.3). Indsatsen er afprøvet som en del af satspuljeprojektet ’Social investeringspulje på hjemløseområdet’. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase. socialfaglig viden om målgruppe samt lokale data fra Helsingør Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Helsingbo er en forebyggende indsats over for unge i/eller i risiko for hjemløshed, der som projekt løb fra 2019-2021. Indsatsen tager afsæt i Housing First-tilgangen og anvender to af de dertil udviklede metoder: Critical Time Intervention (CTI) samt Intensive Case Management (ICM). Når en ung visiteres til Helsingbo, bliver den unge tilknyttet en ungevejleder, som har ansvar for, sammen med den unge, at udarbejde en plan for samarbejdet, hvor mål, delmål og metoder er tydelige for begge parter. Samarbejdet mellem den unge og ungevejlederen kan fortsætte, selvom den unges boligsituation ændrer sig, hvis der er fagligt belæg for dette. Som en del af Helsingbo er der etableret tre deleboliger, som skal gøre det muligt at stille boliger til rådighed for målgruppen.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregning er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen løber over en treårig periode (2019-2021). Baseret på de realiserede og forventede antal deltagerforløb antages det, at der opstartes 9 individuelle deltagerforløb i det første år og 13 individuelle deltagerforløb pr. år i de efterfølgende to år. Forløbsvarigheden er sat til 1-2 år.
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de realiserede og budgetterede omkostninger i projektet, mens sparede omkostninger er opgjort ud fra en vurdering af behovet for brug af herberg- og forsorgshjem (SEL §110), socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL §85), midlertidigt botilbud (SEL §107), støtte- og kontaktpersoner (SEL §99), rådgivning (SEL §12) samt VUM-udredninger i basisalternativet.
  • Succesraten er fastsat til 30 pct. og baserer sig på erfaringer og socialfaglig viden om andelen af målgruppen, der i projektet har opnået og fastholdt egen bolig.
  • De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er beregnet ud fra konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’. Enkelte konsekvenser for SØM-målgruppen er justeret ud fra lokale data og socialfaglig viden.

Beregningen af Helsingbo viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 5.200 kr. pr. deltager og et samlet positivt nettoresultat for hele projektet på ca. 200.000 kr. Når der ses afgrænset på nettoresultatet for Helsingør Kommune er dette dog negativt (ca. -23.700 kr. pr. deltager).

Der er foretaget følsomhedsanalyser af kravet for succesraten samt af antallet af unge der skal deltage i indsatsen for at beregnings nettoresultat er positivt afgrænset for kommunen.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af Helsingbo udarbejdet af Helsingør Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af Helsingbo

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.3, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af Helsingbo

Om materialet

KONTAKT
Jon Brohuus
job10@helsingor.dk

AKTØR
Helsingør Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.