Omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen

08-07-2021

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet kvinder over 30 år, der har psykiske vanskeligheder, og som er socialt isolerede.

I forbindelse med evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen, baseret på Helsingør Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser indeholder omkostningsvurderinger for fem forskellige indsatser. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fem.

Om Kvindenetværksgruppen

Kvindenetværksgruppen har til formål at samle kvinder over 30 år, der har psykiske vanskeligheder og som er socialt isolerede. Indsatsen hjælper kvinderne med at give dem et netværk og med at klarlægge visioner for fremtiden. Kvindenetværksgruppen er blevet udviklet til at være en lukket gruppeindsats, der forløber over ½ år. Dog har stort set alle deltagere i Helsingør Kommune indtil videre deltaget i den tidligere åbne gruppe i 1 år (det vil sige svarende til to gruppeforløb i træk af den nuværende længde). På den baggrund er omkostningsvurderingen baseret på, at et forløb tager 1 år.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af den udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelse for indsatsen og suppleret med Helsingør Kommunes erfaringer med afholdelse af indsatsen i praksis, indsamlet gennem strukturerede interviews. Følgende scenarier er opstillet for beregningen:

  • Beregningen har en samlet tidshorisont på 3 år.
  • Forløbet foregår kontinuerligt med 1 team med 1 gruppeforløb, gennemsnitligt bestående af 6 borgere pr. gruppeforløb.
  • Forløbets varighed er 1 år med 1 ugentlig gruppesession. Derudover afholdes 4 individuelle samtaler.
  • Der er afsat 2 gruppefacilitatorer pr. fagteam og deres overenskomstmæssige lønniveau svarer til en SOSU-assistent og en fysioterapeut.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Kvindenetværksgruppens nettoomkostninger er ca. -10.400 kr., mens nettoomkostningerne pr. deltager er ca. – 600 kr. Det betyder, at ressourceforbruget forbundet med afholdelsen af Kvindenetværksgruppen er mindre end ressourceforbruget relateret til den sædvanlige individuelle indsats, som deltagerne normalt ville modtage. Kvindenetværksgruppen medfører således en besparelse for kommunen.

I Helsingør Kommune har deltagelse i Kvindenetværksgruppen medført, at deltagerne modtager en ugentlig gruppeindsats frem for en tidsmæssig tilsvarende individuel indsats – det vil sige en ugentlig individuel session af 2,5 timers varighed i 1 år. Under antagelse af, at denne indsats varetages af en kommunalt ansat socialpædagog, vil de sparede omkostningerne hertil have et omfang af ca. 44.100 kr. pr. deltager. Det skal hertil bemærkes, at der endvidere skal afsættes ressourcer til forberedelse, supervision, mv. Omfanget heraf har dog ikke været muligt at opgøre, og indgår derfor udelukkende kvalitativt i omkostningsvurderingen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Om materialet

KONTAKT
Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.