Omkostningsvurdering af Social Indsats

08-07-2021

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Social Indsats i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

I forbindelse med evalueringen af UIP-projektet Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed har Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) foretaget en omkostningsvurdering af Social Indsats, baseret på Favrskov Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser, som er udviklet og etableret i fire kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fire.

Om Social Indsats

Social Indsats har til formål, at flere unge med psykisk sårbarhed mellem 18 og 30 år får en tidlig og forebyggende indsats til at overkomme de udfordringer, der står i vejen for, hvad de selv opfatter som et ønskværdigt liv. De unge skal med indsatsen få støtte til at kunne mestre og leve det liv, som de selv finder værdifuldt. Indsatsens formål er desuden at tilbyde støtte så tidligt og hurtigt som muligt for at forebygge, at den unges situation forværres, og at de får brug for mere indgribende og ressourcekrævende indsatser senere i livet. Social Indsats er en kombination af ikkevisiterede individuelle forløb og gruppebaserede læringsforløb, som varetages af en daglig leder, socialrådgiver, socialpædagog, ergoterapeut, speciallærer og økonoma.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen har været præget af udbruddet af Covid-19. Som følge heraf er data indsamlet ved, at fagprofessionelle i dialog med evaluator har udfyldt et registrerings- og beregningsskema udviklet til indsatsen. De indtastede data er blevet drøftet i forhold til tidsforbrug og omfang af de faktisk gennemførte ungeforløb i projektperioden, hvorefter det har været muligt for de fagprofessionelle at foretage vurderinger af, hvordan ungeforløbene ville se ud, hvis indsatsen blev implementeret i en normalsituation uden Covid-19. Vurderingerne er blevet sammenholdt med de løbende indsamlede aktivitetsdata. Omkostninger i forbindelse med etablering af indsatsen baserer sig på faktiske data fra projektets opstart.

Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Der gennemgøres 150 forløb per år
  • Indsatsen driftes i fem år
  • Der kan være en variation i forløbene, derfor laves beregningen ud fra tre potentielle caseforløb:
  • Caseforløb 1 (lavintensivt forløb): Én gang råd og vejledningsforløb. Det antages, at 55 % af de unge gennemfører dette caseforløb.
  • Caseforløb 2 (gennemsnitligt forløb): Én gang råd og vejledningsforløb, 3,6 individuelle samtaler og 0,8 gruppebaserede aktiviteter. Det antages, at 30 % af de unge gennemfører dette caseforløb.
  • Caseforløb 3 (højintensivt forløb): Fem gange råd og vejledningsforløb og 27 individuelle samtaler. Det antages, at 15 % af de unge gennemfører dette caseforløb.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Social Indsats koster kommunen ca. 11.762.000 kr. at udvikle og drifte i fem år ved 150 årlige forløb. Når de samlede udgifter fordeles pr. forløb, er udgiften på ca. 15.700 kr. pr. forløb. Social Indsats er ikke tænkt som et alternativ til en anden indsats. Alligevel vurderes det, at nogle af de deltagende unge ville have modtaget bostøtte (§85) eller læringsforløb i et jobcenter, hvorfor der er medregnet en samlet besparelse for dette på 5.810 kr. pr. forløb. Det er vigtigt at bemærke, at omkostningsvurderingen er behæftet med usikkerhed som følge af det meget begrænsede datagrundlag og de antagelser, der, på baggrund af Covid19-situationen, danner udgangspunkt for vurderingen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Om materialet

KONTAKT
Jesper Henriksen
jehe@implement.dk

AKTØR
Implement Consulting Group

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.