Omkostningsvurdering af MOVE Gruppebehandling for unge

01-12-2022

Center for Rusmiddelforskning (CRF) har foretaget en omkostningsvurdering af MOVE gruppebehandling for unge i seks danske kommuner. Indsatsen er målrettet unge mellem 15 og 25 år med behandlingskrævende stofmisbrug.

I forbindelse med evalueringen af Modning af MOVE gruppebehandling for unge (MGU) i alderen 15-25 år med et behandlingskrævende misbrug har CRF foretaget en omkostningsvurdering af MGU, som er baseret på seks kommuners implementering og drift af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om indsatsens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Unge med svære psykiatriske lidelser (aktive psykoser), meget svære adfærdsproblemer (vold eller truende adfærd) eller unge med så svære kognitive vanskeligheder, at de ikke kan indgå i et samtaleforløb, er ikke en del af evalueringen.

Om MOVE gruppebehandling for unge

MGU tager afsæt i MOVE, som er en helhedsorienteret, individuel behandlingsmetode, der fokuserer på både rusmidlerne som på psykiske, fysiske og sociale barrierer og ressourcer. Formålet med modningen af MGU er at tilpasse og udvikle MOVE, så metoden kan bruges i den gruppebaserede kommunale stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud.

MGU tager udgangspunkt i samtaleteknikkerne kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale kombineret med elementer fra Contingency Management og andre strukturelle elementer. Metoderne er anerkendende og belønnende i tilgangen til de unge og baseret på dialog og samarbejde.

Indsatsen følger en fast struktur, der har 4 faser og består af individuel behandling og gruppebehandling.

Forløbet indledes med fem individuelle sessioner (fase 1 og 2) og efterfølges af ni gruppesessioner (fase 3). Ved afslutning af gruppeforløbet tilbydes alle unge et opfølgende behandlingsforløb, som kan vare op til et halvt år, alt efter behov (fase 4).

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af behandlingsmanualen og data baserer sig på logbogsregistreringer af tidsforbrug, aktivitetsdata fra TEM-systemet samt en survey til behandlere og interviews med medarbejdere og ledere. Beregningerne inkluderer både udgifter til uddannelse og supervision af behandlerne og omkostninger til drift af metoden. Driftsudgifterne udgøres af individuelle sessioner, gruppesessioner og forberedelse samt gavekort.

Data baserer sig på vurderinger af, hvad omfanget af indsatsen og dens delaktiviteter vil være på baggrund af faktiske aktiviteter og tager derfor højde for, at nogle unge aflyser eller udebliver. Da projektet kørte, mens der var et højt smittetryk i covid-19-pandemien, skal der tages højde for, at aflysninger potentielt er overestimerede.

Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen driftes i 5 år.
  • Der gennemføres årligt seks gruppeforløb med 8 deltagere pr. forløb svarende til 48 unge i alt pr. år.
  • Der etableres to behandlerteams med hver to medarbejdere; én pædagog og én socialrådgiver. Hver team antages at gennemfører tre gruppeforløb om året.
  • Der sker en udskiftning af medarbejdere i de tilknyttede teams hvert tredje år grundet almen personaleudskiftning.
  • Det antages, at deltagerne i MOVE gruppebehandling for unge som basisalternativ ville være blevet tilbudt standardbehandling. Der gøres opmærksom på, at der kan være betydelige variationer i den behandling, der tilbydes i kommunerne, og at den standardbehandling, der indgår i beregningen er billig.
  • Da omkostninger kan være bundet til lokale forhold i de implementerende kommuner, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse. Denne er baseret på følgende forhold tre forhold: 1) der kan forekomme kommuner, hvor behandlerne har erfaring med at bruge MOVE og/eller gruppebehandling, hvortil der ikke medregnes udgifter til uddannelse 2) variation i gruppestørrelse og 3) behandlerne kan bruge mere eller mindre tid til forberedelse og efterbehandling

Samlet set kan det forventes, at en kommune, der ønsker at indføre MGU for unge, og drifte denne i fem år, får en gennemsnitlig omkostning på ca. 8.900 kr. per ung, der modtager indsatsen. Der er tale om nettoudgifter, hvor omkostninger til standardbehandling er fratrukket. Med 48 gennemførte forløb årligt svarer dette til samlet ca. 1.978.300 kr. over fem år. I det specificerede scenarie er omkostningerne ulige fordelt over 5 år, da udgifter til uddannelse ligger i tredje og femte år, mens udgiver til supervisionsgangene falder i andet og fjerde år.

Det skal bemærkes, at for borgere, som ikke ønsker eller kan indgå i gruppebehandling, vil der være alternative omkostninger, i det omfang de overføres til anden behandling. Disse alternative omkostninger er ikke medtaget i beregningen.

Resultaterne af følsomhedsanalysen viser:

  1. Hvis det skønnes at behandlerne ikke skal have uddannelse, da behandlerne har tidligere erfaring med opstarte og drifte MOVE falder de samlede omkostninger over fem år fra 1.978.300 kr. til 1.587.900 kr., og udgifterne per deltager falder fra 8.900 kr. til 7.100 kr.
  2. Omkostningerne blive højere, jo færre unge deltager i ét gruppeforløb. Ved en gruppestørrelse på fem unge vil prisen være 28 % højere end ved otte deltagere, og ved 12 deltagere vil den være 16 % lavere end ved otte deltagere.
  3. Der kan være variation i den gennemsnitlige tid, behandlerne bruger til forberedelse og efterbehandling ved hver behandlingssession. Hvis behandlernes forberedelsestid falder, medfører det en ændring på minus 4 % svarende til at udgifterne per deltager falder fra 8.900 kr. til 8.500 kr. Omvendt stiger udgifterne per deltager til 9.500 kr., hvis forberedelsestiden stiger.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs den samlede evaluering af MOVE Gruppebehandling for unge

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Move Gruppebehandling

Om materialet

KONTAKT
Michael M. Pedersen
mmp.crf@psy.au.dk

AKTØR
Center for Rusmiddelforskning

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.