Omkostningsvurdering Brugerstyret gruppeindsats

08-07-2021

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Brugerstyret gruppeindsatser i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere, der blandt andet har sociale udfordringer.

I forbindelse med evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Brugerstyret gruppeindsats, baseret på Helsingør Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser indeholder omkostningsvurderinger for fem forskellige indsatser. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fem.

Om Brugerstyret gruppeindsats

Formålet med den Brugerstyrede gruppeindsats er, at borgerne udvikler relationer til hinanden i gruppen, samt at de ud fra disse videreudvikler deres relationer uden for gruppekonteksten eller relation til andre i lokalsamfundet, og dermed på sigt får mindre eller intet behov for at deltage i gruppeforløbet.
Helsingør Kommune har delt deres deltagere op i to forskellige grupper. Grupperne modtager samme overordnede indhold og struktur og har den brugerstyrede tilgang som den centrale fællesnævner i indsatsen. De to grupper defineres som følgende:

  • "En brugerstyreret gruppe 18+: mellem 18 og 30 år, der ofte ikke har store erfaringer med voksenlivet fra før, de kom i målgruppen for sociale indsatser i kommunen.".
  • "En brugerstyret gruppe 30+: Voksne over 30 år, der har flere erfaringer med voksenlivet fra før, de kom i målgruppen for sociale indsatser i kommunen."

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af den udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelse for indsatsen og suppleret med Helsingør Kommunes erfaringer med afholdelse af indsatsen i praksis, indsamlet gennem strukturerede interviews. Brugerstyret gruppeindsats er, som tidligere beskrevet, givet til to grupper. I beregningen er der foretaget en separat omkostningsvurdering for hver gruppe, som herefter har dannet grundlag for en samlet omkostningsvurdering. Følgende scenarier er opstillet for beregningen:

  • Tidshorisonten for beregningen er på 3 år.
  • Forløbet foregår kontinuerligt med 1 team og 1 gruppeforløb pr. fagteam, hvor der pr. gruppeforløb gennemsnitligt er 8 borgere
  • Gruppeforløbets varighed 2,5 år med 1 ugentlig gruppesession. Det første halve år varer gruppesessionen 1 time, mens gruppesessionen varer 2 timer de resterende 2 år.
  • Der er afsat 2 gruppefacilitatorer pr. fagteam.
  • Gruppefacilitatorerne for brugerstyret gruppeindsatser 18+ har et overenskomstmæssige lønniveau svarende til SOSU assistenter.
  • Gruppefacilitatorerne for brugerstyret gruppeindsatser 30+ har et overenskomstmæssige lønniveau svarende til socialpædagog og fysioterapeut.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Brugerstyret gruppeindsats samlede nettoomkostninger koster kommunen ca. 83.000 kr. Når de samlede udgifter fordeles pr. deltager i indsatsen, er udgiften på ca. 5.600 kr.pr. deltager.

I Helsingør Kommune har deltagelse i Brugerstyret gruppeindsats medført, at deltagerne modtager en ugentlig gruppeindsats frem for en tidsmæssig tilsvarende individuel indsats – det vil sige en ugentlig individuel session af 1 times varighed i indsatsens første halve år samt en ugentlig individuel session af 2 timers varighed i indsatsens resterende 2 år. Under antagelse af, at denne indsats varetages af en kommunalt ansat socialpædagog, vil de sparede omkostningerne hertil have et omfang af ca. 81.600 kr. pr. deltager.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Om materialet

KONTAKT
Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.