Økonomisk analyse af Færre unge hjemløse

30-09-2021

Vejle Kommune har lavet en foreløbig SØM-beregning af Færre unge hjemløse. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Vejle Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

Vejle Kommune har foretaget en beregning af Housing First for unge i hjemløshed i den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM (version 2.4). Indsatsen er afprøvet som en del af satspuljeprojektet ’Social investeringspulje på hjemløseområdet’. Beregningen bygger på viden fra SØMs vidensdatabase. socialfaglig viden om målgruppe samt lokale data fra Vejle Kommune og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Færre unge i hjemløshed er en omlægning af indsatsen på hjemløshedsområdet i Vejle Kommune. Målgruppen for omlægning er unge i hjemløshed og unge i risikogruppen for hjemløshed. Begge målgrupper kan komme i betragtning til enten bostøttemetoden CTI (Critical Time Intervention) eller ICM (Intensive Case Management).

Om den økonomiske analyse

SØM-beregning er en scenarieanalyse, der baserer sig på en række antagelser og forudsætninger:

  • Indsatsen løber over en fireårig periode (2019-2022). Det antages, at der opstartes 19 individuelle CTI-forløb og 19 individuelle ICM-forløb i alt i projektperioden. Forløbsvarigheden er sat til op til et år.
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen baserer sig på de budgetterede omkostninger i projektet, mens sparede omkostninger er opgjort ud fra en vurdering af behovet for brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL §85) i basisalternativet.
  • Succesraten er fastsat til 63 pct. og baserer sig på forventninger til, erfaringer med og socialfaglig viden om målgruppen.
  • De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen er delvist baseret på konsekvenser og priser i SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Voksne i hjemløshed (18-64 år)’ samt socialfaglig viden og lokale data fra Vejle Kommune.  

Beregningen af Færre unge hjemløse viser et positivt budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige over en 10-årig periode på ca. 8.300 kr. pr. deltager og et samlet nettoresultat for hele projektet på ca. 300.000 kr. Når der ses afgrænset på nettoresultatet for Vejle Kommune går dette stort set i nul.

Der er foretaget følsomhedsanalyser af konsekvensen for nettoresultatet, hvis der ændres i succesraten eller hvis flere borgere i indsatsgruppen overgår fra uddannelseshjælp til uddannelse.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente den økonomiske analyse af Færre unge hjemløse udarbejdet af Vejle Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapporteringen af den økonomiske analyse af Færre unge hjemløse

Du kan hente kommunens beregninger af indsatsen, der er lavet i SØM version 2.4, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning af Færre unge hjemløse

Om materialet

KONTAKT
Marianne Jacobsen
MAJAC@vejle.dk

AKTØR
Vejle Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.