Omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje

15-01-2021

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet 0-6 årige i dagtilbud, hvor der er bekymring for børnenes trivsel.

I forbindelse med evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR har Deloitte foretaget en omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje, baseret på Holstebro Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser og en økonomisk analyse for én af indsatserne, som er udviklet og etableret i to kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fire.

Om Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje

Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje er et tilbud for børn i 0-6 årsalderen, der går i dagtilbud, hvor en PPR-medarbejder yder rådgivning og sparring til personale og til forældre, når der er en bekymring for et barn eller en børnegruppes trivsel og udvikling. Indsatsen indbefatter rådgivning og vejledning af personalet i vuggestuen/børnehaven, altid i tæt samarbejde forældrene.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på skriftligt materiale om indsatserne og fokusgruppeinterviews med medarbejdere i indsatsen. Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Indsatsen har en samlet tidshorisont på tre år og påbegyndes i 2018.
  • Der kan reageres på 144 henvendelser pr. år (såkaldte opgaver), hvoraf 50 af henvendelse munder ud i et konkrete forløb. Det betyder at der samlet er 432 opgaver og 150 forløb i hele perioden.
  • I hvert forløb afholdes 3-5 konsultative møder, hvor en familie deltager. Forløbet varer 4 måneder.

Omkostningsvurderingen viser, at det samlet set koster ca. 920.000 kr. at drive Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje i indsatsens toårige indsatsperiode. Dette svarer til ca. 1.600 kr. per deltager. Den lave omkostnings per deltager skyldes primært måden hvorpå, det samlede antal af deltagere i indsatsen er optalt. Omkostningerne til Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje vurderes at være en meromkostning til den eksisterende drift, da indsatsen er en ny indsats, der ikke har til formål at erstatte den øvrige indsats i regi af PPR.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje (excel)

Om materialet

KONTAKT
Andreas Nikolajsen
anikolajsen@deloitte.dk

AKTØR
Deloitte Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.