Omkostningsvurdering af Modificeret ACT

01-10-2022

Rambøll har foretaget en omkostnings vurdering af modificeret ACT-indsats (M-ACT-indsats) i tre danske kommuner. Indsatsen er målrettet borgere over 18 år med komplekse problemstillinger.

I forbindelse med evalueringen af Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af M-ACT, som er baseret på tre kommuners implementering og drift af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om indsatsens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Modificeret ACT

M-ACT tager afsæt i ACT (Assertive Community Treatment), som er en manual- og vidensbaseret indsats, der ydes direkte til borgeren af et tværfagligt ACT-team. Formålet med M-ACT er, at borgere med de mest komplekse problemstillinger modtager en indsats, der bidrager til at forbedre deres livssituation og trivsel. Intentionen er bl.a. at understøtte, at borgerne får foretaget relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger, og at de modtager indsatser, der har en varighed, så der skabes bedring og stabilitet i deres liv. M-ACT-indsatsen udføres af et team med tre kernefunktioner, der ledes af en team-koordinator. Selve indsatsen består af: 1) et værdigrundlag og syv kerneelementer, 2) en praksismodel og 3) en M-ACT-plan.

Formålet med udviklingen af M-ACT-indsatsen har været at skabe en indsats, der bygger på det samme værdigrundlag og flere af kerneelementerne fra den oprindelige ACT-indsats, men som er lettere at implementere i en dansk kommunal kontekst

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurdering er foretaget på baggrund af data fra strukturerede interviews med projektlederne samt relevante medarbejdere i hver af de tre kommuner. Omkostninger forbundet med M-ACT-indsatsen består både af etablerings- og driftsomkostninger, men da det kun har været muligt at kvantificere driftsomkostningerne, er beregningerne alene baseret på disse. Der skal derfor tages højde for, at indsatsens omkostninger er højere end omkostningsvurderingens resultater. Driftsomkostningerne dækker primært over medarbejdernes tids- og ressourceforbrug forbundet med den direkte borgerrettede indsats samt koordinerende aktiviteter og møder omkring borgerne.

Følgende antagelser, baseret på en gennemsnitlig betragtning af de tre kommuner, er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen etableres og driftes i 2 år.
  • En kommune kan i gennemsnit have 13 borgere i indsatsen pr. år.
  • En kommune har i gennemsnit 5 medarbejdere i M-ACT-teamet.

Der indgår ikke en gennemsnitlig forløbsvarighed i beregningen, da størstedelen af borgerne endnu ikke er afsluttet efter den toårige projektperioder, og fordi forløbene vil variere meget mellem borgerne.

Der er lavet to følsomhedsanalyser, der viser, hvordan de gennemsnitlige omkostninger baseret på ovenstående antagelser påvirkes, hvis enten 1) antallet af borgere, der deltager i indsatsen eller 2) lønudgifterne til medarbejdergruppen, der varetager indsatsen, varierer.

Det skal her bemærkes, at omkostningerne potentielt kan være overestimerede, da der ikke indgår et basisalternativ i beregningen.

Samlet set kan det forventes, at en kommune, der ønsker at indføre M-ACT, og drifte denne i to år, får en gennemsnitlig omkostning på ca. 104.000 kr. pr. borger, der modtager indsatsen. Der er her kun tale om driftsomkostninger. Med 13 borgere i indsatsen årligt svarer dette til samlet ca. 1.357.000 kr. pr. år. De gennemsnitlige omkostninger variere betydeligt mellem kommunerne grundet faktorer som organisering, caseload pr. fuldtidsmedarbejder og transporttid. I kommunen med den laveste omkostning pr. borger, vil der være omkostning på ca. 78.000 kr. pr. borger, mens den i kommunen med den højeste omkostning pr. borger, vil være en omkostning på 121.000 kr. pr. borger. Foruden driftsomkostninger skal der afsættes ressourcer til at etablere og kompetenceopbygge et M-ACT-team, udvikle ledere til at ledelsesunderstøtte arbejdet med M-ACT på tværs af kommunen og til forskellige materialer, lokaler mv.

I forhold til den almindelige ACT-indsats, som er opgjort til ca. 140.000 kr. pr. borger, indikerer resultaterne, at de årlige omkostninger pr. borger til den modificerede ACT-indsats er mindre end til den almindelige ACT-indsats.

Resultaterne af følsomhedsanalysen viser, at omkostningerne er følsomme for ændringer i antal borgere pr. år og lønudgifter. Modtager 8 borgere indsatsen, vil omkostningerne pr. borger stige fra ca. 104.000 kr. til ca. 170.000 kr. Modtager 16 borgere indsatsen, vil omkostningerne pr. borger falde fra ca. 104.000 kr. til ca. 85.000 kr. Hvis en kommune vælger at ansætte personale med høj anciennitet eller omfattende efter- og/eller videreuddannelse, stiger omkostningerne pr. borger. Øges lønoverhead fra 20 % til 30 %, stiger omkostningerne pr. borger fra ca. 104.000 kr. til ca. 113.000 kr. Sænkes lønoverhead i stedet fra 20 % til 10 %, falder omkostninger pr. borger fra ca. 104.000 kr. til ca. 96.000 kr.

Hent udgivelsen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs den samlede evaluering af Modificeret ACT 

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Modificeret ACT (excel)

Om materialet

KONTAKT
Pernille Højgård Thøgersen
peht@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

MÅLGRUPPE
Voksne med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.