Omkostningsvurdering af Ungeprojektet

08-07-2021

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Ungeprojektet i Broen (Ungeprojektet) i Hvidovre Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år med trivselsproblemer.

I forbindelse med evalueringen af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed har Implement og SUS foretaget en omkostningsvurdering af Ungeprojektet, baseret på Hvidovre Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser, som er udviklet og etableret i fire kommuner. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fire.

Om Ungeprojektet

Indsatsens overordnede formål er at yde en tidlig forebyggende indsats til unge mellem 16 og 30 år. Indsatsen tager udgangspunkt i det ønske, den unge har om støtte, og tilbyder et tidsbegrænset forløb. Det kan strække sig op til 20 uger, men der kan også ydes mindre omfattende støtte. Støtten i indsatsen ydes efter Servicelovens § 10, 12, 82a, 82b og 82d. De unge skal gennem en systematisk, koordineret, målrettet og tidsafgrænset indsats støttes i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv ved egen hjælp.

Indsatsen omfatter seks aktiviteter, der med forskellige virkemidler og på forskellige trin i processen støtter unge i at kunne håndtere de udfordringer, der udspringer af psykisk sårbarhed: 1) Ad hoc-støtte, 2) Afklarende samtaler, 3) Individuelle samtaler, 4) Gruppeforløb, 5) Brobygning til kultur- og fritidstilbud og 6) Brobygning til uddannelse og beskæftigelse.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af den udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelse for indsatsen. Data baserer sig på vurderinger af, hvad omfanget af indsatsen og dens delaktiviteter vil være i et scenarie med normal drift uden covid-19-restriktioner og på anden måde covid-19-tilpasset adfærd. Vurderingerne er blevet sammenholdt med de løbende indsamlede aktivitetsdata for på den måde at datainformere vurderingen af det hypotetiske aktivitetsniveau. Omkostninger i forbindelse med etablering af indsatsen baserer sig på faktiske data fra projektets opstart.

Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Der gennemføres 75 årlige forløb.
  • Indsatsen driftes i 5 år.
  • Der kan være en variation i forløbene, derfor laves beregningerne ud fra fire potentielle caseforløb:
  • Caseforløb 1 (lavintensivt forløb): 1,3 gange ad hoc-støtte, 1,3 afklarende samtaler og 0,3 gange i brobygning til uddannelse og beskæftigelse.
  • Caseforløb 2 (gennemsnitligt forløb): 0,3 gange ad hoc-støtte, 1,1 afklarende samtaler, 3,3 individuelle samtaler, tre gange i gruppeforløb, 0,3 gange i brobygning til kultur- og fritidsliv samt 0,3 gange i brobygning til uddannelse og beskæftigelse.
  • Caseforløb 3 (mellem-højintensivt forløb): Én afklarende samtale, fem individuelle samtaler, seks gange i gruppeforløb, 0,3 gange i brobygning til kultur- og fritidsliv samt 0,3 gange i brobygning til uddannelse og beskæftigelse.
  • Caseforløb 4 (højintensivt forløb): 1,5 afklarende samtaler, 11 individuelle samtaler, seks gange i gruppeforløb, 0,5 gange i brobygning til kultur- og fritidsliv samt 0,5 gange i brobygning til uddannelse og beskæftigelse.

Samlet set kan det forventes, at en kommune, der ønsker at indføre Ungeprojektet, og drifte denne i fem år, får en gennemsnitlig omkostning på mellem ca. 7.500 kr. og 9.800 kr. per ung, der modtager indsatsen. Omkostningen vil, ved et scenarie, hvor vægtningen mellem de forskellige caseforløb er som forventet i Ungeprojektet, være på ca. 7.500 kr. per forløb i gennemsnit. Med 75 gennemførte forløb årligt svarer dette til samlet ca. 2.821.300 kr. over fem år.

Som udgangspunkt er indsatsen ikke tænkt som et alternativ til en anden indsats, men som et tilbud om støtte til unge, der ikke modtager anden støtte for deres psykiske vanskeligheder. Alligevel vurderer projektdeltagere og Implement samt SUS, at nogle af de deltagende unge ville have fået tilbudt udgående bostøtte (§85), hvis de ikke havde modtaget støtte i Ungeprojektet i Broen. Udgiften til dette betragtes som et basisalternativ og omkostningen som antages alternativ for 31 pct. af de unge, der modtager indsats i Ungeprojektet i Broen, antages at være på 1.106 kr. per uge (2020-priser). Ved at de unge deltager i Ungeprojektet i stedet for det omtalte basisalternativ, vil det sparre kommunen ca. 3.481- 3.796 kr. pr. forløb.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Om materialet

KONTAKT
Jesper Henriksen
jehe@implement.dk

AKTØR
Implement Consulting Group

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.