Omkostningsvurdering – Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

21-12-2022

Rambøll Management Consulting har foretaget en omkostningsvurdering af Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge. Indsatsen er primært målrettet børn og unge, som er anbragt i familiepleje eller på en institution, og som går i et alment undervisningstilbud eller specialundervisningstilbud i grundskolens 0.-10. klasse eller tilsvarende.

I forbindelse med evalueringen af Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering baseret på indsatsens tre kommuners implementering og drift af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Formålet med projektet har været at udvikle og modne en indsatsmodel målrettet en styrkelse af læringsmiljøerne i skole og hjem, og derigennem løfte anbragte børn og unges faglige udvikling og trivsel, da disse generelt oplever store vanskeligheder relateret til faglig udvikling og trivsel generelt. På længere sigt er målet at understøtte, at anbragte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får et godt udgangspunkt for et voksenliv kendetegnet ved selvstændighed og livskvalitet.

Forløbet består af 4 faser; afdækning af barnets kompetencer efterfulgt af tre cirkulære, dialogiske faser, hvor der henholdsvis sættes fælles mål og handlestrategier, ydes kontinuerlig støtte og vejledning til nære og professionelle voksne omkring det enkelte barn samt følges hyppigt op på de fælles mål, som justeres efter behov.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af strukturerede interviews med projektlederne samt relevante medarbejdere i hver af de tre kommuner. Omkostningerne opgøres i etableringsomkostninger og driftsomkostninger. Driftsomkostninger er endvidere beregnet både med og uden en projektleder, da der de første driftsår vil være behov for en projektleder. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen driftes i 2,5 år.
  • Der er i gennemsnit 21 børn og unge pr. kommune pr. år i indsatsen.
  • Indsatsens medarbejdere består af en læringskoordinator, læringsvejledere samt en PPR-psykolog.
  • En projektleder er en del af indsatsen de første 2,5 år.
  • Det har ikke været muligt at opgøre varigheden af et forløb, da størstedelen af børnene og de unge ikke er afsluttet i løbet af projektperioden.
  • Da beregningerne er baseret tre kommuner, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse. Denne er baseret på variationer i antallet af børn og unge i indsatsen og opgjort med udgangspunkt i, at der også er en projektleder på indsatsen.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge koster en kommune gennemsnitligt 982.200 kr. at etablere. Det koster kommunen gennemsnitligt 1.655.100 kr. årligt at drifte i de første år og gennemsnitligt 1.510.500 kr. at drifte, når der ikke længere er behov for en projektleder. Opgøres omkostninger pr. barn/ung, udgør driftsomkostningerne 80.100 kr. pr. barn/ung pr. år de første år med en projektleder og 73.100 kr. pr. barn/ung pr. år, når der ikke længere er behov for en projektleder.

Der er ikke identificeret sparede udgifter til andre indsatser, hvilket tyder på, at indsatsen udfylder et hul i den kommunale tilbudsvifte til målgruppen.

Resultaterne af følsomhedsanalysen viser driftsomkostningerne ved 15 børn/unge samt ved 25 børn/unge. Hvis der er 15 børn/unge i indsatsen årligt, vil driftsomkostningerne stige fra 80.100 kr. pr. barn/ung pr. år til 110.300 kr. pr. barn/ung pr. år. Hæves antallet af børn/unge til 25 årligt, vil driftsomkostningerne falde fra 80.100 kr. pr. barn/ung pr. år til 66.200 kr. pr. barn/ung pr. år.

Hent udgivelsen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs den samlede evaluering af Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge (excel)

Om materialet

KONTAKT
Katrine Rusmann
KARU@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

MÅLGRUPPE
Anbragte børn og unge

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.