Omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb

15-01-2021

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare børn og unge.

I forbindelse med evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR har Deloitte foretaget en omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb, baseret på Holstebro Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser og en økonomisk analyse for én af indsatserne, som er udviklet og etableret i to kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fire.

Om Udvidet vejledningsforløb

Udvidet vejledningsforløb har til formål, at tilrettelægge en hensigtsmæssig opfølgning, når et barn/ung har gennemført en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) eller udredning/indsats fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUA) efter indstilling fra PPR og praktiserende læger. Vejledningen varetages i et samarbejde mellem psykolog, pædagogisk psykologisk konsulent og ressourcepædagog (dagtilbud) eller inklusionsvejleder (skole). Der er i indsatsen fokus på tvær-sektorielle snitflader (f.eks. med Familiesektionen), herunder fokus på rolle- og ansvarsfordelinger i samarbejdet omkring sårbare og udsatte børn og unge i målgruppen for at skabe bedre sammenhæng i den kommunale indsats.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på skriftligt materiale om indsatserne og fokusgruppeinterviews med medarbejdere i indsatsen. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen har en samlet tidshorisont på tre år og blev påbegyndt i 2018.
  • Hvert udvidede vejledningsforløb varer mellem 1-9 måneder. Det varierer med afsæt i, hvorvidt det er en opfølgning på PPV (typisk kortere tid) eller BUA (typisk længere tid). I beregningen er anvendt en forløbsvarighed på 6 måneder, da erfaringerne fra Holstebro er, at der iværksættes flest forløb efter gennemførelse af BUA og gennemsnitstiden pr. vejledningsforløb er ca. 6 måneder.
  • Et vejledningsforløb indeholder i gennemsnit på 4 møder pr. forløb uanset om det er opfølgning på PPV eller BUA.
  • Det forventes, at der hvert år kan gennemføres i alt 44 udvidede vejledningsforløb med de allokerede timer og det medarbejderteam, der er nedsat.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Udvidet vejledningsforløb koster kommunen ca. 1.205.000 kr. at udvikle og drifte i tre år. Når de samlede udgifter fordeles pr. deltager i indsatsen, er udgiften på ca. 9.500 kr. pr. deltager. Omkostningerne til Udvidet vejledningsforløb udgør en meromkostning til den eksisterende drift, da Udvidet vejledningsforløb er et supplement til den samlede indsats i PPR.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen af Udvidet vejledningsforløb her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb (excel)

Om materialet

KONTAKT
Andreas Nikolajsen
anikolajsen@deloitte.dk

AKTØR
Deloitte Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.