Omkostningsvurdering af Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden

01-12-2020

VIVE har foretaget en omkostningsvurdering af indsatserne Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, der er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder.

I forbindelse med evalueringen af to mentaliseringsbaserede programmer har VIVE foretaget en omkostningsvurdering af Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, der er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder for børn og unge i alderen 12 til 23 år. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner/anbringelsessteder, som ønsker at implementere programmerne.

Om Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden

Robusthedsprogrammet fokuserer på, at målgruppen bliver bedre til at håndtere udfordringer i livet. Programmet leveres af Komiteen for Sundhedsoplysning og indeholder viden og værktøjer om tanker, følelser og mentalisering. Robusthedsprogrammets implementering og uddannelse løber over et halvt år med 5 undervisningsdage, et gruppeforløb og en medarbejdersupervision.

Mentaliseringsguiden tilbyder konkrete pædagogiske redskaber og modeller, som er tiltænkt fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge. Programmet leveres af Center for Mentalisering, og Mentaliseringsguiden er udviklet på baggrund af erfaringer, der peger på, at medarbejdernes opmærksomhed på mentale tilstande har stor betydning for arbejdet med udsatte børn og unge. Programmet løber over 2,5 år og indeholder uddannelse og observation af medarbejdere, psykoedukative gruppeforløb for unge, supervision af frontmedarbejdernes praksis og ledelsessparring.

Om omkostningsvurderingen

Data er indsamlet på medarbejderniveau med henblik på at opnå højest mulig præcision af data, men resultater præsenteres på standardinstitutionsniveau. Resultaterne opgøres ikke på deltagerniveau (børne- og ungeniveau), idet programmerne ikke er rettet mod en afgrænset deltagergruppe på anbringelsesstederne. Afrapporteringen svarer derfor til en omkostningsvurdering på niveau 3 i Socialstyrelsens retningslinjer. Resultaterne suppleres i enkelte tilfælde med robusthedsanalyser på institutionsniveau, når dette er relevant.

Hovedresultatet i omkostningsvurderingen er, at omkostningerne til Mentaliseringsguiden (2.447.000 kr. pr. standardinstitution) er ca. 5 gange højere end til Robusthedsprogrammet (489.000 kr. pr. standardinstitution) og synes at kunne forklares med den 5 gange så lange aktivitetsperiode. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om programmerne, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Mentaliseringsguiden og Robusthedsprogrammet (excel)

Om materialet

KONTAKT
Christoffer Scavenius
css@vive.dk

AKTØR
VIVE

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.