Omkostningsvurdering - Sammen på sporet

01-01-2023

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Sammen på sporet – udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 13 og 25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager eller afventer et behandlingstilbud i psykiatrien.

I forbindelse med evalueringen af Sammen på sporet har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering baseret på én ud af indsatsens ni kommuners implementering og drift af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Sammen på sporet

Formålet med projektet er at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Den kommunale forebyggende indsats til psykisk sårbare unge skal være lettilgængelig for både unge og forældre. Derudover skal tilbuddet kunne rumme unge, som har behov for kortvarig støtte til mindre problematikker samt unge, der er for raske til psykiatrien.

Forløbet består af rekruttering af de unge samt rådgivningssamtaler med de unge og deres forældre. Herfra består forløbet af 3 spor; det individuelle spor med samtaleforløb samt et gruppespor og et forældrespor.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af interviews med medarbejdere i kommunen om etablerings- og driftsomkostninger forbundet med implementeringen af indsatsmodellen. Omkostningerne opgøres i etableringsomkostninger og driftsomkostninger. Driftsomkostninger er endvidere opdelt på et rådgivningsspor og et indsatssport, da der er store forskel i omkostningerne forbundet med de to typer af samtaler. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen driftes i 2 år.
  • Der gennemføres 259 rådgivningsforløb og 86 indsatsforløb pr. år.
  • Et rådgivningsforløb består af 3 samtaler og et indsatsforløb består af 9 samtaler.
  • Der ansættes to medarbejdere til at varetage rekruttering og rådgivningssamtaler og én medarbejder til at varetage individuelle samtaler/gruppesessioner.
  • Da beregningerne er baseret på kun én kommune, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse. Denne er baseret på følgende fire forhold: 1) lønudgifter i drift af indsatsen, 2) øvrige udgifter i drift af indsatsen, 3) antallet af forløb og 4) etableringsomkostningerne. To af disse fremlægges i rapporten.

Det samlede resultat af omkostningsvurdering viser, at Sammen på sporets samlet koster kommunen 127.100 kr. at etablere og 1.966.000 kr. at drifte årligt. Når de samlede udgifter for at drifte indsatsen fordeles pr. forløb, er udgiften 4.466 kr. pr. rådgivningsforløb og 9.409 kr. pr. indsatsforløb. Fordeles udgifterne pr. samtale, vil det koste 1.489 kr. pr. rådgivningssamtale og 1.045 kr. pr. indsatssamtale.

Der er ikke identificeret sparede udgifter til andre indsatser, hvilket tyder på, at indsatsen udfylder et hul i den kommunale tilbudsvifte til psykisk sårbare unge.

Resultaterne af følsomhedsanalysen viser i forhold til to forhold:

  1. Hvis lønningerne er 20 % lavere, falder driftsomkostningerne fra ca. 4.500 kr. til ca. 3.800 kr. pr. rådgivningsforløb samt fra ca. 9.400 kr. til ca. 7500 kr. pr. indsatsforløb. Hvis lønningerne er 20 % højere stiger driftsomkostningerne fra ca. 4.500 kr. til ca. 5.600 kr. pr. rådgivningsforløb samt fra ca. 9.400 kr. til ca. 11.300 kr. pr. indsatsforløb.
  2. Hvis der varetages 200 rådgivningsforløb og 50 indsatsforløb årligt stiger omkostningerne fra ca. 4.500 kr. til ca. 5.800 kr. pr. rådgivningsforløb samt fra ca. 9.400 kr. til 16.200 kr. pr. indsatsforløb. Hvis der varetages 300 rådgivningsforløb og 100 indsatsforløb årligt falder omkostningerne fra ca. 4.500 kr. til ca. 3.900 kr. pr. rådgivningsforløb samt fra ca. 9.400 kr. til 8.100 kr. pr. indsatsforløb.

Hent udgivelsen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs den samlede evaluering af Sammen på sporet

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Sammen på sporet (excel)

Om materialet

KONTAKT
Rasmus Bundsgaard Hyre
rahj@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

MÅLGRUPPE
Børn og unge med psykiske lidelser

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.